تحقیق نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  تحقیق نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران

دانلود تحقیق نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران مقاله نوسانات قیمت نفت تحقیق پیرامون اقتصاد ایران نوسانات قیمت نفت در ایران نمودار نوسانات قیمت نفت تاثیر نوسانات قیمت نفت علل نوسانات قیمت نفت تعریف نوسانات قیمت نفت نوسانات قیمت نفت pdf نوسانات قیمت نفت اوپک مقاله تاثیر نفت بر اقتصاد ایران مقاله درباره اقتصاد بدون نفت مقاله در مورد اقتصاد نفت

Fluctuation of oil prices and its impact on macroeconomic variables

 

چکیده:
در این مطالعه نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش «خود رگسیون برداری ساختاری» (SVAR) با داده های فصلی برای قیمت نفت و سایر متغیرها در دوره مذکور بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و همچنین تفسیر توابع عکس العمل آنی  (IRFa) و تجزیه واریانس خطای پیش بینی (FEVDs) نشان می دهد که رابطه معناداری بین قیمت نفت و سایر متغیرها وجود دارد. وقوع تکانه قیمتی نفت موجب می گردد که نقدینگی به طور دائمی افزایش یابد و شاخص قیمت مصرف کننده نیز بعد از یک سال از وقوع تکانه، به صورت نمایی و فزاینده افزایش یابد که به معنی تورم فزآینده است. سرمایه گذاری در بخش خصوصی نیز در دو سال اول وقوع تکانه دچار کاهش شده اما بعد از آن تغییرات مثبتی را نشان می دهد. هزینه های جاری دولت ابتدا شدیداً افزایش می یابد. و با نوسانات نسبتاً بالایی در طول زمان رشد می کند. در عوض هزینه های عمرانی در سال اول دچار نوسان شده اما از آن به بعد روند رو به گسترشی را خواهد داشت. نتایج تجزیه واریانس متغیرها نشر نشان می دهد که تغییرات سه متغیر قیمت نفت، نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها تغییرات همه متغیرها را به مقدار بیشتر از ۲۰ درصد در بلند مدت توضیح می دهد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
روند قیمت نفت و متغیرهای اقتصاد کلان
نمودار(۱): روند قیمت نفت خام (۲۰۱۴-۱۹۷۰)
نمودار(۲): روند تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت ۱۳۷۶(۱۳۹۳-۱۳۳۸)
جدول(۱): میانگین نرخ رشد متغیرهای کلان و قیمت نفت در دوره های مختلف
روش تحقیق
آزمون آماری روند زمانی متغیرهای کلان اقتصادی
جدول(۲): آزمون دیکی- فولر برای سطح متغیرها
جدول(۳): آزمون دیکی- فولر برای تفاضل مرتبه اول متغیرها
بررسی فروض و محدودیت های اعمال شده و تخمین مدل SVAR(6)
تحلیل توابع عکس العمل آنی
نمودار(۱): مجموعه نمودار توابع واکنش آنی
تجزیه واریانس
جدول (۴): تجزیه واریانس تفاضل مرتبه اول لگاریتم نقدینگی
جدول (۵): تجزیه واریانس تفاضل مرتبه اول لگاریتم شاخص قیمتی مصرف کننده
جدول (۶): تجزیه واریانس تفاضل مرتبه اول لگاریتم سرمایه گذاری بخش خصوصی
جدول (۷): تجزیه واریانس تفاضل مرتبه اول لگاریتم هزینه های جاری
جدول (۸): تجزیه واریانس تفاضل مرتبه اول لگاریتم هزینه های عمرانی
نتیجه گیری
منابع
الف فارسی
ب- لاتین


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات