دانلود گزارش کارآموزی در پتروشیمی واحد و قسمت اسید سیتریک

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی در پتروشیمی واحد و قسمت اسید استیک

دانلود گزارش کارآموزی در پتروشیمی واحد و قسمت اسید سیتریک کارورزی دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت پتروشیمی دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی شیراز گزارش کارآموزی برق در پتروشیمی گزارش کارآموزی پتروشیمی اصفهان گزارش کارآموزی پتروشیمی بندر امام گزارش کارآموزی پتروشیمی تبریز گزارش کارآموزی پتروشیمی مارون گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک

Internship report in the petrochemical unit of citric acid

 

 

موضوع : گزارش کارآموزی در پتروشیمی واحد اسید سیتریک
فهرست مطالب
محدوده کاربرد
مهارت های مورد نیاز
شرایط اضطراری
پتاسیل های خطر موجود در واحد AA
دستورالعمل های عمومی جهت جلوگیری از حوادث در واحدAA
مواد سمی و خطرناک استفاده شده در واحد AA
لیست تجهیزات سیستم های ایمنی و آتش نشانی واطفاء حریق در واحد AA
تمرینات ادوارمی جهت آمادگی و اکنش درشرایط اضطراری درواحد AA
شرح مختصر پروسس واحد اسید استیک
بخش واکنش
مواد خام مورد مصرف
توضیح قسمت واکنش
بخش تقطیر
Chilled water system
Nitnagen Comprossas
S/D بخش واکنش
عملیات بعد از S/D
کنترل واحد در حالت Normal Operation
Process Control
Conversiom Reeotoz
دانلود گزارش کارآموزی در پتروشیمی واحد و قسمت اسید سیتریک
شرح مختصر پروسس اسید استیک
گزارش کارآموزی واحد اسید استیک
مختصری از کارآموزی:
واحد اسید  استیک یکی از واحدهای شیمیایی ، پتروشیمی می باشد. که ابتدا از ترکیب های گاز اتیلن با اکسیژن د رمجاورت کاتالیست کلرید  پالادیم و کلرید  مس، استالدهید  تولید می شود و سپس با اکسید اسیون مستقیم استالدئید درمجاورت کاتالیست استات منگنز اسید استیک تولید می گردد وجود مخلوط گازی انفجاری و مواد شیمیایی  آتشگیر و خطرناک لزوم  تدوین دستورالعمل اجرائی برای شناسایی کنترل ، مقابله با آنها و حفاظت پرسنل در مقابل خطران ناشی از آن ها را  اختصاص می نماید.
۱- هدف : هدف از تدوین این دسورالعمل اجرای شنایی ومقابله با حوادث ناشی از وضعیت اضطراری است تا با اعمال آن اثرات زیست محیطی را کاهش داده با  از بین ببریم و پرسمل را از خطرات  ناشی از آن حفاظت نماییم.
۲- محدوده کاربرد : محدوه کاربرد این دستور العمل واحد اسید استیک پتروشیمی اراک می باشد.
۳- مهارت های مورد نیاز :
کلیه پرسنل شاغل در بهره برداری واحد استیک باید آموزش فرآیند  واحد ایمنی و آتش نشانی را دید وبا وظایف سازمانی  خود آشنایی کامل داشته باشد.
۲) شرایط اضطراری:
۳)پتاسیل های خطر موجود در واحد AA :
سیکل گاز برگشتی (RECLEE GAS) د رواحد استالدهید  بعلت وجود
گازهای اتیلن ، اکسیژن ، استالدئید و دی اکسید کربن که ممکن است  مخلوط انفجاری تشکیل داده وباعث انفجار شوند. میتواند از پتاسیل های خطرناک واحد باشند که برای جلوگیری از آتش سوزی وانفجار در بخش واکنش واحد استالدئید از آنالیزهایی استفاده شده است که غلظت  اکسیژن ، اتیلن،دی اکسید کربن واستالدهید را در سیکل گاز کنترل کرده و در شرتیطی که احتمالا تشکیل مخلوط انفجاری باشد.خوراک واحد بطور اتوماتیک قطع وتوسط نیتروژن مخلوط گازهای انفجاری موجود در سیکل REACTIONواحد AA جهت سوزاندن به فلر(FLARE)واحد اسید استیک فرستاده می شود.
– در محوطه اطراف تقطیر واحد استالدئید به دلایل وجود استالدهید خالص  وگازهای  قابل اشتغال که درصورت بودند نشتی بایستی سریعاض نسبت به مهار آن اقدام نموده و چنان به امکان رفع نشتی مسیر نشده بایستی واحد از سرویس خارج و نسبت به رفع نشتی اقدام نمود.
مخازن میای وتانک کروی ۳۰-TK-420 به دلیل وجود استالدئید خالص (خود به خود آتش می گیرند) که کروتون آلدئید(آتش کیر می باشد).
 اسید کلریدریک واستالدهید خام و تانک های نگهداری اسید استیک هاصل TK6501.TK161.A/B یکی دیگر از پتاسیل های  خطرناک واحد می باشد که بدین منظور سیستم SPRAY NAZZLE آب آتش نشانی در این قسمت تعبیه شده است که درصورت بزور خطر سیستم مذکور  بطور اتوماتیک عمل نموده ومانع ازآتش گیری و ایجاد خسارت شود.
دستورالعمل های عمومی جهت جلوگیری از حوادث در واحدAA:
شرحی کاملی ا زاین دستور العمل ها که در OPERATION MANUAL واحدآورده شده است و شامل مقررات ایمنی وکالاهای لازم برای نواحی خطرناک و اقدامات پیشگیری ا زحوادث می باشد.


قیمت : 3500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات