تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان عملکرد کارکنان شهرداری منطقه ۳ تهران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان عملکرد کارکنان شهرداری منطقه ۳ تهران

دانلود مقاله تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان عملکرد کارکنان شهرداری منطقه ۳ تهران تحقیق پایان نامه آموزش ضمن خدمت فرهنگیان آموزش ضمن خدمت کارکنان آموزش ضمن خدمت فرهنگیان شهر تهران آموزش ضمن خدمت و اهداف آن آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت مقاله در مورد آموزش ضمن خدمت مقاله در باره آموزش ضمن خدمت مقاله های آموزش ضمن خدمت دانلود مقاله آموزش ضمن خدمت بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت تاثیر آموزش ضمن خدمت بر بهره وری کارکنان تاثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان برعملکرد شغلی آنها

The impact of training on employee performance 3 Tehran Municipality

 

چکیده:
تحقیق حاضر بدنبال آن است که ابتدا در مورد تأثیر آموزش در بهبود عملکرد کارکنان شهرداری و سپس در مورد شرایط و امکانات آموزشی شهرداری ، اطلاعاتی را کسب کرده و با ارائه ی پیشنهادهایی در جهت رفع موانع و ارتقاء سطح آموزش های کارکنان، زمینه ی لازم برای بهبود عملکرد کارکنان را دراختیار مدیران مسئول و دلسوز قرار دهد. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان عملکرد کارکنان شهرداری منطقه ۳ تهران می باشد. این تحقیق در صدد پاسخگویی به این سؤالات است که آیا بین آموزش های ضمن خدمت، سابقه خدمت و تحصیلات کارکنان شهرداری با عملکرد شغلی کارکنان رابطه ای وجود دارد؟و بین آموزش های ضمن خدمت و هر یک از مؤلفه های عملکرد شغلی چه رابطه ای وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان سازمان شهرداری منطقه ۳ تهران می باشد.با توجه به مقدار بدست آمده ۱۹۶نفر از کارکنان شهرداری منطقه ۳ تهران به عنوان حجم نمونه جهت انجام تحقیق حاضر انتخاب شده اند. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته است، نوع تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. به منظور تجزیه تحلیل داده های گردآوری شده جهت آزمون سوال های پژوهشی از نرم افزار SPSS استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی در زمینه های مربوط به محاسبه میانگین، واریانس، رسم نمودار و تدوین جدول توزیع فراوانی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی پاره‌ای) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که از میان سه عامل آموزشهای ضمن خدمت، سابقه و تحصیلات، تنها آموزش ضمن خدمت به طور معناداری با عملکرد شغلی ارتباط دارد. همچنین بین آموزش ضمن خدمت و هر یک از مؤلفه‌های عملکرد شغلی کارکنان، رابطه معناداری وجود ندارد. به طور کلی نتایج تحقیق حاکی از این است که آموزشهای ضمن خدمت کارکنان شهرداری بر عملکرد شغلی آنان تأثیر دارد و آن را افزایش می دهد.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
مفهوم آموزش در سازمان
آموزش کارکنان
آموزش ضمن خدمت
آموزش ضمن خدمت و آثار مشوق ها
اهمیت و نقش آموزش های ضمن خدمت در  عملکرد و کارآیی کارکنان
تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور
روش پژوهش
جامعه آماری
روش جمع‌آوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل اطلاعات
یافته های مربوط به فرضیات تحقیق
نتیجه‌گیری
منابع


قیمت : 26000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات