پایان نامه رابطه بین اعتیاد به اینترنت و خلق و خو میان کاربران اینترنت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پایان نامه رابطه بین اعتیاد به اینترنت و خلق و خو میان کاربران اینترنت

دانلود پایان نامه رابطه بین اعتیاد به اینترنت و خلق و خو میان کاربران اینترنت روانشناسی دانشجویان مقطع کارشناسی پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ دانلود پایان نامه اعتیاد به اینترنت پایان نامه در مورد اعتیاد به اینترنت دانلود رایگان پایان نامه اعتیاد به اینترنت پایان نامه درباره اعتیاد به اینترنت پایان نامه اعتیاد اینترنتی دانلود پایان نامه اعتیاد به اینترنت

The relationship between Internet addiction and mood among Internet users

 

دانلود پایان نامه روانشناسی مناسب برای دانشجویان مقطع کارشناسی

چکیده:
هدف: اعتیاد به اینترنت را نوعی استفاده از اینترنت می دانند که می تواند مشکلات روانشناختی، اجتماعی، درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد می کند.در این پژوهش تاثیر اعتیاد به اینترنت بر خلق و خو در کاربران اینترنت شهرستان نوشهر بررسی شده است.
روش پژوهش: با استفاده از پرسشنامه ۲۰ سوالی سنجش اینترنت یانگ و مقیاس خلق و خوی  EAS و همچنین پرسشنامه دموگرافیک به منظور کسا اطلاعات فردی اطلاعات جمع آوری شد.
پس از توزیع ۱۲۰ پرسشنامه جمع آوری شد سپس داده ها توسط آزمون های آماری و ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: بیشتر پاسخ گویان اعتیاد به اینترنت و یا در معرض اعتیاد بودند. اعتیاد به اینترنت بر خلق و خو و سطح اضطراب و فعالیت های اجتماعی آنان تاثیر گذاشته است.
نتیجه گیری: در نتایج به دست آمده مشخص شد که افرادی که اعتیاد به اینترنت را دارا می باشند سطح اضطراب بالاتری را  نسبت به دیگران تجربه می کنند.همچنین این افراد از لحاظ فعالیت های اجتماعی و جامعه پذیری سطح کمتری را نسبت به افراد غیر معتاد نشان داده اند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
۱-۱) مقدمه
۱-۲) بیان مسئله
۱-۳) اهمیت موضوع
۱-۴) اهداف تحقیق
۱-۵) فرضیه های پژوهشی
۱-۶) سوال های پژوهشی
۱-۷) متغییرها و تعاریف نظری و عملیاتی
فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱) پیشینه نظری تحقیق
۲-۱-۱-انقلاب های فناوری
۲-۱-۲-مقایسه انقلابهای فناوری
۲-۱-۳-اهمیت اطلاعات
۲-۱-۴-تعریف فناوری اطلاعات
۲-۱-۵-داده،اطلاعات،دانش
۲-۱-۶-انواع شبکه
۲-۲) تعریف اختلال اعتیاد به اینترنت
۲-۲-۱-دیدگاه گروهول
۲-۲-۲-نظریه سیگل و سنا
۲-۲-۳-نظریه پویایی روانی و شخصیت
۲-۲-۴-نظریه کنترل اجتماعی
۲-۲-۵-تبیین رفتاری
۲-۲-۶-تبیین بیوپزشکی
۲-۲-۷-نظریه شناختی
۲-۲-۸-نظریه شناختی_رفتاری
۲-۲-۹-دیدگاه مکتب مبادله
۲-۲-۱۰-نظریه های رسانه ای
۲-۲-۱۱-نظریه استفاده و خشنودی
۲-۳) پیشینه عملی
۲-۴) جمع بندی پیشینه
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱) روش نمونه گیری
۳-۲) جامعه آماری
۳-۳) حجم نمونه آماری
۳-۴) روش اجرا و جمع آوری اطلاعات
۳-۵) معرفی ابزار پژوهش
۳-۶) روش تحلیل نتایج
فصل چهارم: یافته ها ونتایج تحقیق
۴-۱) نتایج آمار توصیفی
۴-۱-۱-جداول اطلاعات توصیفی
۴-۲) نتایج آمار استنباطی
۴-۲-۱-جداول اطلاعات استنباطی
فصل پنجم: بحث و تفسیر نتایج
۵-۱) بحث و نتیجه گیری
۵-۲) خلاصه تحقیق
۵-۳) پیشنهادات
۵-۴) محدودیت ها و مشکلات
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ
پرسشنامه خلق و خو (EAS)
فهرست جدول ها
فهرست شکل ها و نمودارها


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات