پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی

دانلود پایان نامه سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی مقاله تحقیق پایان نامه در مورد خلاقیت پایان نامه های مربوط به خلاقیت پایان نامه خلاقیت کارکنان دانلود رایگان پایان نامه خلاقیت چکیده پایان نامه خلاقیت پایان نامه با موضوع خلاقیت پایان نامه هوش هیجانی و خلاقیت خلاقیت دانشجویان معماری خلاقیت در دانشجویان سنجش خلاقیت تورنس

The creativity of students in three fields of educational measurement

 

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش آموزش بزرگسالان، سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان

 

 

چکیده تحقیق:
تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان خلاقیت دانشجویان سه رشته روان‌شناسی، مدیریت آموزش و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان تدوین شده است.
نمونه آماری این تحقیق شامل ۱۲۴ نفر از دانشجویان دختر و پسر این دانشکده می‌باشد. که ۴۶ نفر از رشته مدیریت آموزشی، ۴۲ نفر از رشته مشاوره و ۳۶ نفر از رشته روان‌شناسی را شامل می شود. روش نمونه‌گیری آن، طبقه‌ای تصادفی نسبتی است که از بین سه گروه آموزش تعدادی ضد دانشجویان متناسب با رشته براساس جدول مورگان انتخاب شدند.
برای سنجش خلاقیت افراد از پرسشنامه سنجش خلاقیت CREE تورستون استفاده شد و برای بررسی تاثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیت دانشجویان از یک مصاحبه کتبی استفاده گردید.
جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تعیین رابطه هرکدام از سوالات مصاحبه کتبی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تعیین رابطه هر کدام از سوالات مصاحبه کتبی و جنس افراد و رشته تحصیلی آنان با میزان خلاقیت افراد از آزمون ناپارامتر یک خی دو پیرسون استفاده شد و برای تعیین رابطه معدل و جنس افراد با خلاقیت از آزمون ناپارامتریک کروکسال والیس استفاده شده است.
فرضیات این تحقیق یا سطح معناداری ۹۵ درصد اطمینان آزمون شد.
در انجام این مراحل از نرم‌افزاری آماری spss استفاده گردید.
نتایج بدست آمده نشان می‌دهد:
۱- خلاقیت مستقل از جنس افراد است.
۲- خلاقیت از رشته تحصیلی افراد تبعیت نمی‌کند.
۳- دوره تحصیلی دانشگاهی بخودی خود نقشی در رشد خلاقیت افراد ندارد.
۴- معدل بالا بیانگر خلاق بودن فرد نیست.
۵- در پرورش خلاقیت آموزش آن می‌توان نقش بسیار مهمی را ایفا کند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: طرح کلی پژوهش
دعای هنرمند
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت حرکت به سوی خلاقیت
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
تعریف مفاهیم و واژه ها
محدودیتهای تحقیق
خلاصه فصل
فصل دوم: سابقه موضوع تحقیق
مقدمه
ساختار مغز و عملکرد آن
تعاریف خلاقیت
۱٫ نگرشهای خاستگاهی
۲٫ نگرشهای فرایندی
رابطه هوش و خلاقیت
فرایند خلاقیت
مراحل والاس
مراحل اسبورن
مراحل تورنس
نظریه های خلاقیت
۱٫ نظریه های جهان باستان
۲٫ نظریه های جدید فلسفی
۳٫ نظریه های روان شناسی
۴٫ روانکاوی جدید
خصوصیات افراد خلاق
نیازهای افراد خلاق
عوامل موثر در خلاقیت
هوش
ویژگیهای شخصیتی
خانواده
مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقیت
نقش انگیزه های درونی و بیرونی در خلاقیت
تاثیرات عوامل خاص بر خلاقیت
سن
جنس
ارزشها و فشارهای اجتماعی
تحصیلات
نقش کوشش در خلاقیت
شرایط محیطی مطلوب برای خلاقیت
تکنیکهای خلاقیت و نو آوری
یورش فکری
مدل سینکتیکس
تکنیک دلفی
آموزش خلاقیت
الف: آموزش و پرورش عمومی خلاقیت
آموزش خلاقیت در جهان
ب: آموزش خلاقیت در کودکان و دانش آموزان
نکات قابل توجه در آموزش خلاقیت به فراگیران
آنچه مربی برای پرورش فکر خلاق باید انجام دهد
محتوای درسی فراگیر و ارتباط آن با خلاقیت
اصول اساسی در پرورش خلاقیت
عوامل موثر در پرورش خلاقیت
نقش امنیت و آزادی روانی در خلاقیت
خلاقیت و حل مسئله
خلاقیت و پیشرفت تحصیلی
خلاقیت و هنر
خلاقیت و توسعه اقتصادی
اثر محرک عاطفی در خلاقیت
شرایط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقیت
موانع خلاقیت
عامل شانس در کاوش در مسیر خلاقیت
با تصور خلاق می توان روابط شخصی را بهبود بخشید
سوابق پژوهش در ایران
سوابق پژوهش در خارج
نتیجه گیری و جمع بندی فصل دوم
فصل سوم: روش اجرای پژوهش   
روش تحقیق
روش گرد آوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
جامعه آماری
تعداد و روش نمونه گیری
نمره گذاری آزمون
نحوه تبدیل نمره خام به نمره استاندارد
اعتبار آزمون
روش استخراج مصاحبه کتبی
اساس تئوریکی پرسشنامه و مصاحبه کتبی
روشهای آماری
خلاصه فصل
فصل چهارم: یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها
مقدمه
تجزیه یافته های پژوهش
تحلیل یافته های پژوهش
خلاصه فصل
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
پیوستها
فهرست جداول
فهرست نمودارها


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات