گزارش کارآموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس نیروگاه سیکل ترکیبی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس نیروگاه سیکل ترکیبی

گزارش کارآموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس نیروگاه سیکل ترکیبی گزارش کارآموزی نیروگاه سیکل ترکیبی گزارش کارآموزی نیروگاه سیکل ترکیبی قم گزارش کارآموزی نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون دانلود گزارش کارآموزی نیروگاه سیکل ترکیبی دانلود رایگان گزارش کارآموزی نیروگاه سیکل ترکیبی کارآموزی نیروگاه سیکل ترکیبی کارورزی نیروگاه سیکل ترکیبی

Internship Report on Water

 

موضوع : گزارش کارآموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس نیروگاه سیکل ترکیبی

محدودیت منابع آب، نیاز روز افزونی به آب شرب، تولید فاضلابهای حاصل از فعالیتهای گوناگون آلودگی بیش از پیش آبها بیماریهای مرتبط با آب غیر بهداشتی موجب می‌شود که کیفیت آب جهت مصارف مختلف (بویژه آب آشامیدنی) مورد توجه قرار بگیرد بهمین منظور یکی از برنامه‌های عمران شهری تأمین آب سالم مطابق با استانداردهای بین المللی، ایجاد سیستمهای جمع آوری و تصفیه فاضلابها بویژه فاضلاب شهری است که در صورت عدم جمع آوری و تصفیه فاضلابها بویژه فاضلاب شهری است که در صورت عدم جمع آوری و تصفیه فاضلابها بویژه فاضلاب شهری است که در صورت عدم جمع آوری و تصفیه می‌تواند خطر جدی برای آبهای زیرزمینی و سطحی و نهایتاً محیط زیست بشمار آیند به این ترتیب حفظ کیفیت محیط زیست بویژه منابع آب شرب، پیشگیری از آلودگی آبها و بکارگیری شیوه‌های مناسب تصفیه آب و فاضلاب نیازمند یک برنامه ریزی اصولی و عملی در زمینه کنترل کیفی منابع آب است در رئوس این برنامه‌ها مواردی مانند شناخت و ارزیابی منابع آلوده کننده آب ظرفیت پذیرش آن ذخیره‌ها توسط منابع آب پذیرنده، اندازه گیری پارامترهای تعیین کننده کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب و تجزیه و تحلیل نتایج و کنترل آلودگی قرار دارند. در راستای اجرای این اهداف نخستین گام، ایجاد مراکز آزمایشگاهی و تربیت پرسنل کارآموز است که بتوانند مسئولیت کنترل کیفیت آب و فاضلاب را در بخشهای مختلف بعهده گیرند. این کار از شناسائی منابع مورد استفاده، نحوه و ویژگی‌های نمونه برداری شروع و با بکار گیری روشهای مناسب آنالیز برای پارامترهای کیفی نمونه در آزمایشگاه ادامه و سرانجام بصورت گزارش نتایج تفسیر شده و با ارائه پیشنهادات در زمینه رفع مشکل به پایان می‌رسد. البته فرآیند کنترل کیفی در این مرحله پایان نیافته و در ادامه می‌بایست نتایج ارزیابی‌ها و اعمال شیوه‌های کنترل بازنگری شود به این ترتیب روشن است که نتایج بدست آمده از آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت آب و فاضلاب، شالوده برنامه ریزیها و تصمیمی گیری‌های خود و کلانی است که قرار است در این ارتباط صورت گیرد و چنانچه کار آزمایشگاهی با دقت و مبتنی بر روشهای علمی و مستند صورت نگیرد پایه محاسبات و طراحی‌های محکم و استوار نخواهد بود. حتی امور بظاهر ساده‌ای مثل نمونه بردای، نگهداری و انتقال نمونه‌ها اگر درست و دقیق صورت نگیرد تمام مراحل آنالیز آزمایشگاهی، تجزیه و تحلیل نتایج و کاربرد آنها را زیر سوال خواهد برد. بر این اساس اجرای طرحی تحت عنوان بهینه سازی آزمایشگاهی آب و فاضلاب به صورت ارزیابی و ضعیف کنندگی آزمایشگاههای موجود ایجاد که آزمایشگاه مرکزی و مرجع و پیشنهاد احداث و تجهیز آزمایشگاههای مورد نیاز در برخی شهرستانها یا تأسیسات تصفیه خانه مطرح شد.
تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس
نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند
رشته شیمی کاربردی
گزارش کاموزی تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

فهرست مطالب

فصل اول – آب یک نگاه کلی
۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- آب و اهمیت آن ۴
۱-۳- کیفیت آب ۴
۱-۴- کیفیت آبها ۱۰
فصل دوم – کاربرد تکنولوژی غشاء در تصفیه آب (اسمز معکوس)
۲-۱- دانشگاه کالیفرنیا و اولین دستگاه اسمزمعکوس ۱۴
۲-۱-۱- اساس کار اسمز معکوس ۱۶
۲-۱-۲- تکنولوژی اسمز معکوس ۱۸
۲-۱-۳- تعاریف مهم در اسمز معکوس ۲۲
۲-۱-۴- غشاء اسمز معکوس (غشای مناسب) ۲۴
۲-۲- جلوگیری از تشکیل رسوب و معلق نگه داشتن آن ۲۸
الف ) رسوب گرفتگی غشاء ۲۸
۲-۲-۱- محل مناسب تزریق ۳۲
۲-۲-۲- تزریق بیش از حد ماده بازدارنده ۳۲
۲-۲-۳- مقایسه مواد بازدارنده تشکیل رسوب ۳۳

ب ) آلودگی ناشی از اکسیداسیون ۳۴
۲-۲-۴- کارتریج فیلتر ۳۵
۲-۳- آلودگی (فولینگ) بیولوژیکی ۳۶
۲-۳-۱- محلول شستشو ۳۷
الف ) محلول اسیدشویی غشاء PA 37
ب ) محلول قلیاشویی غشاء PA 37
۲-۳-۲- مثالهایی از آلودگی غشاء ۳۸
۲-۳-۳- روند شستشوی شیمیایی سیستم RO 39
الف ) حجم محلول و نرخ جریان شستشوی پیشنهادی برای RO 40
ب ) دستورالعمل روند شستشوی RO 40
ج ) از سرویس خارج بودن طولانی RO 41
۲-۳-۴- حمله مواد اکسید کننده به غشاء PA 44
۲-۳-۵- بروز پدیده کامپاوند X 46
۲-۴- تعمیر و نگهداری اسمز معکوس ۴۷
۲-۵- عیب یابی اسمز معکوس به روش تفسیر نتایج عملکرد آن ۵۷
فصل سوم – راهکارها و پیشنهادات برای کاهش هزینه‌های جاری تصفیه خانه آب نیروگاه
۳-۱- انفصال آب شرب از آب مصرفی ۶۹
۳-۱-۱- هدایت آب شرب تولیدی به کانتین و آبدارخانه‌ها ۶۹
۳-۱-۲- هدایت آب مصرفی به کانتین‌ – آبدارخانه‌ها، سرویس‌ها و غیره ۶۹
۳-۱-۳- جایگزینی تانک Potable برای مصارف غیر شرب ۷۰
۳-۱-۴- زمان بندی نمودن مصرف آب شرب و مصرفی ۷۰
۳-۲- تعمیرات به موقع ۷۱
۳-۲-۱- استفاده از لوازم یدکی مرغوب ۷۱
۳-۲-۲- کانال کشی برای لوله‌های جای گرفته در زمین ۷۲
۳-۳- جایگزینی غشاء پلی سلوفان باردار به جای غشاء PA 73
۳-۳-۱- معایب و محاسن غشاء PA (پلی آمید) ۷۳
۳-۳-۲- معایب و محاسن غشاء AC (استات سلولز) ۷۴
۳-۴- احداث چاله نمک بهداشتی در محل تصفیه خانه ۷۴
۳-۵- هزینه تولید آب آشامیدنی به ازای هر متر مکعب در حال حاضر ۷۶
۳-۵-۱- هزینه‌های پیش بینی شده ۷۶
الف ) نیروی انسانی ۷۸
ب ) نمک مصرفی ۷۷
ج ) کلر و آنتی اسکالانت و مواد تست کننده سختی آب ۷۷
د ) برق مصرفی ۷۷
و ) فیلتر کارتریج ۷۸
ه‍ ( شستشوی RO و تعویض غشاء ممبران‌ها ۷۸
ی ) هزینه ماهیانه تست آب آشامیدنی ۷۸
۳-۵-۲- هزینه‌های پیش بینی نشده ۷۹
الف ) نشتی و شکستگی لوله‌ها در محل نیروگاه ۷۹
ب ) خرابی پمپها ۷۹
ج ) نارسایی آب به دلایل مختلف و خرید آب شرب ۷۹
د ) هزینه تعمیرات و خرید لوازم یدکی ۸۰
۳-۶- مقرون به صرفه بودن یا نبودن سیستم فعلی با توجه به موارد فوق الذکر ۸۰

فهرست اشکال
شکل شماره ۱ ۱۴
شکل شماره ۲ ۱۶
شکل شماره ۳ ۲۱
شکل شماره ۴ ۲۵

فهرست جداول
جدول شماره ۱ ۹
جدول شماره ۲ ۲۷
جدول شماره ۳ ۲۹
جدول شماره ۴ ۴۲
جدول شماره ۵ ۴۳
جدول شماره ۶ ۵۹


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات