دانلود مقاله ورزش و ارتباط آن با دستگاه های بدن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » تربیت بدنی  »  دانلود مقاله ورزش و ارتباط آن با دستگاه های بدن

ارتباط ورزش با سلامتی ارتباط بین دستگاه های بدن دانلود مقاله ورزش و ارتباط آن با دستگاه های بدن دانلود مقاله ورزش دانلود مقاله ورزش شنا تحقیق دانلود مقاله ورزش والیبال دانلود مقاله ورزشی pdf دانلود مقاله ورزشی انگلیسی با ترجمه ارتباط ورزش با قلب ارتباط ورزش با دیابت ارتباط ورزش با افسردگی ارتباط ورزش و هنر ارتباط ورزش با یادگیری مقاله در ارتباط با ورزش

Sports Paper

ورزش و ارتباط آن با دستگاه های بدن


فهرست مطالب:
برون ده قلب هنگام تمرین.. ۱
حجم ضربه ای.. ۳
ضربان قلب.. ۶
برون ده قلب هنگام تمرینات طولانی.. ۹
بازگشت وریدی.. ۱۰
توزیع جریان خونی.. ۱۲
دستگاه انتقال اکسیژن.. ۱۵
سازو کار گردش خون: همودینامیک.. ۱۶
فشار خون.. ۱۷
فشار هاسسیستولی و دیاستولی.. ۱۸
میانگین فشار سرخرگی.. ۱۹
مقاومت عروقی.. ۲۰
تغییرات فشار ومقاومت هنگام تمرین.. ۲۱
پر فشار خونی و تمرین.. ۲۳
خلاصه:.. ۲۴
طبقه بندی اهداف تخصصی.. ۲۹
اهداف جسمانی.. ۳۳
رشد و تکامل اندامی.. ۳۵
آزمونهای آمادگی دستگاه قلبی- عروقی – تنفسی.. ۴۲
آزمون ۵۴۰ متر (۶۰۰ یارد) دویدن- راه رفتن.. ۴۴
آزمون راه رفتن راک پورت.. ۴۶
روش امتیاز گذاری:.. ۴۶
آزمون بالک.. ۴۷
منابع:.. ۴۹

 

برون ده قلب هنگام تمرین
همانگونه که قبلامتذکر گردید، برون ده قلب به عنوان مقدار خونی که در هر دقیقه توسط قلب به ویژه توسط بطن چپ تلمبه می شود.افزایش برون ده قلب مربوط به مردان تمرین کرده و تمرین نکرده در هنگام فعالیت همانطور که انتظار می رود، این افزایش رابطه نزدیکب با VO2 (و لذا با بار تمرین) در دامنه کامل تمرین از استراحت کرده و تمرین نکرده وجود دارد که میانگین آنها بین ۵ تا ۶ لیتر در دقیقه نوسان دارد. با این حال، در تمریناتی که لازمه آن VO2 (و لذا بار تمرین) در دامنه کامل تمرین از استراحت تا مقادیر بیشینه دارد. هنگام استراحت اختلاف ناچیزی در برون ده قلب افراد تمرین کرده و تمرین نکرده وجوددارد که میانگین آنها بین ۵ تا ۶ لیتر در دقیقه نوسان دارد. با این حال، در تمریناتی که لازمه آن Vo2 میعنی است، برون ده قلب افرادتمرین نکرده نسبت به افراد تمرین کرده ، اندکی بالاتر و یا برابر می باشد.برون ده بیشینه قلب مردان تمرین کرده ممکن است به مقدار بیش از ۳۰ لیتر در دقیقه برسد. این مقدارنشانگر افزایشی برابر ۵تا ۶ مرتبه بیشتر از زمان استراحت است. در واقع، یافتن چنین قهرمانان ورزیده ای که گوی سبقت را در مسابقات استقامت از دیگران ربوده و دارای ظرفیت های هوازی استنثائی، برون ده های قلبی بیشینه نزدیک به ۴۰ لیتر در دقیقه غیر عادی نیست. بر همین اساس، مردان شرکت کننده تمرین نکرده که دارای ربوده و دارای ظرفیت های هوازی استثنائی، برون ده های قلبی بیشینه نزدیک به ۴۰ لیتر در دقیقه غیر عادی نیست. بر همین اساس، مردان شرکت کننده تمرین کرده که دارای کار بدنی و ظرفیت های هوازی کمتری می باشند، دارای برون ده قلبی بیشینه پائین تری هستند (در حدود ۲۰ تا ۲۵ لیتر در دقیقه). به طور کلی، می توان گفت که هر قدر برون ده هستند (در حدود ۲۰ تا ۲۵ لیتر در دقیق)، به طور کلی، می توان گفت که هر قدر برون ده هستند (در حدود ۲۰ تا ۲۵ لیتر در دقیقه). به طور کلی می توان گفت که هر قدر برون ده قلبی بیشینه بیشتر باشد، توان هوازی بیشینه (Vo2max) بیشتر است و بالعکس.


تغییرات برون ده قلب مردان که در فوق بیان گردید درمورد زنان نیز صادق است. با این وجود، قابل ذکر است که در مقام مقایسه وهنگامی که کار انجام شده در سطح اکسیژن مصرفی برابر باشد زنان اندک گرایش بیشتری در برون ده قلب نیست به مردان دارند. این اختلاف به مقدار بین ۵/۱ و ۷۵/۱ لیتر در دقیقه می رسد، به بیان دیگر، میانگین برون ده قلب در یک اکسیژن مصرفی معین در زنان ۵/۱ تا ۷۵/۱ لیتر دردقیقه بالتر از مردان است. دلیل این موضوع احتمالا مدیون ظرفیت حمل اکسیژن کمتر خون در زنان بوده که در نتیجه سطح کمتر هموگلوبین آنها می باشد. همچنین، برون ده بیشینه قلب در هردو دسته زنان تمرین کرده و تمرین نکرده، عموما کمتر از مردان همردیف آنها می باشد

 


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات