دانلود پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  دانلود پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی

دانلود پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی پروژه مقاله پایان نامه هوش هیجانی و خلاقیت پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و خلاقیت هوش معنوی دانش آموزان هوش اخلاقی دانش آموزان هوش هیجانی در دانش آموزان راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان پایان نامه همبستگی دانش آموزان دبیرستانی مقاله ی آماده رابطه هوش هیجانی و خلاقیت

The correlation between intelligence and creativity of high school students

 

دانلود پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی

فهرست

چکیده تحقیق

فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها

فصل دوم :  (ادبیات و پیشینه تحقیق)
تعریف خلاقیت
ماهیت استعداد خلاق
رابطه خلاقیت و محیط خانوادگی
مردان و زنان خلاق
روشهای پرورش خلاقیت
عوامل موثر بر خلاقیت‌
تمرکز به عنوان کلید خلاقیت
برای پرورش خلاقیت کنکاش مغزی بهترین خلاقیت است
محیط مساعد برای ایجاد رفتار خلاق
عواملی که مانع خلاقیت می‌شوند
خلاقیت و هوش
هوش چیست
تقسیمات و طبقه‌بندی هوش
عوامل موثر بر رشد و پرورش هوش
تحقیقات انجام شده ۴۵

فصل سوم : (روش اجرای تحقیق)
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه‌گیری
ابزار اندازه‌گیری (اعتبار آزمون)
روش جمع‌آوری اطلاعات
روش آماری

فصل  چهارم : (تجزیه و تحلیل داده‌ها)
توصیف داده‌ها

فصل پنجم :
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته‌های تحقیق
پیشنهادها
محدودیتها

 

 

پرسشنامه
پاسخنامه خام

منابع
ضمائم

فهرست جداول
جدول ۱-۴ میانگین و انحراف استاندارد دانش‌آموزان پسر در حوزه هوش و خلاقیت
جدول ۲-۴ میانگین و انحراف استاندارد دانش آموزان دختر در حوزه هوش و خلاقیت
جدول ۳-۴ آزمون معناداری ضریب همبستگی دانش‌آموزان پسر در حوزه هوش و خلاقیت
جدول ۴-۴ آزمون معناداری ضریب همبستگی دانش آموزان دختر در حوزه هوش و خلاقیت
جدول ۵-۴ آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات پسران و دختران در حوزه هوش
جدول ۶-۴ آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات پسران و دختران در حوزه خلاقیت

فهرست نمودارها

نمودار شماره ۱ : نمودار چند ضلعی نمرات دانش‌آموزان دختر و پسر در حوزه هوش
نمودار شماره ۲: نمودار چند ضلعی نمرات دانش آموزان دختر و پسر در حوزه خلاقیت
نمودار شماره ۳: نمودار چند ضلعی نمرات پسران در حوزه هوش
نمودار شماره ۴ : نمودار چند ضلعی نمرات پسران در حوزه خلاقیت
نمودارشماره ۵ : نمودار چند ضلعی نمرات دختران در حوزه هوش
نمودار شماره ۶ : نمودار چند ضلعی نمرات دختران در حوزه خلاقیت

 

چکیده :
در این تحقیق به بررسی رابطه هوش و خلاقیت و همچنین مقایسه بهره هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است.
جامعه آماری ما در این تحقیق دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر می‌باشد.
حجم نمونه ما در این تحقیق ۱۰۰ نفر می‌باشد که از این ۱۰۰نفر پسر ۵۰ نفر و ۵۰ دختر می‌باشند.
و جهت انتخاب نمونه‌ها از نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است.
در این پژوهش از آزمونهای ریون برای سنجش هوش و آزمون خلاقیت تورنس جهت شنجش خلاقیت دانش‌آموزان مقطع دبیرستانهای شهرستان‌ اسلامشهر استفاده گردیده است.
در این پژوهش چهار فرضیه مطرح گردیده است.
۱-    بین میزان بهره هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر همبستگی وجود دارد. نتایج تحیق حاضر نشان می‌دهد که ضریب همبستگی محاسبه شده بین بهره هشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر (۴۳%) که در سطح (۱%) می‌باشد،  معنادار  می‌باشد.
۲-     بین میزان بهره هوشی و  خلاقیت دانش‌آموزان دختر همبستگی وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که ضریب همبستگی محاسبه شده بین میزان بهره هوشی و خلاقیت دانش‌ آموزان دفتر (۹%) که در سطح (۱%) می‌باشد، معنادار است.
۳-     بین میزان بهره هوشی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که t   محاسبه شده میزان بهره هوشی دانش آموزان دختر و پسر (۵۷۵/۰) در سطح (۵/۰) معنادار نیست، یعنی بین آنها تفاوت معناداری وجود ندارد.
۴-     بین میزان خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که t محاسبه شده میزان خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر (۰۸/۲) در سطح (۵/۰) معنا‌دار می‌باشد.


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات