بررسی رابطه خود کارآمدی با اضطراب و حل مسئله در میان دانشجویان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  بررسی رابطه خود کارآمدی با اضطراب و حل مسئله در میان دانشجویان

دانلود مقاله بررسی رابطه خود کارآمدی با اضطراب و حل مسئله در میان دانشجویان پایان نامه پروژه بررسی رابطه بین خود کارآمدی با اضطراب رابطه خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی خودکارآمدی و اضطراب امتحان خودکارآمدی دانشجویان پرستاری خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان پرسشنامه خودکارآمدی دانشجویان خودکارآمدی در دانشجویان راه حل اضطراب اجتماعی اضطراب دانشجویان

Examine the relationship between self-efficacy and anxiety and problem solving among students

 

بررسی رابطه بررسی رابطه خود کارآمدی با اضطراب و حل مسئله در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور،

چکیده:
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بررسی رابطه خود کارآمدی با اضطراب و حل مسئله در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز …. در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ انجام گردیده است. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور که در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ مشغول به تحصیل هستند تشکیل می دهند. و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به تعداد ۵۰ نفر(دختر۳۲ و پسر۱۸) انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های خودکارآمدی عمومی، اضطراب بک و پرسشنامه حل مسئله (PSL) جهت اندازه گیری متغیرها استفاده شد. جهت تجزیه تحلیل اطلاعات از روشهای آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) استفاده شده است. اطلاعات حاصل با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نشان دادند که بین خودکارآمدی و اضطراب رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بین خودکارآمدی و حل مسئله رابطه مثبت و معنادار مشاهده گردید. یافته های دیگر نشان داد که متغیر خودکارآمدی در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور …. متفاوت نیست. نیز میزان اضطراب در بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. همچنین در مقایسه تفاوت در حل مسئله ی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور ….، معنی داری بدست نیامد.

فهرست مطالب:
چکیده
    فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
    فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه
خودکارآمدی
مفهوم خود کارآمدی
برداشت انسان از خودکارآمدی
تأثیر خود کارآمدی بر فرایندهای انگیزشی
باورهای خود کارآمدی
خود کار آمدی و خود نظم بخشی
داوری درمورد سطح خود کار آمدی
اضطراب
مفهوم اضطراب
اضطراب به عنوان پاسخ درونی
دیدگاه پزشکی
دیدگاه روانشناسی
نظریه کتل
حل مسئله
مفهوم حل مسئله
مهارت های حل مسئله
الگوهای حل مسئله
عوامل حل مسئله
پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
    فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
شیوه نمونه گیری
ابزارهای اندزه گیری
پرسشنامه خود کارآمدی عمومیGSEشوارتز و جروسلم
پرسشنامه اضطراب بک
پرسشنامه حل مسئله PSLهپنر و پترسون
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
آمار توصیفی
آمار استنباطی
    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
توصیف داده ها
توصیف جنسیتی پاسخگویان
توصیف سنی پاسخگویان
توصیف رشته تحصیلی پاسخگویان
آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
تحلیل داده ها
فرضیه اول تحقیق
فرضیه دوم تحقیق
فرضیه سوم تحقیق
فرضیه چهارم تحقیق
فرضیه پنجم تحقیق
فصل پنجم  نتیجه گیری
مقدمه
بررسی فرضیه ها
بررسی فرضیه اول
بررسی فرضیه دوم
بررسی فرضیه سوم
بررسی فرضیه چهارم
بررسی فرضیه پنجم
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادهای تحقیق
پیشنهادهای کاربردی
پیشنهادهای پژوهشی
منابع


قیمت : 6500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات