دانلود پروژه تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی نیروهای پلیس

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » فناوری اطلاعات و کامپیوتر  »  دانلود پروژه تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی نیروهای پلیس

گشت نامحسوس پلیس مقاله در مورد پلیس دانلود پروژه تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی نیروهای پلیس مقاله در مورد شغل پلیس مقاله ای در مورد پلیس مقاله همیاران پلیس مقاله در مورد وظایف پلیس مقاله درباره پلیس ۱۱۰ مقاله پلیس علمی

polis-ghasht

تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی نیروهای پلیس


Analyzing Optimal Police Patrol Routes
فهرست مطالب
مقدمه. ۱
فصل اول. ۲
تعریف مسئله تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی پلیس. ۲
۱-۱مقدمه. ۳
۱-۲ تعریف مسئله تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی پلیس. ۳
۱-۳ رویکرد حل مسئله تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی پلیس. ۶
۱-۴ الگوریتمهای فراابتکاری. ۶
۱-۵ تعیین شرایط و مشخصات مساله تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی پلیس  ۷
فصل دوم. ۱۲
مقدمه ای بر نگرش ژنتیک. ۱۲
۲-۱ مقدمه. ۱۳
۲-۲ الگوریتم‌های تکاملی. ۱۵
۲-۳ الگوریتم ژنتیک معیار. ۱۷
۲-۴ تولید جمعیت اولیه. ۱۸
۲-۴-۱ به  رمز در آوردن مساله. ۱۹
۲-۴-۲ محاسبه برازندگی. ۱۹
۲-۵  عملیات انتخاب. ۲۰
۲-۵-۱  انتخاب با صفحه چرخان . ۲۰
۲-۶  تبادل و جهش. ۲۲
۲-۶-۱  Binary Encoding. 23
۲-۶-۱-۱  Crossover 23
۲-۶-۱-۱-۱  تبادل تک نقطه‌ای. ۲۳
۲-۶-۱-۱-۲  تبادل چند نقطه‌ای. ۲۳
۲-۶-۱-۱-۳  تبادل یکنواخت. ۲۴
۲-۶-۱-۲ Mutation. 24
۲-۶-۲  Permutation Encoding. 25
۲-۶-۲-۱   Crossover 25
۲-۶-۲-۱-۱  تبادل تک نقطه‌ای. ۲۵
۲-۶-۲-۲   Mutation. 25
۲-۶-۲-۱  Order Changing. 25
۲-۶-۳ Value Encoding. 26
۲-۶-۳-۱  Crossover 26
۲-۶-۳-۲  Mutation. 26
۲-۷  پارامترهای  کنترل  در GA.. 26
۲-۸   انواع GA.. 28
۲-۹  مزایا و معایب الگوریتم‌های ژنتیک. ۳۰
۲-۱۰ حل یک مثال با استفاده از GA.. 32
فصل سوم. ۳۵
رویکرد حل تقریبی  مسئله تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی پلیس مبتنی بر نگرش ژنتیک. ۳۵
۳-۱ مقدمه. ۳۶
۳-۲  رویکرد حل تقریبی  مسئله تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی پلیس مبتنی بر نگرش ژنتیک. ۳۶
فصل چهارم. ۴۱
مقدمه ای بر نگرش‌های مبتنی بر بهینه سازی کلونی مورچگان  ۴۱
۴-۱ مقدمه. ۴۲
۴-۲ ارتباط غیر مستقیم در کلونی مورچگان. ۴۲
۴-۳ آزمایش پل دو شاخه. ۴۳
۴-۴ کلونی مورچگان مجازی. ۴۶
۴-۵  مورچه‌های مجازی و مسئله کوتاهترین مسیر. ۴۹
۴-۶  بهینه سازی کلونی مورچگان. ۵۲
۴-۷  رفتار مورچه مجازی در بهینه سازی کلونی مورچگان. ۵۳
۴-۸ ساختار الگوریتمهای مبتنی بر رویکرد فراابتکاری بهینه سازی کلونی مورچگان. ۵۵
فصل پنجم. ۵۷
پیشنهادات مبتنی بر نگرش بهینه سازی کلونی مورچگان در جهت  بهبود کیفیت راه حل‌های مسئله. ۵۷
۵-۱  مقدمه. ۵۸
۵-۲  الگوریتم مورچه برای حل مسائل تخصیص تعمیم یافته ATP  ۵۸
منابع و مراجع ۶۵


مقدمه
یکی از مهمترین اقداماتی که می توان  به منظور جلوگیری از وقوع انواع جنایات  محلی انجام  داد گشت  زنی نیروهای پلیس می با شد .  مساله تشخیص  مسیرهای گشت  زنی پلیس علی رغم ظاهر ساده آن از ماهیت پیچیده ای برخوردار است.به خصوص زمانی که محدوده  تحت  مراقبت از وسعت نسبتا بالایی برخوردار باشد . در این مجموعه راهکاری به منظورتشخیص مسیرهای گشت زنی بهینه مطرح  شده که هدف از ارائه آن  می نیمم کردن میزان جنایاتی است که احتمال وقوع آنها درآن جامعه وجود دارد.


با  توجه به مطالعات انجام شده  ،  تمامی راهکارها یی که تاکنون ارائه شده  راه حل‌های  خود را  بر اساس نگرش ژنتیک ارائه  کرده اند و جهت ا ستفاده بهتر مراکزپلیس راه حل خود را تحت عنوان نرم افزاری عرضه نموده ا ند که می تواند به راحتی مورداستفاده قرار گیرد و پلیس رادر جهت ارائه خدمات بهتر یاری کند.از جمله این نرم افزارها می توان از   Expert COPنام  برد


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات