بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی وخودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی وخودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان

دانلود مقاله بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی وخودکارآمدی با رضایت شغلی کارکنان توانمندسازی روانشناختی کارکنان توانمندسازی روانشناختی چیست؟ تحقیق مقاله توانمندسازی روانشناختی اصول روانشناختی کارکنان توانمندسازی روانشناختی کارکنان رابطه خودکارآمدی و رضایت شغلی معلمان رابطه خودکارآمدی با رضایت شغلی مقاله در مورد رضایت شغلی کارکنان

Investigate the relationship between psychological empowerment and job satisfaction among employees Vkhvdkaramdy

 

مقاله مدیریت

خلاصه:
این تحقیق با هدف بررسی میزان توانمندسازی و رضایت شغلی و ارتباط بین این دو و اثرخودکارآمدی دربین کارکنان فرش غرب انجام گرفته است . روش تحقیق ازنوع توصیفی همبستگی می باشد.جامعه آماری ، کلیه کارکنان بخش تولید فرش غرب بوده که تعداد ۵۵ نفراز آنها به روشنمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های توانمندسازی اسپریتزر و رضایت شغلی مینه سوتا و مقیاس خودکارآمدی عمومی استفاده شد . جهت تحلیل داده ها نیز از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و تحلیل رگرسیون وتحلیل کواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بین توانمندسازی روان شناختی ورضایت شغلی می باشد . همچنین ارتباط رضایت شغلی با سه بعد توانمندسازی روان شناختی خود تعیینی ، شایستگی و معناداری نیز معنادار بود. ارتباط معناداری بین رضایت شغلی و بعد مشارکت وموثربودن دیده نشد. ارتباط معناداری بین خودکارآمدی و توانمندسازی یافت شد و اثرخودکارآمدی بر افزایشرضایت شغلی نیزدراین رابطه معنادار بود.
نویسنده: فرهاد عبدی
کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات