دانلود پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پرسشنامه  »  دانلود پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ

دانلود پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ پرسشنامه استاندارد رضا‌مندی زناشویی انریچ پرسشنامه آماده روانشناسی پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ پرسشنامه ی رضایت زناشویی انریچ پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم بلند پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۴۷ پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۴۷ سوالی خرید اینترنتی پرسشنامه روانشناسی

ENRICH marital satisfaction questionnaire

 

توضیحات:
پرسشنامه استاندارد رضا‌مندی زناشویی « انریچ»: برای بررسی رضایت زناشویی، پرسشنامه انریچ استفاده گردید. این پرسشنامه به عنوان یک ابزار معتبر در تحقیقات متعددی برای سنجش رضایت زناشویی مورد استفاده قرار گرفته است. هدف این پرسشنامه تعیین حیطه های کاری و نقاط قوت روابط زناشویی بوده است پرسشنامه« انریچ »  شکل ۱۱۵ سؤالی و نیز ۱۲۵ سؤالی وجود دارد که برای ارزیابی زمینه‌های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قوت و پرباری رابطه زناشویی به کارمی رود همچنین از این پرسشنامه برای تشخیص زوج هایی استفاده می شود که نیاز به مشاوره و تقویت رابطه خود دارند در ایران فرم کوتاه آزمون با ۴۷ پرسش مورد هنجاریابی قرار گرفت در مطالعه فعلی از نسخه ۴۷ سؤالی آن استفاده شده است. محققان با دسته بندی پرسش های مرتبط، ۴۷ پرسش فوق را به ۹ مؤلفه شامل: موضوعات شخصیتی، ارتباط دوتایی، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندپروری، ارتباط با اقوام و دوستان و جهت گیری مذهبی تفکیک کرده اند که هر یک از این مؤلفه ها بعد خاصی از رضایت زناشویی را اندازه می گیرند Olsonو همکاران ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه را ۹۲/۰ و سلیمانیان و نوابی نژاد ۹۵/۰ گزارش کرده اند. پرسش های این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت پنج تایی از ۱ تا ۵ کدگذاری شدند. در ضمن برخی از پرسش ها به صورت معکوس نمره گذاری شدند. در پرسشنامه رضایت زناشویی Enrich،پاسخ به سؤالات به صورت طیف لیکرت ۵ درجه ای از ۵=کاملاً موافق تا ۱=کاملاً مخالف بوده، کمترین نمره ۴۷ و بیشترین نمره ۲۳۵ است وافرادی که نمرات آنها زیر ۱۵۰ است دارای میزانی از ناسازگاری زناشویی هستند. روایی و اعتباراین پرسشنامه در پژوهشی توسط سلیمانیان برآورد گردید.
روائی پرسشنامه
به منظور روائی پرسشنامه تعدادی از پرسشنامه ها به همراه اهداف و فرضیات تحقیق‌ دربین برخی از اساتید و کارشناسان توزیع گردید که پس از دریافت نقطه نظرات ، در تعدادی از سوالات اصلاحات لازم به عمل آمد و اطمینان حاصل شد که سوالات مطرح شده در پرسشنامه دقیقاً همان خصوصیات مورد نظر محقق را در تحقیق‌ اندازه گیری کرده است .
پایائی پرسشنامه
برای سنجش پایائی پرسشنامه این تحقیق‌ یک پیش آزمون انجام گیرد که در آن ۱۵ نفر از جامعه آماری تحقیق‌ به طور تصادفی انتخاب شده است ، سپس پرسشنامه های مورد نظر از طریق مصاحبه محقق با ایشان تکمیل گردید. پرسش های مورد نظر به کامپیوتر منتقل شده و از طریق نرم افزار آماری spss مورد سنجش قرار گرفت. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ این پرسشنامه محاسبه و۷۸/۰ به دست آمد.


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات