کارآموزی گزارش طراحی نظام های مالی شرکت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  کارآموزی گزارش طراحی نظام های مالی شرکت

دانلود کارآموزی پروژه مالی گزارش طراحی نظام های مالی شرکت شرکت نظام نوین مالی پروژه کارآموزی اداره مالیات پروژه کارآموزی اداره مالیاتی کارآموزی مدیریت مالی گزارش کارآموزی مالی گزارش کارآموزی حسابداری مالی گزارش کارآموزی اداره امور مالیاتی گزارش کارآموزی اداره مالیاتی گزارش کارآموزی حسابداری در اداره مالیاتی کارآموزی حسابداری مالی گزارش کارآموزی امور مالی

Project Finance Training Financial Report of the Company

 

موضوع : کارآموزی پروژه مالی گزارش طراحی نظام های مالی شرکت

فهرست مطالب
عنوان صفحه

پروژه مالی
گزارش طراحی نظام های مالی شرکت خاک صحرا سهامی خاص
مقدمه
بخش اول :
مدیریت و وظایف آن      ۱
بخش دوم :
طرح حسابداری مالی ۱۱
طرح دریافت  و پرداخت ۴۷
آیین نامه تنخواه گردان ۵۷
بخش سوم :
طرح سیستم حقوق و دستمزد ۶۹
طرح مجوزهای مالی ۸۶

پروژه مالی گزارش طراحی نظام های مالی شرکت خاک صحرا
مقدمه
۱-دربسیاری موارد بنابر ضرورت های عملیاتی ،انجام مخارج جزیی وپاره ای پرداخت های به فروشندگان کالا و یا عرضه کنندگان خدمات،به صورت مستقیم صورت می گیرد . به دلیل تعدد دفعات وقوع اینگونه هزینه ها وبه منظور ایجادسهولت وتسریع درامرفوق وجلوگیری ازبروز وقفه درعملیات جاری ،این قبیل پرداخت ها ازمحل وجوه تنخواه گردان ها حسب موردانجام می گیرد.

۲-کلیه مقررات و دستورالعملهای مالی که در جهت ایجاد و اعمال کنترل های داخلی تدوین می گردد و همچنین مفاد و مندرجات آیین نامه معاملات شرکت ، ناظر بر اجرای این دستورالعمل می باشد .

۳-تنخواه مورد بحث و پیش بینی شده در این دستورالعمل ، عبارتست از تنخواه نقدی و در صورتی که ضرورت عملیاتی ایجاب نماید که علاوه بر تنخواه نقدی ، وجوه تنخواه در بانک نگاهداری شود و پرداخت ها بوسیله چک صورت
می گیرد ، دستورالعمل ها و روشهای حاضر در موارد مزبور نیز قابل اعمال و استفاده خواهد بود .

۴-این دستور العمل برای شرایطی که دارنده تنخواه انجام دهنده مخارج است و همچنین شرایطی که یک نفر مسئول مسئقل و جداگانه برای نگاهداری وجوه تنخواه در نظر گرفته شود تدوین گردیده است .

۵-مسئولیت حسن اجرای روش های مندرج در این دستورالعمل با امور مالی

شرکت می باشد .

هدف :

۶-هدف از تدوین این دستورالعمل ، ارائه روش های ایجاد و استفاده از تنخواه گردان های مورد نیاز به صورتی است که از یک طرف تسهیلات گردش کار و پرداخت ها رامیسر سازد و از طرف دیگر مبانی کنترل را طبق موازین مرتبط با
کنترل های داخلی ایجاد نمایند .

روش های ارائه شده در این دستور عبارتند از :

–         روش ایجاد تنخواه گردان

–         روش پرداخت از محل تنخواه گردان

–         روش تجدید (بازپرداخت) تنخواه گردان

روش ایجاد تنخواه گردان :

۷-تنخواه گردان به منظور فراهم ساختن امکانات مناسب برای پرداخت های به فروشندگان کالا و عرضه کنندگان خدمات ایجاد می گردد . موضوعیت وضرورت ایجاد تنخواه ، مبلغ تنخواه و سقف مبالغ قابل پرداخت از محل تنخواه طبق ضوابطی که در این طرح بیان می شود تعیین می گردد .

۸-هر تنخواه گردانی با پیشنهاد و گزارش توجیهی مدیر مربوطه و تصویب

مدیرعامل ایجاد می گردد . امور مالی نقش رسیدگی کنندگی کننده و هماهنگ کننده ایجاد و تغییرات در تنخواه ها را دارد .

۹- در صورتی که نقاط برای ایجاد تنخواه تنظیم شده باشد . مشخصات مربوط به تنخواه مورد نظر به شرح زیر درج می گردد :

–         نام دارنده تنخواه (مسئول تنخواه)

–         مبلغ تنخواه مورد نیاز

–  حداکثر مبلغ قابل پرداخت در مورد هر فقره پرداخت با توجه به مقررات آئین نامه معاملات شرکت .

–  سطح مبلغی که بر اساس آن هزینه های پرداخت شده از محل تنخواه بازپرداخت می گردد . (حدنصاب حدید تنخواه)

دلایل ایجاد تنخواه ، شامل مورادی که پرداخت از محل تنخواه بابت آنها انجام می گیرد تشریح گردد .

۱۰-هر گونه تغییر در تنخواه شامل افزایش و کاهش در مبلغ تنخواه ، سقف پرداخت ، تغییر دارنده تنخواه و مواردی از این قبیل باید عیناً مشابه ایجاد تنخواه عمل گردد . و دلایل توجیهی مربوط به تغییرات پیشنهادی به همراه اطلاعات و آمار مورد نیاز ارائه می گردد .

۱۱-متقاضی ایجاد و یا تغییر تنخواه درخواست را در دو نسخه تهیه و امضانموده جهت بررسی و کنترل به امور مالی ارسال می نماید . امور مالی از لحاظ انطباق پیشنهاد ارائه شده با آئین نامه ها و مجوزهای مالی بررسی لازم را به عمل
می آورد . درخواست توسط مدیر عامل امضاء شده و تصویب می گردد .


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات