دانلود پروژه ایمنی زیستی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » کشاورزی و دامپروری  »  دانلود پروژه ایمنی زیستی

تکنیک‌های بیوتکنولوژی دانلود پروژه ایمنی زیستی انجمن ایمنی زیستی تحقیق پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا همایش ایمنی زیستی قانون ایمنی زیستی ایران تعریف ایمنی زیستی چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی سایت انجمن ایمنی زیستی مجله ایمنی زیستی قانون ملی ایمنی زیستی سطوح ایمنی زیستی

Biosafety

ایمنی زیستی

فهرست مطالب
مقدمه:. ۱
فصل اول
وضعیت فعلی محصولات تراریخته در جهان. ۲
آخرین وضعیت محصولات تراریخته. ۳
وضعیت کشورهای تولید کننده محصولات تراریخته  ۵
ارزش بازار جهانی و اثرات محصولات تراریخته  ۸
چشم اندازه آینده. ۹
فصل دوم
عمده محصولات تراریخته و صفات تغییر یافته آنها  ۱۲
عمده محصولات تراریخته. ۱۴
مقایسه سطح زیرکشت محصولات تراریخته و غیرتراریخته  ۱۵
فصل سوم
نگرانی‌های مصرف‌کنندگان. ۱۷
عواقب پیش بینی نشده:. ۲۰
عکس العملهای نامطلوب به مواد غذایی. ۲۱
حساسیت‌زاهای غذایی. ۲۲
فصل چهارم
راه‌های بر طرف کردن نگرانی. ۲۴
ارزیابی خطرات اکولوژیکی رهاسازی محصولات تراریخته در محیط  ۲۵
آیا محصولات تراریخته با سایر گونه‌ها تلاقی پیدا خواهند کرد وموجب افزایش علف‌های هرز خواهند شد؟. ۲۶
فصل پنجم
راه‌های مبارزه. ۲۹
تکنیک‌های بیوتکنولوژی. ۳۰
ارتباط نوع تغییر بیوتکنولوژیکی و آلرژی زایی  ۳۱
ارزیابی پتانسیل آلرژی زایی پروتئین‌های غذایی جدید  ۳۳
مراحل تشخیص موجودات تراریخته. ۳۶
الف ـ مرحله نمونه برداری. ۳۷
ب ـ مرحله غربال برای موجودات تغییر یافته ژنتیکی  ۳۹
ج ـ مرحله تشخیص موجودات تراریخته. ۴۰
د ـ مرحله تشخیص کمی میزان محصولات تراریخته  ۴۱
آنالیزهای ایمنوشیمی. ۴۲
پارامترهای فیزیکوشیمیای. ۴۳
مثبت‌های دروغنی در مقابل منفی‌های دروغین  ۴۳
فصل ششم
سیستم‌های کنترل کننده. ۴۴
۱- روشهای تک فاکتوری جلوگیری از فرار ژن  ۴۵
۲- روشهای دو فاکتوری جلوگیری از فرار ژن  ۵۰
ایمنی زیستی. ۵۲
ایمنی زیستی در ایران. ۵۳
فصل هفتم
آگاهی دادن به مصرف کنندگان. ۶۰
اهمیت بیوتکنولوژی در کشاورزی. ۶۲
-افزایش بهره‌وری تولید در واحد سطح. ۶۴
-محصولات مقاوم در برابر علف کش‌ها. ۶۵
-محصولات تراریخته و پالایش آلودگی‌های معدنی  ۶۶
درخت تصمیم گیری. ۶۸
فاکتورهای کلیدی در طراحی درخت تصمیم‌گیری:  ۷۱
۱ـ خصوصیات گیاه تراریخته:. ۷۱
۲ ـ تاریخچه مقاومت آفات:. ۷۱
۳ ـ پیچیدگی آفات:. ۷۱
۴ ـ سیستم زراعی:. ۷۲
مراحل کلیدی بکارگیری برنامه مدیریت مقاومت برای آفات  ۷۲
پروتکل جهانی ایمنی زیستی کارتاهینا. ۷۳
برچسب گذاری. ۷۴
نتیجه گیری و بحث. ۷۵


مقدمه:
در حالیکه فقط حدود ۲۰ سال از تولید اولین گیاه دست ورزی شده ژنتیکی در جهان می‌گذرد، روند پذیرش، کاشت و تولید گیاهان زراعی تراریخته بویژه در ده سال اخیر به سرعت افزایش یافته است به طوریکه د سال ۲۰۰۳ بیش از ۷/۶۷ میلیون هکتار از اراضی زیر کشت دنیا به زراعت گیاهان تراریخته اختصاص یافته است.


درک مناسبی از مزایای این گیاهان و نیز بررسی این موضوع که چرا زراعت گیاهان تراریخته مورد استقبال جدی کشاورزان آمریکا و دیگر کشورهای جهان قرار گرفته و همینطور چالش‌ها و نگرانی‌هایی که مصرف کنندگان تولیدات گیاهان تراریخته با آن روبرو هستند.


فصل اول
وضعیت فعلی محصولات تراریخته در جهان
اعتقاد بر این است که اولین رهاسازی محصولات تراریخته در سال ۱۹۹۴ در آمریکا صورت گرفت که در مورد گوجه فرنگی بود. هر چند که قبل از آن در سال ۱۹۹۳ کاشت توتون تراریخته (توتون بیان کننده ژن‌های پروتئین پوشی ویروس موزاییک توتون و ویروس موزاییک خیار) در سطح وسیعی در چین صورت گرفته بود. طبق آما ISAAA امروزه کل مساحتی که در سراسر جهان به صورت تجاری به پرورش محصولات تراریخته اختصاص یافته است. حدود ۱۷۵ میلیون هکتار در ۱۶ کشور مختلف است که این معادل یک دهم کل زمین‌های حاصلخیز و در دسترس جهان می‌باشد. در این بین امریکا با ۶۸ درصد و آرژانتین با ۲۲ درصد بیشترین سهم را در تولید محصولات تراریخته دارا هستند. در بین محصولات ذرت تراریخته مخصوصا ذرت مقاوم به حشره بیشترین میزان کشت را دارا بوده است که بعد از آن پنبه تراریخته و کلزا دارای بیشترین سطح زیر کشت بوده‌اند. همچنین ۴۶ درصد از سویای کشت شده سویای تراریخته بوده است……………
 
آخرین وضعیت محصولات تراریخته
آخرین وضعیت محصولات تراریخته جهان تا پایان سال۲۰۰۴
براساس گزارش ISAA سال ۲۰۰۴ سال ماقبل آخر از اولین دهه عمر تجاری محصولات تراریخته و به عبارتی محصولات بیوتکنولوژی است.
در سال ۲۰۰۴ برای نهمین سال متوالی سرعت رشد این محصولات افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته  واز ۱۵% در سال ۲۰۰۳ به ۲۰% در سال ۲۰۰۴ رسیده است. براساس آخرین ارزیابی‌های انجام شده سطح زیر کشت محصولات تراریخته از ۷/۶۷ میلیون هکتار در سال ۲۰۰۳ به ۸۱ میلیون هکتار در سال ۲۰۰۴ رسیده است.
این افزایش سطح زیر کشت در ۱۷ کشور جهان و شامل اشتغال ۲۵/۸ میلوین کشاورز می‌باشد.
نکته قابل توجه این که ۹۰% این افزایش بهره برداری مربوط به کشاورزان فقیر کشورهای توسعه یافته است که از طریق کشت محصولات تراریخته درآمد خود را افزایش داده و گامی در جهت کاهش فقر برداشته‌اند.
مهمتریم محصولات تراریخته در سال ۲۰۰۴ شامل سویای مقاوم به علف‌کش (۴/۴۸ میلیون هکتار)، ذرت B.t (2/11 میلیون هکتار) پنبه B.t (5/4 میلیون هکتار) و مابقی ذرت مقاوم به علف کش، کلزای مقاوم به علف کش، ذرت B.t و مقاوم به علف عکش، پنبه B.t و مقاوم به علف کش و نهایتا پنبه مقاوم به علف کش می‌باشند.
در سال ۲۰۰۴ حدود ۵% از ۵/۱ میلیارد هکتار اراضی کشاورزی جهان به کشت محصولات تراریخته اختصاص داشته است.
همچنین از مجموع ۲۸۴ میلیون هکتار از اراضی زیرکشت چهار محصول مهم تراریخته حدود ۲۹% آن تراریخته بوده است. پیش بینی می‌شود که سال ۲۰۱۰، هکتار سطح زیرکشت محصولات تراریخته به ۱۵۰ میلیون هکتار، شامل ۱۵ میلیون کشاورز در ۳۰ کشور جهان باشد.
وضعیت کشورهای تولید کننده محصولات تراریخته
عمده کشورهای تولید کننده محصولات تراریخته در سال ۲۰۰۴، که بیش از ۵۰ هزار هکتار سطح زیر کشت این نوع محصولات داشته اند، از ۱۰ کشور در سال ۲۰۰۳ به ۱۴ کشور در سال ۲۰۰۴ افزایش یافته است.


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات