رابطه و پیش بینی غنی سازی شغلی و خودکارامدی عمومی با رضایت شغلی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  رابطه و پیش بینی غنی سازی شغلی و خودکارامدی عمومی با رضایت شغلی

Relationship and predict the efficacy job enrichment and job satisfaction

دانلود مقاله مدیریت

رابطه و پیش بینی غنی سازی شغلی و خودکارامدی عمومی با رضایت شغلی

چکیده:
هدف پژوهش حاضربرسی رابطه و پیش بینی غنی سازی شغلی وخودکارامدی عمومی با رضایت شغلی کارکنان شرکت گاز اصفهان بودکه با روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه اماری شامل کارکنان رسمی شرکت گاز شهر اصفهان به تعداد۴۰۰نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران ۱۹۰نفر براورد گردید. یافته ها نشان می دهد که همبستگی مثبت و معناداری بین متغیرهای غنی سازی شغلی و خودکارامدی عمومی با رضایت شغلی وجود دارد .در رگرسیون گام به گام بهترین پیش بینی کننده رضاپیت شغلی کارکنان از طریق مولفه های غنی سازی شغلی،مولفه ازادی عمل در کار و اهمیت شغل بوده است.
این مقاله در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها (دی ۱۳۹۲) ارائه شده و حاوی ۹ صفحه می باشد.


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات