دانلود پروژه بررسی ایجاد پوشش سرامیکی مقاوم به سایش بر روی پایه فلزی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » شیمی و زیست شناسی  »  دانلود پروژه بررسی ایجاد پوشش سرامیکی مقاوم به سایش بر روی پایه فلزی

پوشش سرامیکی ظروف دانلود پروژه بررسی ایجاد پوشش سرامیکی مقاوم به سایش بر روی پایه فلزی قابلمه با پوشش سرامیکی ظروف با پوشش سرامیکی پروژه های سرامیک قابلمه با پوشش سرامیک پوشش دهی سرامیک پوشش روی سرامیک

Ceramics

بررسی ایجاد پوشش سرامیکی مقاوم به سایش بر روی پایه فلزی

۱-۱-مقدمه
اسپری حرارتی یک روش ویژه از فرایندهای مورد استفاده معمول جهت ایجاد پوششهای فلزی و غیر فلزی (سرامیکی) می باشد. این فرایندها که اغلب به عنوان متالیزه کردن شناخته می شوند، شامل  اسپری  شعله ای (Flame  spray) ،پلاسما اسپری- قوسی(Plasma-arc spray) و اسپری قوس الکتریکی (Electric arc spray) می باشد.


پوششها را می توان به شکل مفتول یا سیم ویا به شکل مواد پودر شده مورد استفاده قرار داد. در حالت سیم ویا مفتول، مواد به سمت یک شعله مستقیم، از قسمت پشت شعله هدایت می شوند.سپس مواد ذوب شده از قسمت انتهای سیم یا مفتول جدا شده وبه وسیله جریانی از هوا یا گاز دیگری که فشرده شده و با سرعت بالایی در جریان است اتمایز می گردند واین مواد اتمایز شده با فشار حاصل از سرعت بالای جریان گاز به سطح قطعه کار آماده شده پاشیده می شوند. در حالت پودری، مواد به وسیله یک تغذیه کننده پودری یا قیف و توسط هوای فشرده به سمت شعله هدایت می شوند و سپس بر روی قطعه مورد نظر پاشیده می شوند.


۱-۲-   انواع فرایندهای ایجاد پوششهای سرامیکی
۱-۲-۱- اسپری شعله ای
اسپری شعله ای عبارتست از حرارت دادن موادی به شکل پودر یا سیم ویا مفتول تا نقطه نرم شوندگی آنها که سپس به سمت سطحی که قرار است پوشش داده شود اسپری می گردد و در نتیجه ذراتی که تا نقطه نرم شوندگی حرارت دیده اند در سطح فرو می روند وبا آن پیوند برقرار می کنند که این پیوند یا متالوژیکی و یا فیزیکی است . موادی که بدین منظور استفاده میشوند عبارتند از: فلزات، سرامیکها، سرمتها پلیمرها و هر ماده دیگری که قابلیت ذوب داشته باشد


فهرست مطالب
فصل ۱- بررسیهای مطالعاتی
مقدمه  ۱
انواع فرانیدهای ایجاد پوششهای سرامیکی۲
۱-۲-۱- اسپری شعله ای (flame spray)
۱-۲-۲- اسپری قوسی (electric are sray) 
۱-۲-۳- فرایند HVOF
۱-۲-۴- پلاسما اسپری (plasma spray)
۱-۳- مکانیزم اتصال ۲۵
۱-۴- مراحل آماده سازی سطح۲۶
۱-۵- عملیات تمام کاری۳۴
۱-۶- کاربردها۳۵
 فصل ۲- روشهای آزمایش
۲-۱- آماده سازی سطح نمونه ها   ۴۰
۲-۱-۱- تمیز کاری و چربی زدایی  ۴۰
۲-۱-۲- زبر نمودن سطح۴۱
۲-۱-۳- پیش گرم کردن۴۲
۲-۲- بررسی پودرهای فلزی و سرامیکی جهت ایجاد پوشش۴۲
۲-۳- روش ایجاد پوشش۴۴
۲-۳-۱- اسپری شعله ای ۴۴
۲-۳-۲- پلاسما اسپری۵۵
۲-۴- بررسیهای متالوگرافی و ریز ساختار پوشش ۵۶
۲-۵- بررسیهای میکروهاردنس— ۵۷
۲-۶- بررسی خواص مکانیکی پوشش ۵۷
۲-۷- بررسی مقاومت حرارتی پوشش ۵۸
فصل ۳- نتایج و بحث
۳-۱- مورفولوژی پودرهای مورد استفاده ۶۳
۳-۲- ریز ساختار۷۳
۳-۳- مقاومت حرارتی۹۰
۳-۴- خواص مکانیکی۹۱
۳-۵- میکروهاردنس۹۶
منابع و مراجع ۹۸
فصل ۱- بررسیهای مطالعاتی


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات