مقاله نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان

دانلود مقاله نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان تحقیق ارزیابی عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان اورژانس دانلود مقاله سیستم مدیریت یکپارچه دانلود مقاله مدیریت سیستم های اطلاعاتی مقاله اورژانس پیش بیمارستانی مقاله در مورد عفونت های بیمارستانی مقاله در مورد مدیریت بیمارستانی تحقیق مدیریت بیمارستان

Paper-based performance management system in hospital emergency

 

موضوع : نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان

توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت می باشد.

فهرست مطالب
مقدمه ۲
روش اجرا ۲
نتایج ۲
نتیجه گیری ۲
Abstract 3
مقدمه ۵
روش اجرا : ۶
نتایج ۱۰
نمودار شماره ۱ ۱۱
پیوست ها ۱۲
بحث ۱۴
در این مطالعه مشخص گردید : ۱۵
نتیجه گیری : ۱۷
منابع ۱۹
نمودار شماره ۱ : توزیع فراوانی مطلق مراجعه ۶۷۷ بیمار به اورژانس برحسب ساعت ۲۰
نمودار شماره ۲ : توزیع فراوانی نسبی انجام همراه با تاخیر درخواست نوار قلب (بیشتر از ۵ دقیقه) برحسب ساعت درخواست ۲۱
نمودار شماره ۳ : توزیع فراوانی نسبی انجام همراه با تاخیر درخواست عکس (بیشتر از ۲۰ دقیقه) برحسب ساعت درخواست ۲۲
نمودار شماره ۴ : توزیع فراوانی نسبی انجام همراه با تاخیر درخواست آزمایش (بیشتر از ۱۲۰ دقیقه) برحسب ساعت درخواست ۲۳
نمودار شماره ۵ : توزیع فراوانی نسبی انجام همراه با تاخیر درخواست مشاوره تخصصی (بیشتر از ۳۰ دقیقه) برحسب ساعت درخواست ۲۴
نمودار شماره ۶ : توزیع فراوانی نسبی نظر بیماران درخصوص مراجعه مجدد ۲۵
نمودار شماره ۴ : توزیع فراوانی نسبی انجام همراه با تاخیر درخواست آزمایش نمودار شماره ۷ : توزیع فراوانی نسبی وضعیت بهبودی بیماران ۲۶

جدول شماره ۱ : نتایج شاخصهای اندازه¬گیری شده در تابستان سال ۱۳۸۲ در بیمارستان ضیائیان ۱۴

گزیده ای از متن:
نقش مهم بخش بهداشت و درمان در ارتقا شاخصهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورها، سازمانهای درگیر در این امر را بر این داشته است که با بازنگری اساسی در شیوه¬های مدیریت سلامت، بیش از پیش در جهت اجرای کارآمدترین روشها در بکارگیری منابع محدود موجود و تامین سلامت آحاد جامعه مصمم گردند. امروزه سازمانهای بین المللی که در جهت ارتقا سلامت کلیه کشورهای جهان فعالیت میکنند (همچون سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی) معتقدند آنچه که بیشتر از همه بهداشت کشورهای در حال توسعه را تهدید میکند اشکالاتی است که در مدیریت منابع وجود دارد تا کمبود بودجه های بهداشتی درمانی. در این میان باید توجه داشت که مهمترین مولفه¬های مدیریت منابع سازمانی، آنهایی هستند که به نحوی با سرمایه¬های انسانی مرتبط میشود. امروزه بخوبی نشان داده شده است که مهمترین سرمایه و بزرگترین عامل موفقیت در هر سازمان نیروی انسانی با انگیزه، کارآزموده و پرتوانی است که در خدمت دارد. به دلائل مختلف در سازمانهایی که جنبه خدماتی دارند، از جمله آنهایی که خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می¬دهند، این سرمایه¬ها اهمیتی مضاعف پبدا می¬کنند. بعنوان مثال می¬توان گفت در اینگونه سازمان¬ها بسیاری از عوامل جانبی (همچون کیفیت مواد اولیه) وجود ندارند که در کیفیت محصول نهایی تاثیرگذار باشند و عمده ترین عامل تعیین کننده در این زمینه کارکرد کارکنان آن است. این مسانل باعث شده است که در سالهای اخیر رویکردهای متفاوت مدیریت سازمانی و بخصوص مدیریت منابع انسانی مورد توجه قرار گیرید. مدیریت مبتنی بر عملکرد یکی از این رویکردها می¬باشد(۱,۲,۳) که به دلیل برخی خصوصیات منحصر به فرد آن بعنوان کانون مطالعات و بررسیهای جدید علمی مطرح شده و آنرا از دیگر شیوه¬های مدیریتی متمایز کند.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز در راستای اهداف تبیین شده در برنامه پنج ساله سوم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر افزایش بهره¬وری نیروی انسانی و استقرار شاخص¬های کیفیت کاری بجای معیارهای کمی) نهادینه کردن این روش مدیریتی در دستور کار خود قرار داده است. انتخاب بخش اورژانس بیمارستان ضییائیان به عنوان یک سایت پیش آزمایی برای استقرار این نظام در نظر گرقته شده است.

روش اجرا :
مراحل اجرای طرح استقرار نظام مدیریت مبتنی بر علمکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان از اصول کلی استقرار این نظام تبعیت میکند (۴)که شامل گامها ۶ گانه است:
۱) تعیین رسالت و اهداف سازمان، ۲) نظام یکپارچه سنجش عملکرد:
۳) پاسخگویی در مقابل عملکرد، ۴) جمع¬آوری داده های عملکرد، ۵) تحلیل، بررسی و گزارش¬دهی داده¬ها عملکرد، ۶) استفاده از اطلاعات عملکرد در بهبود سازمان.
در ابتدا اعضای تیم/کمیته¬های مربوط به فازهای طرح (کمیته راهبری) انتخاب شدند. این افراد شامل مدیر بیمارستان، یک نفر به عنوان نماینده معاونت توسعه وزارت متبوع، سوپروایز اورژانس، مترون بیمارستان، مسئول خدمات و اعضای تیم پروژه. سپس مرحله بعدی با برگزاری جلسات متعدد و نیز تهیه و توزیع کتابچه راهنمای اجرایی و پمفلتهای آموزشی توجیه و اطلاع رسانی انجام پذیرفت.
برنامه ریزی استراتژیک با محوریت مشتری انجام شد و فرآیندهای حاکم بر اورژانس و صاحبان فرایند مشخص شدند. در مرحله بعد فعالیتها و عملکردهای کلیدی انجام شده در اورژانس بیمارستان ضیاییان ”کمی“ و قابل سنجش شدند.در این مرحله در ابتدا شاخصهایی که مربوط به فرآیندها و متغیرهای وابسته¬ای که جهت تفسیر شاخصهای عملکرد لازم بودند، تعیین شدند و شناسنامه ۵۲ شاخص و متغیر تهیه گردید. سپس فرآیند جمع¬آوری اطلاعات مشخص شد.
شاخصها به ۳ دسته تقسیم شدند ۱) رضایت بیمار، ۲) زمان و نحوه انجام فعالیتها،و ۳) شاخصهای مالی و فضایی و نیروی انسانی یا شاخصهایی که بطور روتین جمع¬آوری می-شوند.
پس از یک پیش آزمون و تصحیح پرسشنامه تلاش در جهت تکمیل پرسشنامه ها آغاز گردید و طی جلساتی با مسئولین و همکاران فعال در بخش اورژانس اهمیت تکمیل پرسشنامه و دقت در تکمیل آن تاکید گردید و توضیحات لازم درخصوص نحوه تکمیل پرسشنامه ارائه شد.
حدود ۲۰۰۰ پرسشنامه نیز تکمیل گردید که بدلایل مختلف علیرغم همکاری خوب پرسنل بخصوص پزشکان و پرستاران فعال در بخش اورژانس، استفاده از اطلاعات موجود در پرسشنامه¬ها امکانپذیر نبود. به همین جهت در یک دوره ۱۵ روزه با حضور مشاهده-گران مستقل از نظام بیمارستان اطلاعات جمع¬آوری گردید.
از تاریخ ۲۳ تیر لغایت ۶ مرداد سال ۱۳۸۲، تعداد ۶۷۷ مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان ضیائیان ثبت شدند. مراجعان شامل کلیه افرادی بودند برای آنان پرونده اورژانس تشکیل می¬شد و بر تخت اورژانس قرار می¬گرفتند، یا در اتاق عمل اورژانس مورد عمل جراحی کوچک قرار می¬گرفتند و یا بدستور پزشک تحت درمان با سرم قرار می¬گرفتند.
از این تعداد ۲۰۰ نمونه انتخاب شدند تا رضایت آنان از ارائه خدمات مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه روشهای مختلفی جهت جمع¬آوری اطلاعات سنجش رضایت وجود دارد، ۲۰۰ نفر به ۴ گروه تقسیم شدند. ۱) تلفنی، ۲) حضوری، ۳) تلفنی و درصورت عدم پاسخگویی حضوری، ۴) پستی. نتایج گروه پستی بعلت پاسخهای تعداد کم آنالیز نشد و از ۱۵۰ فرد باقیمانده ۱۰۵ نفر به سوالات پاسخ دادند.
با توجه به نتایج بدست امده اولین جلسه کمیته بهبود با حضور کلیه افراد مسئول برگزار گردید و ضمن تشریح نتایج طرح، مقرر گردید کلیه افراد پیشنهاد خود را جهت بهبود شاخصها ارائه نمایند.
در دومین جلسه با نظر اعضاء جدولی از فعالیتهای پیشنهادی تهیه گردید و مقرر شد که هر فرد مسئول فعالیت بهبود، فعالیت لازم را انجام داده و گزارش آنرا در جلسه بعدی کمیته ارائه نمایند.


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات