دانلود مقاله تجزیه و تحلیل سیستم شرکت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود مقاله تجزیه و تحلیل سیستم شرکت

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل سیستم شرکت پروژه تحقیق دانلود مقاله تجزیه و تحلیل سیستم ها مقاله تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها دانلود مقاله تجزیه و تحلیل سیستم مقاله ای در مورد تجزیه و تحلیل سیستم ها مقاله در مورد تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم مقاله تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم مقاله در مورد تجزیه و تحلیل شغل تحقیق تجزیه و تحلیل شغل

This article analyzes the company system

 

 

موضوع : مقاله تجزیه و تحلیل سیستم شرکت
فهرست مطالب
 
شناخت وتحلیل ساختار سازمانی وضع موجود ۵
بخش تولید اکسل پژو. ۵
بخش تولید کرانویل – پینیون. ۵
شناخت وتحلیل منظور ، خط مشی واهداف کیفی وضع موجود ۶
خط مشی کیفیت.. ۷
رسالت و اهداف ما : ۸
دیدگاه ما : ۸
روش ما : ۸
الگوی ما : ۸
شناخت وتحلیل وضع موجود از سیستم مدیریت کیفیت.. ۸
مدارک سیستم مدیریت کیفیت : ۱۰
شناخت وتحلیل وضع موجود از مسئولیت مدیریت.. ۱۳
شناخت وتحلیل وضع موجود ازمدیریت منابع وتحقق محصول. ۱۵
گزارش شناخت و تحلیل وضع موجود از مدیریت منابع و تحقق محصول. ۱۵
شناخت وتحلیل وضع موجود از اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل و بهبود ۱۶
طراحی/بازنگری ساختار سازمانی. ۱۹
تدوین / بازنگری ، خط مشی کیفیت و اهداف کیفیتی سازمان. ۱۹
خط مشی کیفیت : ۱۹
رسالت و اهداف ما : ۱۹
دیدگاه ما : ۱۹
روش ما : ۱۹
الگوی ما : ۲۰
نظامنامه کیفیت.. ۲۱
تاریخچه. ۲۱
خط مشی کیفیت : ۲۳
رسالت و اهداف ما : ۲۳
دیدگاه ما : ۲۳
روش ما : ۲۳
الگوی ما : ۲۳
مقدمه: ۲۴
۱-۴- مسئولیت مدیریت: ۲۴
۱-۱-۴- خط مشی کیفیت : ۲۴
اهداف : ۲۵
رضایت مشتری: ۲۵
بهبود مستمر: ۲۵
۲-۱-۴- سازمان : ۲۶
۱-۲-۱-۴- مسئولیت و اختیار : ۲۶
نماینده مشتری.. ۲۸
مسئولیت کیفیت: ۲۸
۲-۲-۱-۴- منابع : ۲۸
۳-۲-۱-۴- نماینده مدیریت : ۲۹
۳-۱-۴-بازنگری مدیریت : ۲۹
۲ـ۴ـ سیستم کیفیت : ۳۲
۱-۲-۴- کلیات: ۳۲
۲-۲-۴- روشهای اجرایی سیستم کیفیت : ۳۳
۳-۲-۴- طرح ریزی کیفیت :‌ ۳۴
۳-۴- بازنگری قرارداد: ۳۶
۱-۳-۴- کلیات : ۳۶
۲-۳-۴- بازنگری : ۳۶
۳-۳-۴- اصلاحیه برای یک قرارداد :‌ ۳۶
۴-۴- کنترل طراحی :‌ ۳۷
۱-۴-۴-کلیات : ۳۷
۴-۴-۴- داده ها به طراحی :‌ ۳۷
۵-۴-۴- ستانده از طراحی :‌ ۳۸
بهبود طراحی : ۳۸
۶-۴-۴- بازنگری طراحی : ۳۸
۷-۴-۴- تصدیق طراحی : ۳۹
۸-۴-۴- صحه گذاری : ۳۹
۹-۴-۴- تغییرات طراحی : ۳۹
۵-۴- کنترل مدارک : ۳۹
۱-۵-۴- کلیات : ۳۹
۲-۵-۴- تصویب و صدور مدارک و داده ها : ۴۰
۳-۵-۴- تغییرات در مدارک و داده ها : ۴۱
۶-۴-خرید : ۴۱
۱-۶-۴- کلیات : ۴۱
پیمانکاران فرعی تائید شده مشتری : ۴۲
۲-۶-۴- ارزیابی پیمانکاران فرعی : ۴۲
(پیمانکاران)تامین کنندگان تولیدی :‌ ۴۲
تامین کنندگان خارجی : ۴۲
آزمایشگاهها :‌ ۴۳
مراکز کالیبراسیون : ۴۳
۳-۶-۴- داده های خرید : ۴۳
۴-۶-۴- تصدیق محصول خریداری شده : ۴۴
۱-۴-۶-۴- تصدیق بوسیله عرضه کننده در محل پیمانکار فرعی : ۴۴
۲-۴-۶-۴-تصدیق بوسیله مشتری از محصول فراهم شده توسط پیمانکاران فرعی : ۴۴
۷-۴- کنترل محصول تدارک شده بوسیله مشتری : ۴۴
۸-۴-شناسایی و ردیابی محصول : ۴۵
۹-۴- کنترل فرآیند: ۴۶
۱۰-۴- بازرسی و آزمایش.. ۴۸
۱-۱۰-۴- کلیات : ۴۸
۲-۱۰-۴- بازرسی و آزمایش اقلام دریافتی : ۴۸
کیفیت محصول ورودی : ۴۹
۳-۱۰-۴- بازرسی و آزمایش در حین فرآیند: ۴۹
۴-۱۰-۴- بازرسی و آزمایش نهایی : ۴۹
بازرسی دوره ای و آزمون عملیاتی. ۵۰
۵-۱۰-۴- سوابق بازرسی و آزمون : ۵۰
۱۱-۴- کنترل تجهیزات بازرسی ، اندازه گیری  و آزمون : ۵۰
۱-۱۱- ۴- کلیات : ۵۰
۱۲-۴- وضعیت بازرسی و آزمون : ۵۳
کالای وارده : ۵۴
انبار :‌ ۵۴
تولید : ۵۵
۱۳-۴- کنترل محصول نامنطبق : ۵۵
۱-۱۳-۴-کلیات : ۵۵
۲-۱۳-۴- بازنگری و تعیین تکلیف در مورد محصول نامنطبق: ۵۶
۱۴-۴- اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه : ۵۷
۱-۱۴-۴- کلیات : ۵۷
۲-۱۴-۴- اقدام اصلاحی : ۵۷
۳-۱۴-۴-اقدام پیشگیرانه : ۵۸
۱-۱۵-۴- کلیات :‌ ۵۹
۲-۱۵-۴- جابجایی :‌ ۵۹
۴-۱۵-۴-بسته بندی :‌ ۶۰
۵-۱۵-۴- نگهداری :‌ ۶۰
۱۶-۴- کنترل سوابق کیفیت : ۶۰
۱۷-۴- ممیزیهای داخلی کیفیت :‌ ۶۲
۱۸-۴- آموزش : ۶۳
۱۹-۴- ارائه خدمات : ۶۴
۲۰-۴- شیوه های آماری : ۶۴
توزیع نسخ : ۶۵
تدوین روش اجرایی کنترل مستندات.. ۶۶
روش اجرایی کنترل مستندات.. ۶۶
۱) هدف: ۶۶
۲)محدوده: ۶۶
۳) مسئولیتها: ۶۶
۴-۱)سیستم کیفیت : ۶۷
۴-۲-۱)تهیه مدارک : ۶۸
۴-۲-۲) تأیید مدارک : ۶۹
۴-۲-۳)اختصاص شماره مدرک : ۶۹
۴-۲-۴) کنترل مدرک : ۶۹
۴-۲-۵)انتشار : ۷۰
۴-۲-۶) تغییر در مدارک : ۷۱
۴-۲-۷)انهدام مدارک : ۷۲
روش اجرایی سوابق کیفیت.. ۷۴
۱)هدف: ۷۴
۲) محدوده: ۷۴
۳) مسئولیت: ۷۴
۴) روش اجرا: ۷۴
۵)مراجع: ۷۵
۶) مدارک ذیربط: ۷۵
۷) سوابق و مستندات : ۷۶
۸)توزیع نسخ: ۷۶
روش اجرایی ممیزی داخلی. ۷۷
۴ ) روش اجرا : ۷۸
۴-۱ ) ممیزی سیستم : ۷۸
کارنامه داخلی : ۸۲
۴-۲ ) ممیزی محصول : ۸۲
۴-۳ ) ممیزی فرآیند : ۸۳
۵ ) مراجع : ۸۳
۶ ) مدارک زیربط : ۸۳
تدوین روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق. ۸۵
۱-هدف: ۸۵
۲-دامنه کاربرد : ۸۵
۳-مسئولیتها: ۸۵
۴-تعاریـف: ۸۶
۵-شـرح فعالیـت: ۸۷
۵-۱- اقلام نامنطبق موجودغیر از خط تولید: ۸۷
۵-۲- اقلام نامنطبق موجوددر خط تولید (قطعات نیم ساخته حین تولید): ۸۷
۵-۳- محصولات نامنطبق برگشتی ازمشتری.. ۸۹
۶- مستندات : ۹۰
تدوین روش اجرایی اقدام اصلاحی وپیشگیرانه. ۹۱
روش اجرایی اقدام اصلاحی و  پیشگیرانه. ۹۱
۱-هدف : ۹۱
۲-دامنه کاربرد: ۹۱
۳-مسئولیتها : ۹۲
۴- روش اجرایی : ۹۲
۴-۱- پیشنهادات اعضای موثر بر کیفیت شرکت : ۹۲
۴-۲- شکایات و نظرات مشتریان : ۹۲
۴-۳- گزارشات بازرسیها – تجزیه و تحلیل های آماری.. ۹۳
۴-۴- گزارشات ممیزیهای داخلی و خارجی. ۹۳
۴-۶- بازنگری مدیریت : ۹۴
۴-۷- جلسات کمیته راهبری.. ۹۵
۴-۸ – پیگیری اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه: ۹۵
۵ – مراجع : ۹۵
۶-مدارک ذیربط: ۹۵
۷- سوابق و مستندات : ۹۵
۸- توزیع نسخ : ۹۶
دانلود مقاله مقاله تجزیه و تحلیل سیستم شرکت
تجزیه و تحلیل سیستم شرکت


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات