دانلود تحقیق نظام های سیاسی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود تحقیق نظام های سیاسی

دانلود تحقیق نظام های سیاسی مقاله پروزه پایان نامه دانلود مقاله نظام اجتماعی دانلود مقاله نظام سیاسی مقاله نظام سیاسی اسلام مقاله در مورد نظام سیاسی مقاله در مورد نظام سیاسی ایران مقاله درباره نظام سیاسی مقاله مفهوم نظام سیاسی مقاله نظام های سیاسی تحقیق در مورد نظام سیاسی تحقیق در مورد نظام سیاسی ایران تحقیق نظام سیاسی ایران

Research political systems

 

طبقه بندی نظام های سیاسی
نظام های سیاسی برحسب معیارهای مختلفی قابل تقسیم بندی هستند. ارسطو به موضوع طبقه بندی انواع حکومت علاقۀ خاصی داشت . در این کار وی بر دو محور تکیه می کرد: یکی معیار شمار حکام و گروه حاکمه و دوم ویژگیهای اخلاقی نظام ها ؛ از این حیث که در خدمت منافع خصوصی حکام یا مصالح عمومی باشند. با ترکیب این دو معیار سه نوع رژیم به دست می آید: حکومت های تک نفره خوب یا بد ؛ یعنی مونارشی و جباریت ؛ حکومتهای چند نفره خوب یا بد ، یعنی اریستوکراسی و الیگارشی و حکومت های خوب یا بدی که دردست شمار کثیری از مردم باشد ، یعنی پولیتئی و دموکراسی .
همچنین به نظر ارسطو نظام های سیاسی یا قوانین اساسی به حسب روش سازماندهی به سه عنصر حکومت قابل طبقه بندی بودند. سه عنصر حکومت عبارتنداز : عنصر تصمیم گیری در سیاست داخلی و خارجی ، عنصر اداری یعنی کل مناصب اجرایی حکومت و عنصر قضایی . عنصر اول وسوم معمولاً در اختیار حکام اصلی مثلاً پادشاه یاگروه حاکمه در الیگارشی هاست . اماعنصر دوم ممکن است مبتنی بر انتقال موروثی مناصب ، انتخابی بودن آنها و یا قرعه کشی باشد. انتخابات بویژه در اریستوکراسیها معمول بود که بیش از رژیم های دیگر بر فضائل مدنی و سیاسی استوار بودند . روش قرعه کشی نیز در دموکراسیها معمول بود.
درقرون جدید علاوه بر معیار عددی ، ملاک تفکیک و رابطۀ قوای حکومتی با یکدیگر در تقسیم بندی رژیم ها مورد توجه قرار گرفت . شارل لویی منتسکیو (۱۷۵۵ـ۱۶۸۹) نظریه پرداز فرانسوی در کتاب معروف خود روح القوانین استدلال کرد که طبقه بندی قدیمی رژیم های سیاسی به مونارشی ، اریستوکراسی و دموکراسی رسا نیست ، بلکه باید رژیم ها را به مونارشی ، استبداد و جمهوری ( چه دموکراسی و چه اریستوکراسی) طبقه بندی کرد . اساس این طبقه بندی را اصول هریک از آن نظام ها تشکیل می دهند که عبارتند از : افتخارجویی ( مبنای مونارشی ) ، ترس ( اساس استبداد) و فضیلت مدنی ( اساس جمهوری) . همچنین به نظر منتسکیو حکومتهای معقول و معتدل آنهایی هستند که میان سه قوۀ مجریه ، مقننه وقضائیه ، تفکیک و توازن ایجاد کنند. هریک از قوا باید به وسیلۀ نهادهای جداگانه ای اجرا شود و نمایندۀ شأن اجتماعی خاصی باشد . اشراف باید برقدرت و اقدامات عامه مردم نظارت کنند و مردم نیز متقابلاً بر اشراف نظارت داشته باشند. به نظر منتسکیو حکومت مطلوب ، حکومتی مرکب از عناصر سلطنتی، اشرافی و جمهوری بود، زیرا ویژگی اصلی چنین حکومتی ، تفکیک قوا و نظارت آنها بریکدیگر است .
درمباحث پیشنین از دو معیار برای تقسیم بندی انواع کلی نظام های سیاسی سخن گفتیم : یکی طبقه بندی آنها بر حسب غلبۀ یکی از وجوه اساسی دولت و دوم بر حسب نوع رابطۀ دولت با طبقات اجتماعی .با کاربرد این معیارها ویژگیهای بیشتری دربارۀ انواع نظام های سیاسی شناخته می شود. معیار عددی دیگر امروزه بیانگر نوع و سرشت نظام های سیاسی نیست . در همۀ دولتهای مدرن گروههای محدودی درامر عملی حکومت کردن دخیل هستند ، لیکن شیوه به قدرت رسیدن ، نحوۀ اعمال قدرت آنها ، پایگاهها و مبانی اقتدارشان و نوع رابطه ای که با جامعه دارند ، بسیار متفاوتند . همچنین معیار ارسطویی رعایت نفع و مصلحت عمومی وخصوصی دیگر از چشم اندازی صرفاً اخلاقی معنادار نیست ، بلکه باید آن را با توجه به ملاکهای اقتصادی و اجتماعی تکمیل کرد. دو معیار وجوه چهارگانۀ دولت و رابطۀ آن با طبقات اجتماعی ، انواع رژیم های سیاسی را به شکل کامل تر و جامع تری باز می نمایند. چنانکه قبلاً اشاره شد، بر حسب ملاک اول ، چهارنوع کلی نظام سیاسی ممکن است به دست آید: اقتدارطلب ، ایدئولوژیک ، رفاهی و طبقاتی . اقسام مشخص تری از رژیم های سیاسی ممکن است در درون هریک از این انواع کلی یافت شود. برحسب ملاک دوم ، چنانکه قبلاً دیدیم ، دولت ممکن است ابزار طبقۀ مسلط ، نمایندۀ وضعیت تعادل وتوازن طبقاتی و یا دارای استقلال نسبی از طبقات اجتماعی باشد.فهرست
نظام های سیاسی ۱
دمکراسی ۶
دمکراسی اجتماعی ۱۱
شبه دمکراسیها ۱۳
اقتدار طلبی ۱۵
توتالیتریسم ۱۸
دولت انداموار ۲۱
دولت محافظه کار ۲۳
دولت لیبرال ۲۴
دولت دموکراتیک اولیه ۲۵
دولت رفاهی و دمکراسی اجتماعی ۲۷
دولت نئولیبرال ۲۸
دولت فاشیست ۲۹
دولت کمونیستی ۳۰
موضوعات و مفاهیم اساسی در دانش سیاسی ۳۳
دولت ۳۴
حاکمیت ۳۶
سیاست ۳۷
حکومت ۳۸
ملت ۳۹
قدرت ۴۱
قدرت دولتی و سلطه اجتماعی ۴۶
منازعه قدرت ۴۶
اقتدار ۴۹
مشروعیت ۵۰
نفوذ سیاسی ۵۲
مرزهای دانش سیاسی ۵۳
فلسفه سیاسی ۵۴
انسانشناسی سیاسی ۵۶
روانشناسی سیاسی ۵۹
جامعه شناسی سیاسی ۶۰
اقتصاد سیاسی ۶۲
جمعیت شناسی سیاسی ۶۳
ژئوپولتیک و جغرافیای سیاسی ۶۴
زیست شناسی سیاسی ۶۶
عملکرد دمکراسی ۶۷
مشارکت سیاسی ۶۷
گروه های ذی نفع و ذی نفوذ ۷۱
احزاب سیاسی ۷۴
نظام های حزبی ۸۰
نظام های انتخاباتی ۸۷
انتخابات غیر مستقیم ۹۲
مبارزات انتخاباتی ۹۴
نظارت بر انتخابات ۹۷
معرفی و گزینش نامزدهای انتخاباتی۹۸
افکار عمومی ۱۰۲


قیمت : 14000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات