بررسی مقایسه ای شیوه های حل مسئله در افراد عادی و افراد مصرف کننده مواد در مراکز ترک اعتیاد

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  بررسی مقایسه ای شیوه های حل مسئله در افراد عادی و افراد مصرف کننده مواد در مراکز ترک اعتیاد

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای شیوه های حل مسئله در افراد عادی و افراد مصرف کننده مواد در مراکز ترک اعتیاد مقاله ترک اعتیاد مقالات ترک اعتیاد مقاله در مورد ترک اعتیاد مقاله ای در مورد ترک اعتیاد مقاله درباره ترک اعتیاد مقاله کمپ ترک اعتیاد مقاله های ترک اعتیاد پایان نامه مرکز ترک اعتیاد پایان نامه کمپ ترک اعتیاد پایان نامه های ترک اعتیاد روانشناسی برای ترک اعتیاد

Comparison of methods for the solution of ordinary people and those taking the drug rehab centers

 

پایان نامه کامل روانشناسی در مورد اعتیاد به همراه پرسشنامه و نمودار و جدول spss،

 

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش بررسی شیوه های حل مساله در افراد مصرف کننده مواد و مقایسه آن با افراد عادی جهت افزایش دانش موجود و پیشگیری از اعتیاد و درمان بوده است. بنابراین دو گروه، افراد مصرف کننده مواد (۵۰ نفر) به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و افراد عادی (۵۰ نفر) به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و پرسش نامه شیوه های حل مساله به صورت انفرادی بین آنها انجام شد.
نتایج پژوهش نشان داد که شیوه های حل مسئله افراد مصرف کننده مواد و افراد عادی با هم متفاوت است و افراد وابسته به مواد بیشتر از سبک های حل مسئله بی یاوری و اجتناب استفاده می کنند و از سبک های حل مسئله، خلاقیت اعتماد در حل مسئله و تقویت کمتر سود می برند.

فهرست مطالب:
چکیده:
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مساله
۱-۳- فرضیه پژوهش
۱-۴- ضرورت پژوهش
۱-۵- هدف پژوهش
۱-۶- متغیرهای پژوهش
۱-۷- تعریف عملیاتی
۱-۸- تعریف نظری
فصل دوم: ادبیات پژوهش
۱-۲- مقدمه
۲-۱-۲- تعاریف و مفاهیم اعتیاد
۲-۱-۳- وابستگی
۲-۱-۴- نظریه های سوء مصرف مواد، وابستگی و درمان آن
۲-۱-۴-۱- نظریه های علوم اعصاب
۲-۱-۴-۲- نظریه های زیست شناختی
۲-۱-۴-۳- نظریه های روانشناختی
۱- نظریه های یادگیری
۲- نظریه روان تحلیل گری
۳- نظریه های رفتار نگر
۴- نظریه شناختی
۵- نظریه شناختی – رفتاری
الف- نظریه تنیدگی – مقابله
ب- مدل شناختی- رفتاری مارلات
۶- نظریه دو وجهی اعتیاد
۷- مدل فشار اجتماعی
۸- علل خانوادگی
۹- عوامل فرهنگی و اجتماعی
۲-۱-۵- مواد اعتیاد آور
۲-۱-۶- تقسیم بندی انواع مواد
۲-۱-۶-۱- تحریک کننده های سیستم عصبی مرکزی (CNS)
۲-۱-۶-۲- کند کننده های سیستم عصبی مرکزی
۲-۱-۶-۳- شبه افیونها
۲-۱-۶-۴- توهم زاها
۲-۱-۶-۵- شبه حشیش ها
۲-۱-۷- سوء مصرف مواد و سلامت روانی
۲-۲- حل مساله
۲-۲-۱- تعریف حل مساله و کاربردهای آن
۲-۲-۲- تعریف مساله
۲-۲-۳- اصول حل مساله
۲-۲-۴- هفت اصل راهنما
۲-۲-۵- فرایند حل مساله
۲-۳- پیشینه پژوهش
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
۳-۱- نوع پژوهش
۳-۲- روش پژوهش
۳-۳- جامعه آماری
۳-۴- نمونه آماری
۳-۵- ابزار پژوهش
۳-۶- روش اجرا
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
۴-۱- توصیف داده ها
۴-۲- تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵-۱- بحث و نتیجه گیری
الف- خلاصه یافته ها
ب- تبیین نتایج
۵-۲- محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهش
منابع
پیوست
پرسشنامه شیوه های حل مساله   
 فهرست جداول
جدول ۳-۱-  ضرایب آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس های شیوه حل مساله در دو مطالعه کاسیدی و لانگ (۱۹۹۶)
جدول ۳-۲ ضرایب آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی درونی آیتم ها در مقیاس شیوه حل مساله
جدول ۴-۱-۱- توزیع فراوانی سطح تحصیلات دو گروه
جدول ۴-۱-۲- شاخص های آماری سطح سنی برای دو گروه
جدول ۴-۱-۳- شاخص های آماری خرده مقیاس های پرسشنامه شیوه حل مساله برای دو گروه
جدول ۴-۲-۱-نتایج آزمون های معناداری MANOVA برای اثر متغیر گروه بر متغیرهای وابسته خرده مقیاس های حل مساله
جدول ۴-۲-۲- نتایج تحلیل واریانس یک متغیری ANOVA برای هر یک از خرده مقیاسهای حل مساله به طور جداگانه


قیمت : 40000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات