دانلود مقاله هویت و عزت نفس

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

دانلود مقاله هویت و عزت نفس تحقیق پایان نامه پروژه پایان نامه هویت و عزت نفس رابطه هویت و عزت نفس هویت و عزت نفس مقاله درباره عزت نفس مقاله در مورد عزت نفس مقاله در خصوص عزت نفس مقاله عزت نفس دانلود مقاله عزت نفس مقاله های عزت نفس مقاله با موضوع عزت نفس تحقیق در مورد عزت نفس تحقیقات انجام شده درمورد عزت نفس پیشینه تحقیق عزت نفس

Identity and self-esteem

 

مقدمه
انسان درزندگی به دنبال معنایی می گرددکه به خاطرآن زندگی می کندوبارشدعقلانی فرددردوره نوجوانی توجه اوبه ارزشهاواعتقادات ، مفاهم حقیقت ، زیبایی ومرگ ونیستی که درکل معنای زندگی است جلب می شود. نوجوان تمام روابط وباورهایی راکه دردوران کودکی بدون چون وچراپذیرفته است موردپرسش وتردیدقرارمی دهدوسعی می کندباتوجه به شخصیت شکل پذیرواستقلال جوی خودنظامی ازارزشها بدست آورد.
بسیاری ازنوجوانان همان طورکه (( آدلوم )) بیان می کند، وقتی برای اولین باربه دنیای اطراف خودمی نگرندوسعی می کنندتاشخصیت خودراارزیابی نماینداحساس می کنند که درباره جهان ومعنای وجودانسان وحتی خودشان نیازمندپاسخ هستند( احمدی ، ۱۳۷۷ )

بنابراین دوران نوجوانی به سبب تغییرات شدیدجسمانی وروانی وازطرف دیگرانتظاراتی که خانواده وجامعه ازنوجوان داردوسایرعواملی که درروندرشدوتکامل نوجوان تاثیرمی گذاردبرحساسیت این دوره می افزاید.
براین اساس مسئله پذیرش نوجوان ، حمایت ، راهنمایی ومساعدت به نوجوان درکسب هویتی مستقل وارزشمندازاهمیت فراوانی برخورداراست . نوجوان دراین دوره نیازمنددریافت رهنمودهای اساسی جهت دستیابی به یک زندگی هوقمنداست . انسانهابه حفظ یکتایی وحدت ومرکزیت خودتوجه دارنداما علاقمند به بیرون آمدن ازخودوارتباط باموجودات دیگروطبیعت هستند. انسانها برای کشف وجودخودعلاقمند ومایلندهویت شخصی خودراپیداکنندیاخلق کنندوآغازاین علاقمندی به دوران نوجوانی برمی گردد.

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات
مقدمه
موضوع تحقیق
اهداف تحقیق
اهمیت موضوع
دلایل انتخاب موضوع
سوالات تحقیق
تعاریف عملیاتی واژه ها
فصل دوم : موضع گیری های نظری ویافته های پژوهشی درخصوص موضوع
موضع گیری های نظری درخصوص هویت وعزت نفس
تعریف هویت وعزت نفس
شکل گیری هویت
نظریه های هویت
نظریه های عزت نفس
یافته های پژوهشی درخصوص موضوع
نتیجه گیری
فصل سوم : روش پژوهش
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار اندازه گیری هویت
ابزاراندازه گیری عزت نفس
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
بررسی جمعیت شناختی
بررسی توصیفی و استنباطی فرضیه ها
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری نهایی
محدودیتها
پیشنهادات
منابع


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات