مقاله جایگاه طراحى صنعتى در توسعه پایدار

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  مقاله جایگاه طراحى صنعتى در توسعه پایدار

مقاله جایگاه طراحى صنعتى در توسعه پایدار مقاله طراحی صنعتی مقاله درباره طراحی صنعتی تحقیق پروژه رشته طراحى صنعتی طراحی صنعتی ایرانی طراحی صنعتی چیست آموزش طراحى صنعتى مقاله توسعه پایدار مقاله درباره توسعه پایدار مقاله در مورد توسعه پایدار مقاله ترجمه شده توسعه پایدار مقاله توسعه پایدار شهری مقاله توسعه پایدار کشاورزی دانلود مقاله توسعه پایدار

Role of Industrial Design in Sustainable Development

 

موضوع : مقاله جایگاه طراحى صنعتى در توسعه پایدار
چکیده :
در این مقاله ابتدا مکتب توسعه پایدار و جایگاه آن در برابر سایر نکاتب توسعه تبیین مى شود ،سپس شاخصه هاى موجود در تبیین پایدارى توسعه مورد نقد و بررسى قرار مى گیرد .رویکرد مبنا در این پژوهش ،لزوم در نظر گرفتن مولفه هاى پویش فرهنگى و درون زایى صنایع بومى کشور به مثابه شاخص هایى است که در کنار توجه به محیط زیست به عنوان مولفه هاى توسعه پایدار جاى طرح مى یابند .نتیجه به دست آمده از این پژوهش ،محوریت پارادایم طراحى در اجراى الگوى توسعه پایدار است که در برابر پارادایم مهندسى و سایر الگوهاى توسعه قابلیت تبیین مى یابد .در نهایت راهکارهاى بر هم کنش دو سویه این دو رهیافت در جهت گسترش صنایع کشور، به بحث گذاشته شده است .
واژه هاى کلیدى :
توسعه پایدار ،طراحى صنعتى ،توسعه درون زا،پارادایم طراحى ،پویش فرهنگى .
فهرست
۱-تعریف مفاهیم
۱-۱صنعت
۱-۲- طراحى صنعتى
۲- توسعه
۲-۱- تعریف توسعه
۲-۲- توسعه اقتصادى
۲-۳-۱- مکتب نوسازى
۲-۳-۲- مکتب وابستگى
۲-۳-۳- مکتب نظام جهانى
۲-۴- توسعه پایدار:
۳- شیوه ها ى توسعه در صنایع
۳-۱- نگرش ها و سرمشق ها
۳-۱-۱- پارادایم مهندسى و توسعه
۳-۱-۲- نقد پارادایم مهندسى و حضور طراحى ،به مثابه پارادایم
۳-۱-۳- مبانى پارادایم طراحى
۴- رهیافتى بر مقایسه مکاتب توسعه
۵- باز تعریف مولفه هاى توسعه پایدار
۵-۱- درونزایى توسعه
۵-۲-پویش فرهنگ ملى
۵-۳- تعادل با زیست بوم
۶- روش هاى نگرش به طراحى صنعتى ،براى تداوم پیشرفت فن آورى اقتصادى
۶-۱- نگرش شاخص ؛برآورد طراحى صنعتى، به مثابه شاخص توسعه :
۶-۲-نگرش هویتى ؛عامل بومى سازى فرایند توسعه :
۶-۳- نگرش محورى ؛ براورد طراحى صنعتى به مثابه محور برنامه ریزى توسعه
نتیجه گیرى


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات