دانلود گزارش کارآموزی سیالات برش

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی سیالات برش

دانلود گزارش کارآموزی سیالات برش کارورزی دانلود گزارش کارآموزی مکانیک سیالات گزارش کارآموزی سیالات گزارش کارآموزی مکانیک سیالات گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک سیالات دانلود گزارش کارآموزی مکانیک سیالات گزارش کارآموزی رشته مکانیک سیالات گزارش کار کارآموزی مکانیک سیالات پروژه کارآموزی مکانیک سیالات گزارش کارآموزی رشته مکانیک سیالات

Internship Report on Cutting Fluids

موضوع : گزارش کارآموزی سیالات برش

فهرست مطالب
فصل اول
۱-۱- تاریخچه بهران    ۱
۱-۲- کلیات عملکرد شرکت نفت بهران    ۲
۱-۲-۱- واحد استخراج مواد آروماتیک توسط حلال فورفورال    ۲
۱-۲-۲- واحد موم زدایی توسط حلال تولوئن و M.E.K    ۲
۱-۲-۳- واحد تصفیه توسط گاز هیدروژن    ۲
۱-۲-۴- واحد تولید ضد یخ    ۳
۱-۲-۵- واحد تولید واکس کم روغن    ۳
۱-۲-۶- واحد پایلوت    ۳
۱-۲-۷- واحد تسهیلات ۳
۱-۲-۸- واحد آزمایشگاه    ۴
۱-۲-۹- واحد پژوهش    ۴
۱-۲-۱۰- واحد ظرفسازی و پرکنی    ۵
۱-۲- ۱۱- لوبکات    ۵

فصل دوم
۲-۱- مقدمه    ۶
۲-۲- ساخت روغن پایه از برش مواد نفتی ۷
۲-۲-۱- تقطیر    ۷
۲-۲-۲- تصفیه و پالایش شیمیایی    ۷
۲-۲-۳- آسفالت گیری    ۷
۲-۲-۴- موم گیری    ۷
۲-۳- تقطیر نفت خام    ۷
۲-۳-۱- تقطیر در فشار (یک اتمسفر)    ۸
۲-۳-۲- تقطیر در خلاء ۸
۲-۴- دستگاه های تفکیک و تقطیر روغن (لوب تاور)    ۹
۲-۵- شناخت هیدروکربورهای روغن پایه    ۱۰
۲-۵-۱- گروه پارافینیک    ۱۱
۲-۵-۲- هیدروکربورهای نفتنیک و مشخصات آنها    ۱۲
۲-۵-۳- هیدروکربورهای آروماتیک و خواص آنها    ۱۳
۲-۵-۴- توزیع  هیدروکربورها و انواع روغن پایه    ۱۳
۲-۶- واحد روغن سازی    ۱۶
۲-۶-۱- استخراج مواد آروماتیک  ونفتینیک    ۱۷
۲-۶-۱-۱- تصفیه با اسید    ۱۷
۲-۶-۱-۲- استخراج با فورفورال ۱۸
۲-۶-۱-۳- عوامل مؤثر در جداسازی مواد آروماتیکی از لوب کات    ۲۰
۲-۶ -۱-۴- خواص فورفورال ۲۲
۲-۶-۱-۵- دستگاههای عمده    ۲۴
۲-۶-۲- روش های دیگر تصیه (حلال گاز هیدروژن)    ۲۵
۲-۶-۳- عملیات آسفالت گیری    ۲۶
۲-۶-۴- عملیات موم گیری    ۲۷
۲-۶-۴-۱- کارخانه موم گیری    ۲۸
۲-۶-۴-۲- خواص حلال ( MEX و تولوئن)    ۲۹
۲-۶-۴-۳- عوامل مؤثر در کیفیت و کمیت محصول    ۳۰
۲-۶-۴-۴- دستگاه های عمده ۳۳
۲-۶-۴-۵- روش موم گیری با اوره ۳۴
۲-۶-۴-۶- روش هیدروکراکتیگ    ۳۴
۲-۷- تولید روغن از طریق تصفیه دوم    ۳۴
۲-۷-۱- روغنهای مصرف شده ۳۵
۲-۷-۲- ناخالصی های موجود در روغن مصرف شده    ۳۵
۲-۷-۳- روشهای معمول احیاء روغنهای مصرف شده    ۳۶
۲-۷-۴- دستگاه های جداسازی گریز از مرکز    ۳۶
۲-۷-۵- دستگاه صافی لبه دار    ۳۶
۲-۷-۶- تصفیه شیمیایی با مواد قلیائی و صاف نمودن آن ۳۶
۲-۷-۷- تصفیه با خاک مخصوص    ۳۷
۲-۷-۸- تصفیه با اسید سولفوریک    ۳۷
۲-۷-۹- خنثی نمودن بوسیله آهک و تصفیه با خاک مخصوص    ۳۷

فصل سوم
۳-۱- طبقه بندی استانداردهای روغن    ۳۸
۳-۱-۱- تعریف روانکاری    ۳۹
۳-۲- شرایط اصلی روان کننده خوب    ۳۹
۳-۳- انواع روان کننده    ۳۹
۳-۴- روغنهای روان کننده نفتی    ۴۰
۳-۵- انواع روانکاری    ۴۱
۳-۵-۱- روانکاری با لایه ضخیم ۴۱
۳-۵-۱-۱- روانکاری هیدرواستاتیک ۴۱
۳-۵-۱-۲- روانکاری هیدرودینامیک ۴۲
۳-۵-۲- روانکاری با لایه نازک ۴۲
۳-۵-۳- روانکاری حدی    ۴۲
۳-۵-۴- روانکاری خشک    ۴۲
۳-۵-۵- روانکاری غلطان    ۴۲
۳-۶- ترکیبات ساختار یک روغن صنعتی ۴۳
۳-۶-۱- بررسی علل اضمحلال کیفیت روغن    ۴۳
۳-۶-۲- کاهش خصوصیات مواد افزودنی    ۴۳
۳-۶-۲-۱- کاهش اثر بازدارنده های اکسیداسیون    ۴۴
۳-۶-۲-۲- کاهش ویسکوزیته روغن    ۴۴
۳-۶-۲-۳- کاهش بازدارنده های رنگ زدگی    ۴۵
۳-۶-۲-۴- بازدارنده های کف    ۴۵
۳-۷- اصطلاحات روانکاری    ۴۶
۳-۸- آزمونهای مهم فیزیکی و شیمیایی روغنهای روان کننده    ۴۷
۳-۸-۱- ویسکوزیته ۴۷
شرح آزمون
۳-۸-۱-۱- کاربرد و مزایای اندازه گیری گرانروی در دماهای فوق الذکر    ۵۲
۳-۸-۲- شاخص ویسکوزیته ۵۲
شرح آزمون
۳-۸-۳- نقطه آنیلین    ۵۷
شرح آزمون
۳-۸-۴- دانسیته ۵۸
شرح آزمون
۳-۸-۵- عدد خنثی شدن    ۶۰
۳-۸-۵-۱- عدد اسیدی کل    ۶۰
۳-۸-۵-۲- TBN    ۶۱
شرح آزمون
۳-۸-۵-۳- TAN    ۶۱
شرح آزمون

۳-۸-۶- ضریب شکست    ۶۱
شرح آزمون
۳-۸-۷- نقطه ریزش    ۶۲
شرح آزمون
۳-۸-۸- نقطه اشتعال ۶۳
شرح آزمون
۳-۸-۹- نقطه احتراق    ۶۴
شرح آزمون
۳-۸-۱۰- کف ۶۴
شرح آزمون
۳-۸-۱۱- خوردگی مس    ۶۶
شرح آزمون
۳-۸-۱۲- توانایی تحمل بار ۶۷
شرح آزمون
۳-۸-۱۳- مقدار آب ۶۸
۳-۸-۱۴- عدد صابونی شدن    ۶۸
۳-۸-۱۵- خاکستر    ۶۸
۳-۸-۱۶- نقطه ابری شدن    ۶۹
۳-۸-۱۷- خاصیت امولسیون و دمولسیون ۷۰
۳-۸-۱۸- پایداری در مقابل اکسیداسیون    ۷۰

فصل چهارم
۴-۱- عملیات فلزکاری ۷۲
۴-۲- انواع سیالات عملیات فلزکاری    ۷۲
۴-۲-۱- روغن معدنی خالص    ۷۲
۴-۲-۲- روغن چرب خالص    ۷۲
۴-۲-۳- روغن معدنی و چرب مخلوط شده    ۷۳
۴-۲-۴- مخلوط روغن معدنی و روغن چرب گوگرد دار شده    ۷۳
۴-۲-۵- روغنهای معدنی گوگرد دار    ۷۳
۴-۲-۶- روغنهای معدنی کلردار و گوگرد دار    ۷۳
۴-۲-۷- روغن معدنی کلردار    ۷۴
۴-۳- روغنهای برش    ۷۴
۴-۴- روغنهای حل شونده (روغنهای امولسیون شونده)    ۷۵
۴-۴-۱- امولسیونهای معدنی    ۷۵
۴-۴-۲- سیالات نیمه سنتتیک    ۷۵
۴-۴-۳- روغنهای سنتتیک    ۷۵
۴-۵- امولسیفایر    ۷۶
۴-۶- روغنهای امولسیون شونده    ۷۶
۴-۶-۱- مزایای روغنهای امولسیون شونده    ۷۷
۴-۶-۲- معایب روغنهای امولسیون شونده    ۷۷
۴-۷- امولسیونهای شیمیایی نیمه سنتتیک    ۷۸
۴-۷-۱- مزایای سیالات نیمه سنتتیک    ۷۸
۴-۸- سیالات سنتتیک    ۷۸
۴-۸-۱- مزایای سیالات سنتتیک    ۷۹
۴-۹- وظایف سیال روانکار    ۷۹
۴-۱۰- معیار انتخاب نوع سیال عملیات فلزکاری ۷۹
۴-۱۱- سختی اعمال سیالات برش    ۸۰
۴-۱۱-۱- اعمال سبک    ۸۰
۴-۱۱-۲- اعمال نیمه سخت    ۸۰
۴-۱۱-۳- اعمال سخت    ۸۱
۴-۱۱-۴- اعمال خیلی سخت    ۸۲
مقاله ای در مورد سیالات برش    ۹۳-۸۲
پروژه  ۱۰۲-۹۴
واژه نامه انگلیسی    ۱۰۷-۱۰۳
منابع     ۱۰۸


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات