مقاله برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی ناشی از آن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی ناشی از آن

دانلود مقاله برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی ناشی از آن مقاله در مورد مرگ و میر تحقیق مقاله مرگ و میر مقالات مرگ و میر کودکان مقاله درباره تصادفات رانندگی مقاله تصادفات رانندگی تحقیق تصادفات رانندگی تحقیق امید به زندگی تحقیق درباره امید به زندگی مقاله درباره امید به زندگی تحقیق در مورد امید به زندگی

Deaths from accidents

 

موضوع : برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی ناشی از آن

توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات
مقدمه
اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
فصل دوم : ادبیات تحقیق
ادبیات موضوع
چارچوب نظری
تئوری انتقال جمعیتی
تئوری انتقال اپیدمیولوژیکی
فصل سوم : روش تحقیق
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج تحقیق
جدول عمر مردان ایران
جدول عمر زنان ایران
جدول عمرمردان کشوربدون مرگ ومیر ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی
جدول عمرزنان کشور بدون مرگ ومیر ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی
تعداد سالهای عمر از دست رفته ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی
بار اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی
نتیجه گیری
منابع

گزینده ای از متن

اهمیت پژوهش:
واقعه مرگ ومیر در سنین متفاوت از اهمیت زیادی برخوردار است وآگاهی ازشاخصهای مربوط به آن برای برنامه ریزان کشور ضرورتی انکار ناپذیر دارد.امروزه‌ سلامت‌ محور توسعه‌ پایدار محسوب‌ می‌شود و سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ سلامت‌ سریعترین‌ و آسانترین‌ راه‌ برای‌ کاهش‌ فقر در جامعه‌ محسوب‌ می‌شود.
امروزه توجه خیلی کمی به هزاران زندگی که دراثر تصادفات، بی رحمانه از دست می رود می شود. جامعه بهداشت عمومی، تصادفات رانندگی را به عنوان یک علت اصلی برای از دست دادن زندگی بارورومولدوهمچنین یک علت برای هزینه های بالای مراقبتهای بهداشتی ودرجه زیادی ازناتوانی جسمی می داند.از نظر تاریخی نیز به علت داشتن علل متنوع، از تصادفات به عنوان یک مسئله مهم بهداشت عمومی غفلت شده است وجوامع وحکومتها این علل را به عنوان علل قابل قبول برای مداخلات بهداشتی درک نکرده اندوبه این مسئله که از طریق تلاشهای سازمان یافته در یک جامعه می توان از این آسیبها جلوگیری کرد به شکل محدودی مورد توجه قرار گرفته است.تحلیلهای اخیر در ارتباط با انتقال جمعیتی وانتقال اپیدمیولوژیکی ومطالعات انجام شده از جمله مطالعات بانک جهانی  وسازمان بهداشت جهانی (WHO)علل آسیبها وصدمات را در سطح ملی وجهانی تا حدودی برجسته کرده اندولی به علل کلیدی این مسائل کمترتوجه شده است Sethi&Zwi,p:412) (.
با توجه به تاثیر زیاد مرگ‌ومیر های ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی  روی شاخص‌های مرگ‌ومیر بخصوص امید به زندگی در بدو تولدواقتصاد کشور و عدم توجه به این مرگ‌ومیرها, لزوم توجه به آثار این مرگ‌ ومیرها ضروری است. کاهش امید به زندگی آثار اقتصادی و اجتماعی سوئی برای جامعه به ارمغان می‌آورد . نکته مهم  این است که این مرگ ومیرها بیشتر جنس مذکر وسنین پائین راکه قشر فعال جامعه محسوب می شوند تحت الشعاع قرار می دهد وکنترل وبه حداقل رساندن این  مرگها آثار اقتصادی – اجتماعی وجمعیتی مثبتی خواهد داشت.آگاهی ازمیزان تاثیر این مرگ ومیرها روی امید به زندگی در بدو تولدومحاسبه نفر سالهای عمر از دست رفته ناشی از این مرگ ومیرها به پژوهشگران وبرنامه ریزان کمک خواهد کرد تابا دید باز تری به عواقب اقتصادی- اجتماعی این مرگ ومیرها بنگرند.

اهداف پژوهش:

هدف کلی پژوهش     برآورد تاثیر مرگ و میرهای  ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولدومحاسبه بار اقتصادی ناشی ازاین مرگ ومیرها در سال۱۳۸۱ است.

۴-۱- ادبیات موضوع

درمجموع در سال۱۹۹۰ تعداد۹۶۱۱۰۰۰سال به دلیل مرگهای زود هنگام در ایالات متحده آمریکا از دست رفته است.بیشترین تعداد سالهای از دست رفته مربوط به سرطان، خودکشی ودیگرکشی، بیماریهای قلبی وتصادفات رانندگیبوده است. تصادفات رانندگی با۱۳۴۰۰۰۰سال عمر تلف شده، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.این تعداد سالهای عمر از دست رفته ۹۴/۱۳ درصد کل سالهای عمر از دست رفته در اثر مرگ ومیرهای زود هنگام می باشد.
به گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO)، در سال۱۹۹۸ در سطح جهان، در اثر صدمات ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی۳۸۸۴۸۶۲۵ نفرسال عمر توأم با معلولیت وناتوانی جسمانی (DALY) داشته ایم. در سال۱۹۹۸ نهمین علت از دست رفتن سالهای عمر،معلولیت وناتوانی جسمانی در اثر صدمات ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی بوده است. سازمان جهانی بهداشت پیش بینی کرده است که در سال۲۰۲۰ تعداد سالهای توأم با معلولیت وناتوانی جسمانی به علت صدمات ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی از رتبه نهم به رتبه سوم خواهد رسید. به گزارش سال۲۰۰۳ سازمان جهانی بهداشت از نظر اقتصادی صدمات ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی  در کشورهای با درآمد پایین یک درصد، کشورهای با  درآمدمتوسط۵/۱درصدودرکشورهایبادرآمدبالا۲درصدتولیدناخالص داخلی (GNP) این کشورها است.


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات