گزارش کارآموزی جعبه دنده اتوماتیک در نمایندگی ایران خودرو

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی جعبه دنده اتوماتیک در نمایندگی ایران خودرو

دانلود گزارش کارآموزی جعبه دنده اتوماتیک در نمایندگی ایران خودرو دانلود گزارش کارورزی جعبه دنده اتوماتیک در نمایندگی ایران خودرو دانلود گزارش کارآموزی نمایندگی ایران خودرو دانلود رایگان گزارش کارآموزی نمایندگی ایران خودرو دانلود رایگان گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته مکانیک در نمایندگی ایران خودرو گزارش کارآموزی حسابداری نمایندگی ایران خودرو

Internship report on behalf of the automotive automatic transmission

موضوع : گزارش کارآموزی جعبه دنده اتوماتیک در نمایندگی ایران خودرو
جت اوی(jeta way)هیدراماتیک(hydra–matic) تورک فلایت(torque_flite)بعضی از نام های خانواده جعبه دنده های اتوماتیک هستند که درتجارت به این نام ها خوانده می شوند∙
مطالعه جامع جعبه دنده های اتوماتیک شامل اصول وقوانین طرز کار عیب یابی سرویس و تعمیرات آن ها می باشد که در فصول مختلف این کتاب به شرح آن ها خواهیم پرداخت∙اصول کار جعبه دنده های اتوماتیک شبیه هم می باشد وتفاوت هایی که در ان ها وجود دارد صرفا در ترکیب اندازه ها وساختمان و بعضی اختلافات کوچک در سیستم های کنترل هیدرولیکی میباشد که شامل اصول اساسی جعبه دندها نخواهد بود∙
جعبه دنده های اتوماتیک مانند جعبه دنده های معمولی قابل استفاده در موتورهای بنزینی ودیزلی و همچنین اتومبیل های سبک و سنگین به خصوص ماشین های راه سازی می باشندو باید متذکر شد که اصول کار ان ها یکسان بوده وطرز کارشان به سادگی قابل فهم میباشد
رانندگی اتومبیل هایی که دارای جعبه دنده اتوماتیک می باشند مستلزم داشتن اطلاعات کافی در این زمینه میباشد تا راننده بتواند به موقع نسبت به سرویس های مقدماتی ان اقدام نماید و نها یتا در تشخیص عیب و رفع ان اقدام لازم را به عمل اورد ∙
این کتاب ابتدا مروری مختصر بر تئوری جعبه دنده های اتوماتیک و توسعه و تکامل تدریجی طراحی و تولیدات انواع کارخانجات را دارد سپس بحث در مورد مبدل گشتاور مجموعه دنده های سیاره ای (مجموعه خورشیدی) و سپس سیستم های کنترل هیدرولیکی مطابق با نوع ساخت و طرز کار ان ها را خواهد داشت وبالاخره درفصول عیب ,عیب یابی سرویس و تعمیر اساسی مدل های اصلی جعبه دنده های  اتوماتیک  اتومبیل های امریکایی را مورد  بررسی قرار می دهد ∙
مسیرانتقال قدرت
(power train)
مسیر انتقال قدرت شامل اجزا محرک بین فلایویل موتور وچرخ های محرک می باشد∙ که شامل کلاچ ,جعبه دنده ,گاردان,قفل گاردان، دیفرانسیل و اکسل عقب میباشد∙دراین مسیر قدرت نسبت دنده های جعبه دنده ودیفرانسیل (کرانویل وپینیون ) به کار برده شوه با دور موتور را کنترل نموده وگشتاور لازم راتولید نماید .جعبه دنده یک مبدل گشتاوراست ومتناسب با بار وسیله ی نقلیه دور خروجی موتور می کند واجازه می دهد که موتور بار داده شده را به حرکت درآورد
را تغییرمی دهد،جعبه دنده معمولا ۳یا ۴ نسبت دنده مناست را تهیه می کند واجازه می دهد که موتورداده شده را به حرکت درآورد
صفات اختصاصی موتور
(Engine Characteristics)
وظیقه موتورها ی احتراق داخلی ایجاد قدرت ودرنتیجه تولید گشتاور می باشد.قدرتی که اغلب به کاربرده می شودHP)) منظور قدرت مفید موتور می باشد. به طور ساده می توان گفت که قدرت ،نتیجه گشتا ور وسرعت یا دور موتور است .یک قدرت ویژه میتواندنتیجه  گشتا ور زیاد ودور کم و یا گشتا ور کم و دور زیاد باشد .شکل ۱-۱ ارتباط قدرت مفید با گشتاور موتور را نشان میدهد و واضح است که بر اثر افزایش دور موتور،گشتا ور و قدرت موتور تا حد متوسط با هم افزایش می یابند، پس از آن با افزایش دور موتور قدرت افزایش یافته و گشتاور کاهش می یابد تا به مقدار اولیه خود برسد.ازصفات دیگر آن این است که موتور قدرتی بیشتراز بارموردتقاضای اتومبیل تولیدنخواهد کرد. به عنوان مثال در دور ۲۵۰۰ دردقیقه که جعبه دنده دروضعیت خلاص است گشتاور کمی تولید می شود،به دلیل اینکه دریچه گاز کمی باز است ودر نتیجه خلاءموتو رزیاد است.وقتی که به موتوربار داده  شد(وزن×اصطکاک)به منظورثابت بودن دور بایستی دریچه گاز بیشتر بازشود وبه موتورمخلوط هواوسوخت بیشتری داده شود.درنتیجه مکش یا خلاء موتور افت می کند،بنابراین قدرت حاصله افزایش می یابد.ازدیگر خصوصیات موتوراین است که موقعی که میل لنگ موتور سریع بچرخد،گشتاورکمی ظاهر شده وتأ ثیر آن درشتاب اتومبیل کم خواهدبود.برای کارآیی بهتر اتومبیل ،موتور آن باید بایک مسیر قدرتی ارتبا ط داشتهباشدکه دورخروجی رابا بار یا مقاومت جاده وفق بدهد.(وزن وسرعت وموقعیت )
وظایف جعبه دنده
Transmission Functions))
یک نمونه محور محرک منحنی گشتاور(  گشتاورموتور×نسبت انتقال جعبه دنده برعلیه مقاومت جاده ای در وضعیت تمام باریا دریچه گاز کاملاًًً باز باشد تاسرعتش به ۱۰۰ مایل برساعت برسد)درشکل۲-۱رای یک جعبه دنده اتوماتیک ۳دندهای نشان داده شده است.دراین حالت مقاومت جاده به احتیاجات گشتاور محورمحرک مربوط می شود تاحرکت اتومبیل رادریک سرعت معین نگه دارد.امشاهده منحنی گشتاور محور محرک بیشترین مقدارگشتاور قابل استفاده درهنگام شروع حرکت می باشد زیرا گشتاورموتور توسط مبدل گشتاور( تورک کنورتور) چندبرابرشده است.(درابتدای حرکت، مبدل گشتاوربیشترین نسبت رادارا می باشد)وبه وسیله محرک سریعأ کاهش می یابد تا مادامی که سرعت اتومبیل به ۲۰ مایل برساعت برسد.هنگامی که اولین دنده درگیر است درحالی که گشتاورکاهش می یابد،مبدل گشتاور یک انتقال آرامی رامیسر می سازد وقتی که عمل تطابق گشتاورانجام شود به دنده ۲ووبالاخره به همین ترتیب به دنده۳تغییر خواهدیافت.اگراتومبیل درحالت شتاب گیری باشدگشتاورمحرک بایستی از مقاومت جاده بیشترباشدوزمانی که گشتاورشافت محرک ومقاومت جاده برابرشوند،سرعت اتومبیل ثابت خواهدشد.شکل۲-۱این نقطه رانشان می دهد.درسرعت ۵مایل برساعت گشتاور مقاومت جاده ۲۵فوت پوندمن باشدوگشتاورمحور محرک از۸۵۰ فوت پوند درحین شتاب گیری به طورمعکوس به ۸۲۵ فوت پوندکاهش می یابد.هنگامی که اتومبیل شتاب می گیرد تا سرعتش به ۱۰۰مایل برساعت برسد،مقاومت جاده نیز افزایش یافته وگشتاور شافت محرک کاهش می یابد تاسرانجام جعبه دنده :۱- بادنده ۳درگیر می شود.۲- دور موتور ماکزیمم است وگشتاور کاهش پیداکرده۳- مقاومت جاده وگشتاور محورمحرک به طورمساوی به هم می رسند که دراین لحظه افزایش سرعت اتومبیل ممکن نیست وباتوجه به شکل۲-۱ معلوم می شودکه موتور وجعبه دنده تواماً این اعمال راانجام می دهند.
دانلود گزارش کارآموزی جعبه دنده اتوماتیک در نمایندگی ایران خودرو
کارآموزی جعبه دنده اتوماتیک
نمایندگی مجاز ایران خودرو
فهرست مطالب
 
مقدمه۷
مسیرانتقال قدرت۸
صفات اختصاصی موتور۸
وظایف جعبه دنده۹
سیر تکاملی جعبه دنده۱۰
طرزکارجعبه دندهای اتوماتیک۲۰
سیستم های کنترل کننده۲۲
سیستم کنترل دستی۲۲
سیستم کنترل دریچه گاز۲۳
سیستم کنترل گاورنر۲۴
سیستم کنترل هیدرولیکی۲۵
عملکرد واثرکنترل کننده ها۲۵
وضعیت پارک وراه اندازی موتور۲۹
وضعیت حرکت مستقیم۳۱
وضعیت دنده عقب۳۸
واحدهای هیدرودینامیکی۴۰
کوپلینگ هیدرولیکی۴۵
طرز کارکوپلینگ هیدرولیکی۴۷
نسبت سرعت۴۹
مبدل گشتاورهیدرولیکی۵۵
طرزکارمبدل گشتاور۵۹
افزایش گشتاور۶۱
قانون نیوتن۶۴
سیستم های خنک کننده روغن هیدرولیک۶۴
صفات اختصاصی مبدل۶۶
مبدل های با ظرفیت متغبر۶۷


قیمت : 6500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات