دانلود مقاله مقایسه نظام آموزشی ایران با سایر نظامهای آموزشی کشورهای دیگر جهان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » روانشناسی و اجتماعی  »  دانلود مقاله مقایسه نظام آموزشی ایران با سایر نظامهای آموزشی کشورهای دیگر جهان

دانلود مقاله مقایسه نظام آموزشی ایران و ژاپن دانلود مقاله مقایسه نظام آموزشی ایران با سایر نظامهای آموزشی کشورهای دیگر جهان مقاله نظام آموزشی مقاله نظام آموزشی ایران

The educational system

مقایسه نظام آموزشی ایران با سایر نظامهای آموزشی کشورهای دیگر جهان


فهرست مطالب
آیا باروشهای تدریس آشنا هستید؟ ۱
روشهای جدید تدریس ۱
روشهای انفرادی ۱
هدفهای آموزشی انفرادی ۲
۱-رعایت تفاوتهایی فردی: ۳
۲-رشد استقلال در عمل و یادگیری. ۴
۳-عادت به مطالعه. ۴
۴-ایجاد مهارت در مطالعه. ۴
طرح کلر و سطوح مختلف آن ۶
۱-پیشرفت بر اساس توان فردی: ۶
۲-یادگیری تا حد تسلط: ۷
۳-تدریس خصوصی ۷
۴-راهنمایی ۷
۵-تکنیکها و رشهای مکمل، همراه آموزش سنتی: ۸
روشهای مختلف آموزش انفرادی ۱۰
یادگیری تا حد تسلط ۱۰
تدریس خصوصی ۱۳
آموزش برنامه ای (PI) 14
آموزش به وسیله رایانه (CAI) 18
سازماندهی مجدد مدارس برای آموزش انفرادی ۲۰
نظریه‌های مربوط به آموزش انفرادی ۲۰
آموزش انفرادی تجویز شده (IPI) 21
نقش معلم در آموزش انفرادی تجویز شده (IPI) 22
آموزش انفرادی هدایت شده (IGE) 23
ارزشهای IPI و CAL و IGE و سایر روشها ۲۶
خلاصه ۲۷
روش مساله ای ۲۸
شرایط اجرای روش مساله ای ۲۹
چگونگی اجرای روش مساله ای ۳۰
محاسن و محدودیتها روش مساله ای ۳۱
روش واحدها ۳۲
ویژگیهای روش واحدها ۳۳
مراحل اجرای روش واحدها ۳۴
روش واحد موضوع: ۳۶
ویژگیهای روش واحد وموضوع ۳۶
محاسن و محدودیتهای روش واحد موضوع ۳۷
روش واحد تجربی ۳۸
ویژگیهای روش واحد تجربی ۳۹
روش واحد طرح ۴۱
ویژگیهای روش واحد طرح ۴۲………………


آیا باروشهای تدریس آشنا هستید؟


روشهای جدید تدریس
در این جا شما با روشهای جدید آموزشی آشنا خواهید شد. بحث در مورد روشهای جدید در دو قسمت تحت عنوان (روشهای آموزش انفرادی) مطرح شده است. در قسمت روشهای آموزش انفرادی، با طرح کلر وسطوح مختلف آن، روش یادگیری تا حد تسلط، تدریس خصوصی، آموزش برنامه ای (pi)، آموزش به وسیله رایانه (CAI)، آموزش انفرادی تجویز شده (IPI)، آموزش انفرادی هدایت شده (IGE) و روش ارزشیابی آنها آشنا می‌شوید. در قسمت دیگر، ابتدا روش حل مساله ای و سپس روش واحدها مطرح می‌شود. در روش واحدها، پس از تحلیل واحد و ویژگیهای آن و چگونگی مراحل اجرا، سه روش واحد موضوع، واحد تجربی .و واحد طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد .


روشهای انفرادی
بسیاری از روانشناسان تربیتی و مربیان آموزش اعتقاد دارند که موقعیت یادگیری باید چنان سازماندهی شود که هر شاگرد بر اساس تواناییهای خود به فعالیت و یادگیریر بپردازد. برای نیل به چنین هدفی، روشهای آموزش انفرادی، روشهای بسیار مناسبی هستند، زیرا در این نوع از روشها، شاگردان بر حسب توانایی شان پیش می‌روند و معلم نیز وقت کمتری صرف تدریس و زمان بیشتری صرف رسیدگی به فرد فرد شاگردان می‌کند. البته اولین واساسی ترین گام در راه تحقق چنین هدفی پذیرفتن مفهوم (شاگرد محوری) در طراحی و آموزش است. در بسیاری از مواقع، دستیابی به هدفهای آمورشی، از طریق انفرادی بسیار آسانتر و امکان پذیرند از روشهای سنتی دیگر است، پوژه اگر روش آموزش انفرادی به طور صحیح به کار گرفته شود، روحیه استقلال طلبی شاگردان در اجرای طرحهای کوچک و بزرگ تقویت می‌شود. آموزش انفرادی، الزاما به معنای آموزش یک نفر شاگرد توسط یک معلم با برنامه خاص نیست. آموزش انفرادی ممکن است به صورت گروهی نیز انجام گیرد. البته وقتی آموزش انفرادی به صورت گروهی طراحی می‌شود.، بهتر است گروهی از شاگردان که دارای ویژگیهای مشترک هستند، تحت آموزش قرار گیرند روشهای آموزش انفرادی از نظر نحوه اجرا و مواد آموزشی عبارتند از:


-آموزش برنامه ای (PI)
-آموزش به وسیله رایانه(CAI)
-آموزش انفرادی تجویز شده(IPI)
آموزش انفرادی هدایت شدهIGE)


 تمام روشهای فوق ریشه در (آموزش برنامه ای) دارند. این روشها از زمانی که فن آوری تولید مواد آموزشی گسترش یافت، در نظامهای آموزشی مطرح شدند.


هدفهای آموزشی انفرادی
همانگونه که روشهای سخنرانی و بحث گروهی برای هدفهای آموزشی خاصی مناسبند، در بسیاری از مواقع لازم است شاگردان بتهایی کار کنند، اما این مواقع چه زمانهایی هستند؟ یا در چه موقعی شارگرد را می‌توان در اجرای قعالیتهای آموزشی با مجموعه ای از مطالب چاپ شده یا آموزش برنامه ای تنها گذاشت.؟ پاسخ به چنین سوالهایی احتیاج به شناخت هدفهای آموزشی و تحلیل آنها دارد، ولی اینکه آموزش انفرادی چ هدهایی را دنبال می‌کند، به شرح ذیل است


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات