دانلود پروژه جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پروژه  »  دانلود پروژه جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی

دانلود پروژه مقاله تحقیق جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی جو سازمانی در موسسات آموزش عالی دولتی و غیر انتفاعی رفتار سازمانی در موسسات آموزشی کتاب رفتار سازمانی در موسسات آموزشی ارتباطات درون سازمانی در موسسات بیمه ارتباط درون سازمانی در موسسات بیمه جزوه رفتار سازمانی در موسسات آموزشی

Organizational climate in higher education institutions

 

جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی
فهرست
فصل اول
۱-۱-) بیان مسأله
۲-۱) اهداف پژوهش
۱-۲-۱) هدف اصلی پژوهش
۲-۲-۱) اهداف فرعی
۳-۱) فرضیه ها وسؤالات پژوهش
۱-۳-۱) فرضیه های پژوهش
۲-۳-۱) سؤالات پژوهش
۴-۱) تعریف اصطلاحات
۱-۴-۱) جو سازمانی
۲-۴-۱) مشارکت
۳-۴-۱) تصمیم گیری
۴-۴-۱) مشارکت در تصمیم گیری
۵-۱) تعاریف عملیاتی
فصل دوم
۲) مبانی نظری پژوهش
۱-۲)  جو سازمانی
۱-۱-۲) مفهوم جو سازمانی
۲-۱-۲) تعاریف جو سازمانی
۳-۱-۲) نظریه ها ومطالعات در زمینه جو سازمانی
۱-۳-۱-۲) جو سازمانی از نگاه تاجی یوری
۲-۳-۱-۲) جو سازمانی از منظر استرن  و استینهوف
۳-۳-۱-۲) جو سازمانی از نگاه هاجتس
۴-۳-۱-۲) جو سازمانی از نگاه هریسون
۵-۳-۱-۲) جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت
۱-۵-۳-۱-۲) انواع جو سازمانی طبق مدل هالپین و کرافت
۶-۳-۱-۲) مطالعات رنسیس لیکرت
۴-۱-۲) رویکردهای جوّ سازمانی
۱-۴-۱-۲) رویکرد ساختاری
۲-۴-۱-۲) رویکرد ادراکی
۳-۴-۱-۲) رویکرد تعاملی
۴-۴-۱-۲) رویکرد فرهنگی
۵-۱-۲) ابعاد جو سازمانی
۶-۱-۲) شاخص‌های جوّ سالم سازمانی
۷-۱-۲) بررسی ارتباط بین جو سازمانی با شاخص های سازمانی
۱-۷-۱-۲) ساختار سازمان و جو سازمانی
۲-۷-۱-۲) شاخصهای روابط انسانی و جو سازمانی
۳-۷-۱-۲) مدیران و جو سازمانی
۴-۷-۱-۲) انگیزش و جو سازمانی
۵-۷-۱-۲) رهبری و جو سازمانی
۶-۷-۱-۲) بهداشت روانی و جو سازمانی
۷-۷-۱-۲) عملکرد و جو سازمانی
۸-۱-۲) جو سازمانی چگونه عمل می کند ؟
۹-۱-۲) تفاوت جو سازمانی با فرهنگ سازمانی
۱۰-۱-۲) مراحل بهبود جو سازمانی
۲-۲) مشارکت در تصمیم گیری
۱-۲-۲) مفهوم مشارکت
۲-۲-۲) فلسفه مشارکت
۳-۲-۲) ریشه های مشارکت
۴-۲-۲) فرایند مشارکت
۵-۲-۲) شرایط مشارکت
۶-۲-۲) برنامه های مشارکت
۱-۶-۲-۲) مدیریت مشورتی
۲-۶-۲-۲) مدیریت مردم سالاری
۳-۶-۲-۲) حلقه های کیفیت
۴-۶-۲-۲) نظام پذیرش پیشنهادها
۵-۶-۲-۲) شوراهای مدیریتی
۶-۶-۲-۲) مردم سالاری سازمانی
۷-۶-۲-۲) طرح مالکیت کارکنان
۷-۲-۲)  طرفداران مشارکت
۸-۲-۲) منتقدین مشارکت
۹-۲-۲) تصمیم‌گیری
۱۰-۲-۲) الگوها و مدل‌های تصمیم‌گیری
۱-۱۰-۲-۲) الگوی تصمیم‌گیری عقلانی (کلاسیک)
۲-۱۰-۲-۲) الگوی تصمیم‌گیری رفتاری (اداری)
۳-۱۰-۲-۲) مدل باز تصمیم‌گیری
۴-۱۰-۲-۲) الگوی دیوان سالاری
۵-۱۰-۲-۲) الگوی سیاسی
۶-۱۰-۲-۲) الگوی فرایندی
۷-۱۰-۲-۲) الگوی آشفته
۸-۱۰-۲-۲) مدل استاندارد وروم ـ یتون (الگوی تصمیم‌گیری مشارکتی)
۲-۸-۱۰-۲-۲) روش‌های تصمیم‌گیری مشارکتی
الف) تکنیک طوفان مغزی
ب) تکنیک گروه اسمی
ج) تکنیک دلفی
۱۱-۲-۲) مشارکت در تصمیم‌گیری
۱۲-۲-۲) درجات مشارکت در تصمیم گیری
۱۳-۲-۲)  سطوح مشارکت در تصمیم گیری
۱۴-۲-۲) اثرات مشارکت در تصمیم گیری
۱۵-۲-۲) مدلهای فرآیند مشارکت
۱-۱۵-۲-۲) مدل عاطفی
۲-۱۵-۲-۲) مدل شناختی
۳-۱۵-۲-۲) مدلهای وابستگی
۲-۲) مرور پژوهش ‌های انجام شده
۱-۲-۲) پژوهش‌های انجام شده در زمینه جو سازمانی
۲-۲-۲) پژوهش‌های انجام شده داخلی در زمینه جو سازمانی
۳-۲-۲) پژوهش‌های انجام شده خارجی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری
۴-۲-۲)پژوهش های داخلی انجام شده در زمینه مشارکت در تصمیم گیری
۵-۲-۲) استنتاج کلی
۶-۲-۲) الگوی نظری پژوهش
فصل سوم
۱-۳) روش تحقیق
۲-۳) جامعه آماری
۳-۳) نمونه مورد مطالعه(حجم نمونه و روش نمونه گیری)
۴-۳) ابزار تحقیق
الف)پرسشنامه توصیف جو سازمانی  OCDQ
ب )پرسشنامه میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری
۵-۳) پایایی و روایی  ابزار تحقیق
۶-۳) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴) بررسی توصیفی و استنباطی یافته های پژوهش
۲-۴) توصیف یافته ها
فصل چهارم
۳-۴) فرضیه های پژوهش
۱-۳-۴) فرضیه اول پژوهش
۲-۳-۴) فرضیه دوم پژوهش
۴-۴) سؤالات پژوهش
۱-۴-۴) سؤال پژوهش شماره ۱
۲-۴-۴) سؤال پژوهش شماره ۲
۳-۴-۴) سؤال پژوهش شماره ۳
۴-۴-۴) سؤال پژوهش شماره ۴
۵-۴-۴) سؤال پژوهش شماره ۵
فصل پنجم
۵) بحث و نتیجه گیری
۱-۵) فرضیه های پژوهش
۱-۱-۵) فرضیه اول پژوهش
۲-۱-۵) فرضیه دوم پژوهش
۲-۵) سؤالات پژوهش
۱-۲-۵) سؤال پژوهش شماره ۱
۲-۲-۵) سؤال پژوهش شماره ۲
۳-۲-۵) سؤال پژوهش شماره ۳
۴-۲-۵) سؤال پژوهش شماره ۴
۵-۲-۵) سؤال پژوهش شماره ۵
۳-۵) بحث و تفسیر پایانی
۴ـ۵) پیشنهادات
۱ـ۴ـ۵) پیشنهادات برگرفته از یافته‌ای پژوهش
۲ـ۴ـ۵) پیشنهادات برای محققین دیگر
۵ـ۵) محدودیت‌های پژوهش


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات