عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص

دانلود مقاله عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص تحقیق عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی عوامل مؤثر بر کاهش یا افزایش بهره وری نیروی انسانی بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی pdf عوامل موثر بر عملکرد نیروی انسانی

Factors affecting retention of expert labor

 

مقاله مدیریت، تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام گرفت. تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی-پیمایشی است. به این منظور یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین شد. جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیران، کارکنان و سرپرستان

 

عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص در دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام
چکیده:

تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام گرفت. تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی-پیمایشی است. به این منظور یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین شد. جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف در سطوح مختلف سازمانی در ستاد و مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام به تعداد ۳۰۰ نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد ۱۱۷ نفر محاسبه گردید. نتایج بدست آمده حاکی از این است که بین فرضیات تحقیق و مانداگاری کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد به گونه ای که هر چه عوامل فوق افزایش یابند می توان شاهد ماندگاری بیشتر کارکنان متخصص بود.
این مقاله در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها (دی ۱۳۹۲) ارائه شده و حاوی ۷ صفحه می باشد.


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات