دانلود پروژه مدیریت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

دانلود پروژه مدیریت دانلود پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی دانلود مقاله تحقیق بازرگانی دانلود پروژه مدیریت صنعتی دانلود پروژه مدیریت دولتی دانلود پروژه مدیریت ساخت دانلود پروژه مدیریت استراتژیک دانلود پروژه مدیریت تولید دانلود پروژه مدیریت مالی تعریف دفتر مدیریت پروژه

 

Management

 

مقدمه
ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه هایبارز تمدن بشری است .
وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی وویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل وتوسعهاین سازمانها افزوده می شود .بدیهیاست هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمندنوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدنمکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی وتولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فردیا افرادی بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عملنتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل.


تعریف مدیریت
مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادیوانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برایدستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.


واقعاباید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حدعلمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریتآموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فراگرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایطگوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنرتوانستن


نظریه نقشهای مدیریتی
جدیدترین نظریه مدیریت نظریه نقشهای مدیری استاساس این نظریه این است که آنچه را مدیر انجام میدهد باید ملاحظه نمود و بر پایهچنین ملاحظاتی فعالیتها یا نقشهای مدیری را معین کرد . آدیزس (adizes ) با مطالعهمدیریت برای اداره موثرهر سازمان چهارنقش « مدیر تولید ـ اجرای ـ ابداعی و ترکیبی » را لازم میداند هر یک از این نقشهای مدیری با یکی از خرده سیستم و یک سیستم اجتماعیارتباط دارد . زیرا هر نوع سازمانی خواه بازرگانی،صنعتی یا اداری یک سیستم اجتماعی است وبیشتر خرده سیستم های اجتماعی مرکب از خرده سیستم های به هم پیوسته زیادی هستند . که شامل خرده سیستم های انسانی ، اجتماعی ، اداری ، ساختاری ، اطلاعاتی ، تصمیمگیری وتکنولوژیاقتصادی است

 

فهرست مطالب


مقدمه ۱
تعریف مدیریت ۱
نظریه نقش های مدیریتی ۲
خلاقیت مدیران۳
چه کسی خلاقیت و نو آوری می کند ۳
مدیریت موفق و مؤثر۴
چگونه می توان مدیر موفق و مؤثری بود. ۴
برنامه ریزی۵
تعریف برنامه ریزی۵
فلسفه و ضرورت برنامه ریزی ۵
سازماندهی ۵
تعریف سازماندهی۶
انواع مختلف سازماندهی ۶
تعریف سازمان رسمی ۶
تعریف سازمان غیر رسمی ۷
وظایف مدیریت ۷
روند تکامل مدیریت ۱۰
رویکردهای کلاسیک۱۱
اصل مدیریتی فایول بدین شرح اند ۱۳
رویکردهای نوین ۱۵
مدیریت کنترل کیفیت جامع ۱۷
تعریف گروهها ی کنترل کیفیت ۱۸
کیفیت ۲۲
اصل چهارده گانه دمینگ ۲۶
جوزف جوران ۲۸
فیلیپ کرازبی ۳۱
نظریه اسلام در مدیریت منابع انسانی ۳۳
اهتمام به مدیریت انسانی ۳۶
مدیریت مبتنی بر رشد از دیدگاه قرآن  ۳۷
مدیریت رحمانی یا رحیمانه ۳۹
نظام مدیریتی خداوند ۴۱
پردازش مدیریت رحمانی ۴۱
ویژگیهای قواعد اداری مدیریت رحمانی  ۴۵
منابع ۵۷


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات