شناخت مقامات تعقیب در حقوق کیفری ایران و انگلستان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  شناخت مقامات تعقیب در حقوق کیفری ایران و انگلستان

دانلود مقاله شناخت مقامات تعقیب در حقوق کیفری ایران و انگلستان تحیقق مقایسه مصادیق معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و انگلستان رابطه علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان مقاله های حقوق کیفری دانلود مقاله حقوق کیفری مقاله انگلیسی حقوق کیفری مقاله تاریخ تحولات حقوق کیفری مقاله اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری مقاله حقوق کیفری بین الملل

Understanding the prosecution in the criminal law of England

 

مناسب کار تحقیقی ۱ و ۲ و حتی پایان نامه،

 

چکیده:
از آنجا که زندگی اجتماعات انسانی در سطح ملی و بین المللی هر روز ابعاد پیچیده تر به خود پیدا می کند و سرعت تحولات و تغییرات در زمینه های مختلف انسانی بیشتر و سریع تر می شود شناخت جریان حاکم بر فرایند جهانی بخصوص در بخش عدالت کیفری از ضروریات نیازهای بشری است لذا در این پایان نامه سعی بر آن است که نقش مقامات تعقیب در حقوق ایران و انگلستان مقایسه شده و موانع و نقاط ضعف و قوت هر دو نظام در تحقق عدالت کیفری مورد بحث قرار گیرد که اگر چه جرم پدیده ای اجتماعی و انسانی است که مقام ارتکاب آن انسان است اما شناخت حقوق انسان مجرم و تأثیر قانون بر آن از نگاه محقق دور نمانده و فرایند کیفری که ابتدای آن کشف جرم می باشد با عواملی همچون بازرسی افراد و اماکن دستگیری، بازجویی و بازداشت مورد بحث قرار می گیرد لذا این مقامات از دو دیدگاه و شروع و آغاز فرایند کیفری و پایان دادن به امر کیفری به سمت عدالت کیفری نقش خود را ایفاء می نمایند لذا هدف از این نوشتار مقایسه تطبیقی مقامات تعقیب در حقوق دو کشور و اخذ روشها و قوانین سودمند و ارائه راهکاری جهت عادلانه تر نمودن قوانین در حقوق ایران است و روش اجرای این پایان نامه بصورت کتابخانه ای است و از آنجا که نقش دادستان در حقوق انگلستان کمرنگ است اما جایگاه و تعیین کننده در عدالت کیفری این کشور دارد به طوریکه در مقایسه با حقوق ایران مؤثرتر است و حتی می تواند الگویی برای تضمین یک رسیدگی عادلانه در ایران باشند.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات 
گفتار اول: تاریخچه
گفتار دوم: مفهوم دادستان در حقوق ایران و حقوق انگلستان
گفتار سوم: بررسی جایگاه دادستان در مقابل اعضای قضایی دادسرا و جایگاه پلیس و دادگاهها
بند اول:ارتباط با اعضاء دادسرا
بند دوم:ارتباط با پلیس
بند سوم: ارتباط با دادگاه
گفتار چهارم:بررسی جایگاه دادستان سلطنتی نسبت به سایر نهادهای مرتبط با امر کیفری
بند اول : ارتباط با پلیس
بند دوم: ارتباط با کانون وکیلان
بند سوم:ارتباط با دادگاه
فصل دوم : نقش مقامات تعقیب در شروع به رسیدگی و پایان تعقیب کیفری    
گفتار اول : کشف جرم در آغاز تعقیب کیفری
بند اول : ضرورت تعقیب
الف : آشنایی با نهاد و موضوع تعقیب
ب: حوزه تعقیب کیفری
۱- دعوای عمومی
۲- دعوای خصوصی
بند دوم : کشف جرم
الف : تعقیب توسط پلیس
ب: تعقیب توسط دادستان
بند سوم : بازرسی
الف : بازرسی افراد
ب : بازرسی اماکن
بند چهارم:دستگیری و بازداشت
گفتار دوم : وظائف مقامات بازجویی کننده
بند اول : بررسی رعایت یا عدم رعایت وظایف مقام بازجویی کننده در حقوق ایران و انگلستان
الف : حقوق متهم در حین بازجوئی
۱ -حق حضور وکیل
۲ – حق سکوت
۳- حقوق متهم دارای شرایط خاص
ب: بازداشت تحت نظر پلیس و مقام قضایی
۱ –  بازداشت به موجب اختیارات پلیس
۲- بازداشت به موجب اختیارات مقام قضایی
۳ – شرایط بازداشت توسط پلیس
بند دوم : قواعد و اصول تعقیب کیفری در آغاز تعقیب
الف : سیستم قانونی بودن تعقیب کیفری
ب: مبنای قانونی بودن تعقیب کیفری
اول : نمایندگی مقام تعقیب از طرف جامعه
دوم : پرهیز از خودسری های مقام تعقیب و برابری افراد جامعه
سوم : بازدارندگی عام
ج : سیستم قانونی بودن تعقیب
د : سیستم موقعیت داشتن تعقیب (مقتضی بودن تعقیب)
۱- موافق بودن با افکار عمومی
۲ – موافق بودن با منفعت جامعه
۳ – فردی کردن امر جزائی
۴ – رعایت مصالح فرد بزهکار و مدعی خصوصی
۵- منافع دادگستری
بند سوم : سیستم مورد قبول در حقوق ایران و انگلستان
الف : موانع موقت تعقیب دعوای عمومی
۱ – عدم شکایت شاکی
۲- حجر بزه دیده
ب : جنون
۱- جنون بعد از جرم در انگلستان
۲ – اختیار دادگاه در خصوص مجرمین مجنون
گفتار سوم: نقش مقامات تعقیب در پایان تعقیب کیفری
بند اول : تعلیق تعقیب
الف: شرایط تعلیق تعقیب
ب: تطبیق توسط مقام تعقیب در ایران
۱- قانون مغایر
۲- طبقه بندی جرائم
۳-سکوت مقنن در نسخ یا عدم نسخ نهاد تعلیق تعقیب
بند دوم : ترک تعقیب
الف : ترک تعقیب و بایگانی پرونده توسط دادستان
ب: ترک تعقیب به درخواست شاکی
بند سوم : پایان تعقیب
الف : منع تعقیب
ب : موقوفی تعقیب
۱- جنون در حین ارتکاب جرم
۲ – اعتبار امر مختومه
نتیجه گیری
فهرست منابع


قیمت : 31000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات