بررسی رابطه میزان اضطراب دانشجویان دانشگاه پیام نورو تاثیر آن بر عملکرد آموزشی (پیشرفت تحصیلی)

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  بررسی رابطه میزان اضطراب دانشجویان دانشگاه پیام نورو تاثیر آن بر عملکرد آموزشی (پیشرفت تحصیلی)

دانلود مقاله پایان نامه بررسی رابطه میزان اضطراب دانشجویان دانشگاه پیام نورو تاثیر آن بر عملکرد آموزشی (پیشرفت تحصیلی) بررسی میزان اضطراب دانشجویان اضطراب در بین دانشجویان پایان نامه اضطراب در پیشرفت تحصیلی اضطراب در کودکان پیش دبستانی اضطراب پیشرفت تحصیلی نقش اضطراب در پیشرفت تحصیلی تاثیر اضطراب در پیشرفت تحصیلی

Send neuromas relationship between anxiety and its influence on students' educational performance (academic achievement)

 

بررسی رابطه میزان اضطراب دانشجویان دانشگاه پیام نورو تاثیر آن بر عملکرد آموزشی (پیشرفت تحصیلی) در سال تحصیلی ۹۱-۹۰،

 

چکیده:
این تحقیق به بررسی رابطه بین میزان اضطراب و تاثیر آن بر عملکرد آموزشی می پردازد. فرضیه ها عبارتند از:
۱٫ بین میزان اضطراب دانشجویان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور  ماکو رابطه ای وجود دارد.
۲٫ بین میزان اضطراب مقیاس گرایش به گنهکاری دانشجویان و عملکرد تحصیلی  دانشجویان دانشگاه پیام نور  ماکو رابطه ای وجود دارد.
۳٫ بین میزان اضطراب مقیاس تنش ارگی دانشجویان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور  ماکو رابطه ای وجود دارد.
۴٫ بین میزان اضطراب مقیاس فقدان توحید یافتگی دانشجویان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور  ماکو رابطه ای وجود دارد.
۵٫ بین میزان اضطراب مقیاس ضعف من  دانشجویان و عملکرد تحصیلی  دانشجویان دانشگاه پیام نور  ماکو رابطه ای وجود دارد.
۶٫ بین میزان اضطراب مقیاس نایمنی پارانوایی  دانشجویان و عملکرد تحصیلی  دانشجویان دانشگاه پیام نور  ماکو رابطه ای وجود دارد.
جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق کل دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان …. به تعداد ۳۰۰۰  نفر  می باشد. با استفاده از نمونه گیری تصادفی ۶ کلاس درس انتخاب و سپس ۶۰ نفر دانشجو (۱۰ نفر از هر کلاس) جهت تکمیل اطلاعات خواسته شده انتخاب شدند. روشی که این تحقیق به آن متکی است روش همبستگی است. در تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از جداول فراوانی، نمودارها، اندازه ها مرکزی مانند میانگین و اندازه های پراکندگی مانند انحراف استاندارد،  واریانس اشاره کرد . در سطح آمار استنباطی نیز از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. در بررسی فرضیه شماره ۱ ضریب همبستگی ۱۳۲/۰-  به دست آمد که نشانگر رابطه معکوس  ولی غیر معنی دار بین دو  متغیر مورد اشاره می باشد. در بررسی فرضیه شماره ۲ ضریب همبستگی ۱۵۳/۰-   به دست آمد. این ضریب به این معنی می باشد که هرچقدر میزان نمره اضطراب مقیاس گرایش به گنهکاری دانشجویان پایین باشد میزان پیشرفت تحصیلی آنان نیز بالا است لیکن این رابطه معنی دار نیست. در بررسی فرضیه شماره ۳ضریب همبستگی ۰۵۰/۰-  به دست آمد که نشانگر رابطه معکوس  ولی غیر معنی دار بین دو  متغیر مورد اشاره می باشد. در بررسی فرضیه شماره ۴ ضریب همبستگی ۰۳۸/۰-  به دست آمد که نشانگر رابطه معکوس  ولی غیر معنی دار بین دو  متغیر مورد اشاره می باشد. در بررسی فرضیه شماره ۵  ضریب همبستگی ۲۰۸/۰-  به دست آمد که نشانگر رابطه معکوس  ولی غیر معنی دار بین دو  متغیر مورد اشاره می باشد. در بررسی فرضیه شماره ۶ ضریب همبستگی ۰۲۵/۰   به دست آمد. که نشانگر رابطه مثبت و غیر معنی دار بین دو  متغیر مورد اشاره می باشد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
پیشگفتار
بیان مسئه
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعاریف نظری
فصل دوم
مفهوم اضطراب
مقابله با اضطراب
شیوه های مقابله
روشهای کنار آمدن با اضطراب
منابع لازم برای مبارزه با اضطراب
ادبیات نظری
راههای مقابله با اضطراب از دیدگاه پزشکی
دیدگاه روانشناسی
مقابله با اضطراب از نظر دیدگاه روانشناسی
نظریه کتل
پیشینه تحقیق
فصل سوم
روش پ‍‍ژوهش
جامعه آماری
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار گرد آوری داده ها
روش اجرا
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم
مقدمه
آمار توصیفی
تحلیل استنباطی
فصل پنجم
مقدمه
بحث و بررسی سوالهای پژوهش
تفسیر نتایج
محدودیت ها
پیشنهاد ها
منابع


قیمت : 4500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات