پایان نامه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » تربیت بدنی  »  پایان نامه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال

دانلود مقاله پایان نامه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال پروژه تربیت بدنی پایان نامه والیبال پایان نامه در مورد والیبال پایان نامه یادگیری مهارت پایان نامه عملکرد یادگیری پروژه ورزش والیبال پروژه در مورد والیبال دانلود پروژه والیبال پروژه تربیت بدنی دانلود پروژه تربیت بدنی پروژه های تربیت بدنی پروژه رشته تربیت بدنی پروژه دانشجویی تربیت بدنی

The effect on the performance level of skill and learning simple service model Volleyball

تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال

در این تحقیق به منظور ارائه الگوی مشاهده ای به آزمودنیهای دو گروه الگوی ماهر و درحال یادگیری ا زپخش فیلم، همراه با توصیف کلامی استفاده می شود. در ادامه شیوه تهیه و ارائه الگوی مشاهده ای به اختصار توضیح داده  می شود.

 الف)  فیلم الگوی ماهر :

به منظور تهیه فیلم الگوی ماهر، ۲۰ اجرای سرویس ساده  والیبال یک والیبالیست ماهر فیلمبرداری و ضبط می شود، سپس این فیلم به عنوان الگوی ماهر برای گروه مربوط به نمایش در می آمد.

 ب) فیلم الگوی در حالی یادگیری :

به منظور تهیه فیلم الگوی در حال یادگیری، در هر روز از مرحله اکتساب ، از ۲۰ اجرای سرویس ساده والیبال  یکی از آزمودنیهای گروه مشاهده الگوی ماهر به صورت تصادفی فیلمبرداری می‌شد. سپس این فیلم به عنوان الگوی در حال یادگیری به گروه مربوط نشان داده می شود.

فهرست مطالب

  فصل اول: مقدمه و بیان مسأله
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
پیش فرضهای تحقیق
محدودیت‌های تحقیق
تعریف عملیاتی متغیرها 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
زمینه نظری موضوع تحقیق
اثر بخشی یادگیری مشاهده‌ای از دیدگاه دو نظریه یادگیری حرکتی
تبیینهای اولیه اولیه از یادگیری مشاهده‌ای
تبیین میلر و دلار
توجیه بندورا از یادگیری مشاهده‌ای
تحلیل اسکینر از یادگیری مشاهده‌ای
مشاهده نمایش چگونه بر یادگیری اثر می‌گذارد؟
عوامل مؤثر بر یادگیری مشاهده‌ای
ویژگی‌های الگو
ویژگی‌های نمایش
ویژگی‌های مشاهده‌گر
توجیهات رشدی در الگودهی
پیشینه تحقیق
نتیجه‌گیری 

فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه تحقیق و آزمودنیها
متغیرهای تحقیق
ابزار اندازه‌گیری
روش جمع‌آوری اطلاعات
نحوه اجرای آزمون
مراحل آزمون
روشهای آماری 

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها
تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌ها
تجزیه و تحلیل استنباطی یافته‌ها 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
خلاصه تحقیق
بحث و تفسیر یافته‌ها
پیشنهادهای پژوهشی
فهرست منابع 


فهرست جداول

(۱ـ۴) امتیازات نتیجه اجرای مهارت سرویس ساده والیبال در گروه مشاهده الگوی ماهر
(۲ـ۴) امتیازات نتیجه اجرای مهارت سرویس ساده والیبال در گروه مشاهده الگوی در حال یادگیری
(۳ـ۴) میانگین امتیازات الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس ساده والیبال برای گروه مشاهده الگوی ماهر
(۴ـ۴) میانگین امتیازات الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس ساده ولیبال برای گروه مشاهده الگوی در حال یادگیری
(۵ـ۴) نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی مرکب در مورد تأثیر گروه و مرحله آزمون بر نتیجه اجرا
(۶ـ۴) نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی مرکب در مورد تأثیر گروه و مرحله آزمون بر الگو یا فرایند اجرا
(۷ـ۴) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر نتیجه اجرا در دو گروه مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پیش آزمون
(۸ـ۴) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر فرایند اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پیش آزمون
(۹ـ۴) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر نتیجه اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پس آزمون
(۱۰ـ۴) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر فرایند اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پس آزمون
(۱۱-۴) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر نتیجه اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله یادداری
(۱۲ـ۴) نتایج آزمون تی مستقل برای متغیر فرایند اجرا در دو گروه مستقل مشاهده الگوی ماهر ور در حال یادگیری در مرحله یادداری 


فهرست نمودارها

(۱ـ۴) مقایسه نتیجه اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین مراحل مختلف آزمون در گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری
(۲ـ۴) مقایسه الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین مراحل مختلف آزمون در گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری
(۳ـ۴) مقایسه نتیجه اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پیش آزمون
(۴ـ۴) مقایسه الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پیش آزمون
(۵ـ۴) مقایسه نتیجه اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله پس آزمون
(۶ـ۴) مقایسه الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین گروههای مشاهده الگو ماهر و در حال یادگیری در مرحله پس آزمون
(۷ـ۴) مقایسه نتیجه اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله یادداری
(۸ـ۴) مقایسه الگو یا فرایند اجرای مهارت سرویس ساده والیبال بین گروههای مشاهده الگوی ماهر و در حال یادگیری در مرحله یادداری 


قیمت : 15000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات