دانلود پروژه کارآفرینی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » مدیریت و حسابداری  »  دانلود پروژه کارآفرینی

دانلود پروژه کارآفرینی دانلود پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار دانلود پروژه کارآفرینی رشته کامپیوتر دانلود پروژه کارآفرینی هنر معماری دانلود پروژه کارآفرینی پرورش قارچ دانلود پروژه کارآفرینی حسابداری دانلود پروژه کارآفرینی کامپیوتر دانلود پروژه کارآفرینی کافی نت دانلود پروژه کارآفرینی پرورش شترمرغ

entrepreneur_1

کارآفرینی

مقدّمه
مفهوم کارآفرینی تحت الشعاع مسائل جامعه قرارگرفته وبه محیط‌های کسب وکار هنوز وارد نشده است،دراکثر کشورهای توسعه یافته،مفهوم کارآفرینی درسطح اقتصادی جاافتاده به طوری که جوانان میتوانند خود رابه یک قهرمان تجاری تبدیل کنند۰ولی درکشورما کارآفرینی اقتصادی بیشتر اشتباهاً بچای ایجاد شغل بکار برده میشود۰کارآفرینی ازدیدگاههای مختلف مورد بررسی قرارگرفته به طوری که پیتردراکر،مک کله لند،توماس بگلی،دیوید بوید نظرات متفاوت وگوناگون درخصوص مفهوم کارآفرینی ارائه داده اند۰


دانشمندان ومحققان علوم مختلف اقتصادی،اجتماعی،روانشناسی ومدیریت که درمورد کارآفرینی مطالعه ونظراتی ارائه کرده اند تعاریف مختلفی ازکارآفرینی مطرح نموده اند که تفاوتهای گاه متناقضی دارند۰تعریفی ازکارآفرینی  که تقریباً شامل همۀ تعریفهای ارائه شده ازآنان باشد عبارتست از


«کارآفرینی فرایندی است که فرد کارآفرین باایده‌های نو وخلاق وشناسایی فرصتهای جدید وبابسیج منابع،مبادرت به انجام کسب وکارو شرکتهای نو،سازمانهای جدید ونوآورو رشد یابنده نموده که همراه باپذیرش مخاطره وریسک است ومنجر به معرفی محصول ویا خدمت جدیدی به جامعه می گردد۰»

درتعریف فوق به یک سری ازویژگیهای روانی وشخصیتی افراد کارآفرین اشاره شده است مانند:خلاقیت،نوآوری و۰۰۰ ۰
روانشناسان بسیاری به بررسی ویژگیهای کارآفرین پرداخته وهریک به مجموعه ای ازخصوصیات آنان اشاره داشته اند که دراین مطلب سعی برآنست که بارزترین ویژگیهای کارآفرینان که دراکثر نظریات روانشناسان به آنها اشاره شده است،هم درسطح فردی وهم درسطح سازمانی پرداخته شود۰ همچنین راههای تقویت این ویژگیها درافراد بیان شده است۰

ازآن جایی که تأثیرمحیط پیرامو رانمی توان درهیچ یک ازفعالیتهای بشر انکارکرد
درفصل اول بعد از بیان تاریخچه وتعاریف کارآفرینی به عوامل مؤثردرکارآفرینی

همانند نقش دولتها ونقش خانواده نیز اشاره شده است۰درفصلها ی دوم تاهفتم به بررسی ویژگیهای کارآفرینان پرداخته شده است در قسمت «سخن اخر»به یک جمع بندی از مطالب  [وهمچنین شامل نتایج گرد آوردنده حول موضوع کارآفرینی وروانشناسی میباشد۰‍]پرداخته شده است

 

فهرست مطالب
مقدّمه ۱
فصل اول: کلیات ۲
تاریخچه ی کارآفرینی: ۳
سابقۀ کارآفرینی درایران: ۴
تعاریف ومفهوم کارآفرینی: ۴
نقش دولت درتوسعۀ کارآفرینی: ۵
علل اهمیت کارآفرینی: ۶
کار گروهی شروع کارآفرینی: ۷
کارآفرینی اجتماعی ۸
مفهوم‌ و معنای‌ کارآفرینان‌ اجتماعی ۸
عناصر کارآفرینی‌ اجتماعی‌ ۹
مراحل توسعه کارآفرینی توسط خانواده: ۱۱
کارآفرینی و ایجاداشتغال ۱۳
گامهای حمایتی ۱۵
کارآفرینی  در اسلام ۱۶
فصل دوم: خلاقیت و نوآوری.. ۱۸
مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری ۱۹
تفاوت خلاقیت و نوآوری ۲۰
فرآیند خلاقیت و نوآوری ۲۱
تکنیک‌های خلاقیت و نوآوری ۲۱
شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری ۲۲
ویژگیهای افراد خلاق و نوآور ۲۳
ویژگی سازمانهای خلاق و نوآور ۲۴
کارآفرینی خلاق ۲۵
تعریف خلاقیت کارآفرینانه ۲۵
انگیزه برای خلاقیت ۲۶
موانع خلاقیت: ۲۸
موانع محیطی خلاقیت: ۲۸
موانع سازمانی خلاقیت: ۲۹
موانع فرهنگی خلاقیت: ۲۹
موانع فردی: ۳۰
اصول نواوری ۳۰
آنچه باید انجام دهیم ۳۰
آنچه نباید انجام دهیم ۳۱
سه شرط ۳۲
منابع نوآوری ۳۲
ناسازگاریها ۳۴
نیازهای فرآیندی ۳۵
تغییرات صنعت و بازار ۳۵
تغییر ویژگیهای جمعیت ۳۶
۱۰عامل مهم شکست نوآوری ۳۷
DNA نوآوری ۴۰
اقدامات عملی برای سلامت سیستم نوآوری ۴۴
فصل سوّم: میل به موفقیت و پیشرفت.. ۴۵
میل به موفقیت و پیشرفت (توفیق طلبی) ۴۶
گام‌های مؤثردستیابی به موفقیت: ۴۶
گام نخست :قدرشناسی ۴۶
گام دوم: آگاهی ۴۶
گام سوم: پیشرفت ۴۷
گام چهارم: به دنبال واقعیات زندگی باشید: ۴۸
گام پنجم: تصورکردن ۴۸
گام ششم: هدفمندی ۴۸
گام هفتم: دیگران رابرای موفقیتی که بدست آورده اید سهیم کنید۰ ۴۹
۱۰سوء تعبیرازموفقیت: ۴۹
ضرورت دست یافتن به موفقیت ۵۱
فصل چهارم :دسترسی به منابع مالی.. ۵۵
دسترسی به منابع مالی: ۵۶
منابع تامین مالی کارآفرینان ۵۶
۱- منابع خصوصی تامین مالی: ۵۷
۲ – منابع تامین مالی از طریق بدهی (استقراض) ۵۷
۳ – منابع تامین مالی از طریق سرمایه (حقوق صاحبان سهام ) ۶۲
۴ – منابع داخلی تامین مالی ۶۴
فصل پنجم: ریسک پذیری.. ۶۷
ریسک پذیری ۶۸
سوانح و ریسک‌های وابسته به آن برای یک سازمان: ۶۸
ریسک‌های واقعی و ریسکهای تجاری: ۶۹
ریسکهای وابسته و ریسکهای ناوابسته: ۶۹
ریسک‌های استراتژیک: ۶۹
چارچوب مدیریت ریسک: ۷۰
یک استراتژی جامع ۷۱
فصل ششم:خوش بینی.. ۷۳
خوش بینی (دیدگاه و نگرش مثبت) ۷۴
دلیل علمی خوش بینی: ۷۴
تفسیرخوش بینان ازاتفاقات بد: ۷۴
قدرت چشم  انداز مثبت: ۷۵
آموختن بهره گیری ازگرفتاری: ۷۵
امیدواری راعادت خود ساختن: ۷۵
چگونه میتوان به طورسنجیده امید راپرورش داد: ۷۵
فصل هفتم: سایر ویژگیها.. ۷۷
قدرت تحمل ابهام: ۷۸
ارتباط ریسک پذیری و قدرت تحمل ابهام: ۷۸
کانون کنترل : ۷۹
پشتکار ۷۹
صبر و شکیبایی ۷۹
استقلال طلبی ۸۰
هدفمندی ۸۰
توانایی ایجاد ارتباط: ۸۰
پیشرفت در رقابت و حرفه تان شامل ۶ مرحله اساسی می‌باشد: ۸۱
اعتماد به نفس ۸۳
احساس مسئولیت: ۸۵
سخن آخر : ۸۶
تحول فرهنگی : ۸۶
فرهنگ کارآفرینی از بعد فردی : ۸۷
ویژگیهای سازمانهای کارآفرین ۸۷
تحول اجتماعی: ۸۷
تحول اقتصادی : ۸۸
چگونه دیدگاهتان را تغییر دهید : ۸۸
زندگی  کارآفرینانه ۸۸


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات