دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پایان نامه  »  پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی

خرید پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی موضوع پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانلود پایان نامه روانشناسی عمومی عنوان پایان نامه روانشناسی عمومی جدیدترین موضوعات پایان نامه روانشناسی عمومی موضوع پایان نامه روانشناسی عمومی کارشناسی موضوع پایان نامه روانشناسی عمومی ارشد

General Psychology

چکيده: این پژوهش با عنوان بررسی رابطه بین دسترسی به منابع حمایتی و به کارگیری راهبردهای مقابله ای، با استرس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد گرمسار در سال تحصیلی 92-91 انجام گرفته. جامعه آماری این پژوهش تعداد 357 نفر از دانشجویان گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار می باشد. روش نمونه گیری مرحله ای است، ابزار این پژوهش پرسشنامه های پرسشنامه استرس تحصیلی و پرسشنامه پاسخهای مقابله بوده. نتایجی که از این پژوهش حاصل شده بدین صورت بوده که بین دسترسی به منابع حمایتی و استرس رابطه معنادار وجود دارد. (همبستگی بین دسترسی به منابع حمایتی و استرس (377/.-= r) در سطح 001/. معنا دار شد. )000/.=p) یعنی با اطمینان 99 درصد بین دسترسی به منابع حمایتی با استرس رابطه وجود دارد). بین آشنایی به راهبردهای مقابله ای و استرس رابطه معنادار وجود دارد (همبستگی بین آشنایی به راهبردهای مقابله ای و استرس (190/.-=r) در سطح 001 /. معنا دار شد. )000/.=p) یعنی با اطمینان 99 درصد بین آشنایی به راهبردهای مقابله ای با استرس رابطه وجود دارد. بین آشنایی با راهبرد هیجان مدارو استرس رابطه معنادار وجود دارد. همبستگی بین آشنایی به راهبرد هیجان مدار و استرس(262/.-=r) در سطح 001 /. معنا دار شد. )000/.=p) یعنی با اطمینان 99 درصد بین آشنایی به راهبرد هیجان مدار و استرس رابطه وجود دارد. بین آشنایی با راهبرد مسئله مدار و استرس رابطه معنادار وجود دارد. همبستگی بین آشنایی به راهبرد مسئله مدار و استرس (038/.-=r) در سطح 005/. معنا دارنشد. )238/.=p) یعنی بین آشنایی به راهبرد مسئله مدار و استرس رابطه وجود ندارد. بین دسترسی به منابع حمایتی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد. همبستگی بین دسترسی به منابع حمایتی و پیشرفت تحصیلی (010/.=r) در سطح 05/. معنا دار نشد. )425/.=p) یعنی بین دسترسی به منابع حمایتی با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود ندارد. بین آشنایی به راهبردهای مقابله ای و پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد. همبستگی بین آشنایی به راهبردهای مقابله ای و پیشرفت تحصیلی (079/.-=r) در سطح 05/. معنادار نشد. )034/.=p ) یعنی بین آشنایی به راهبردهای مقابله ای با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود ندارد. بین آشنایی با راهبرد هیجان مدار و پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد. همبستگی بین آشنایی به راهبرد هیجان مدار و پیشرفت تحصیلی (086/.-=r ) در سطح 05/.معنا دار نشد. )054/ .=p) یعنی بین آشنایی به راهبرد هیجان مدار و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود ندارد. بین آشنایی با راهبرد مسئله مدار و پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد. همبستگی بین آشنایی به راهبرد مسئله مدار و پیشرفت تحصیلی (059/.-=r) در سطح 005 /.معنا دار نشد. )135/.=p) یعنی بین آشنایی به راهبرد مسئله مدار و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود ندارد.

واژه هاي کليدي: منابع حمایتی، راهبردهای مقابله ای، استرس، پیشرفت تحصیلی

فهرست مطالب
فصل اول 1
مقدمه: 1
بیان مسأله: 4
اهمیت و ضرورت پژوهش: 7
اهداف پژوهش: 9
1-هدف کلی: 9
2-هدف های جزیی: 9
فرضیات پژوهش: 9
1-فرضیه اصلی 9
2-فرضیات فرعی 10
متغییرهای پژوهش: 10
تعاریف نظری یا تعاریف مفهومی 10
تعریف عملیاتی متغییرها: 11
فصل دوم 13
2-1مقدمه: 14
2-2تعریف استرس: 14
2-3 انواع استرس 16
2-4علل استرس 17
2-4-1تغییرات زندگی 17
2 – 4- 2 – استرس زاهای مزمن 18
2 – 4 – 3 – گرفتاریها 19
2-4-4- ناکامی 19
2- 4- 5 تعارضها 19
2 – 5 علایم و نشانه های استرس 20
2-5-1 – نشانه های جسمانی 20
2 – 5 – 2 – نشانه های ذهنی استرس 21
2 – 5 – 3 – نشانه های رفتاری استرس 21
2-6-الگو های استرس 22
2-6-1-الگوی مبتنی بر محرک(الگوی محرک مدار) 22
2 – 6 – 2 الگوی مبتنی بر پاسخ ( الگوی پاسخ مدار ) 23
2 -6 – 3 الگوی تعاملی استرس 25
2 – 6 – 4 – الگوی پردازش اطلاعات 27
2 – 7 – مقابله 28
2 –8تعاریف مقابله 28
2-9– نظریه های مقابله 31
2 -9 -1 نظریه فراید نبرگ و لوئیس 31
2- 9- 2 -نظریه لازاروس و فالکمن 33
نمودار 2 – 1 – فرآیند مقابله 38
2 – 9 – 3 – نظریه کارور و همکاران 39
2 – 9- 4 – نظریه آنتونوفسکی 42
2 –9– 5 – نظریه بیلینگر و موس 44
نمودار 2 – 2 پاسخهای مقابله ای مساله مدار و هیجان مدار از نظر ببلینگز و موس 46
2 – 9- 6– نظریه مثینی و همکاران 47
2-9-7-نظریه موس و اسکافر 49
2 – 9 – 8 نظریه آیزر و همکاران 49
2 – 9 – 9 – نظریه پاول و انرایت 50
2 – 9 – 10 نظریه آلتمایر 50
2 – 9 – 11 نظریه کرونی 51
2 – 9 – 12 – نظریه لانگ و اسکات 51
2 – 11- 12– نظریه پی یرلین و شولر 52
2– 9– 13– نظریه فیلیپس و جارویس 53
2– 10– راهبردهای کنار آمدن 54
جدول 2 – 2 : 56
2-10-1 حل مساله 59
2 – 10- 2 حمایت اجتماعی 60
2 – 10 – 3 – تخلیه هیجانی 60
2 – 10 – 4 – راههای مفید دیگر 61
2-11حمایت اجتماعی: 64
2-12تعاریف حمایت اجتماعی: 65
2-13 انواع حمایت اجتماعی: 66
2-14 الگوهای حمایت اجتماعی 66
2-14-1 الگوی اثر اصلی 66
2-14-2 الگوی ضربه گیری 67
2-15مدلهای حمایتی موثر بر سلامتی: . 68
2-17پیشرفت تحصیلی: 69
2-18 تعریف افت تحصیلی : 69
2-19 عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی : 70
2-20 عملکرد تحصیلی از نظر لاوین : 71
2-21 عوامل موثر در ایجاد مشکلات تحصیلی : 71
پیشینه تحقیق 73
پژوهش های داخلی 73
پژوهش های خارجی 76
فصل سوم 78
طرح پژوهش: 79
جامعه پژوهش: 79
نمونه پژوهش: 79
ابزار پژوهش : 80
روش تجزیه و تحلیل آماری : 82
فصل چهارم 83
مقدمه 84
جدول 1-4: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت 85
جدول 4-4: خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام متغیرهای حمایت و راهبرد هیجان مدار و متغیر استرس 89
جدول 5-4: نتایج تحلیل واریانس حاصل از رگرسیون 1 89
جدول 6-4: ضرایب تحلیل رگرسیون گام به گام 90
فصل پنجم 93
یافته ها : 93
محدودیت های تحقیق : 96
پیشنهادات : 97
منابع 98
پیوست : 105


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات