دانلود گزارش کارآموزی جوشکاری در شرکت هپکو

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی جوشکاری در شرکت هپکو

گزارش کارآموزی عمران جوشکاری دانلود گزارش کارآموزی جوشکاری در شرکت هپکو دانلود گزارش کارآموزی جوشکاری دانلود رایگان گزارش کارآموزی جوشکاری دانلود گزارش کارآموزی رشته جوشکاری دانلود گزارش کار کارآموزی جوشکاری گزارش کارآموزی جوشکاری لوله گزارش کارآموزی رشته جوشکاری

HEPCO

گزارش کارآموزی جوشکاری در شرکت هپکو

فهرست مطالب
مقدمه
تاریخچه هپکو
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی
 جوشکاری قوس با الکترود تنگستن و گاز محافظ
جوشکاری با قوس الکتریکی تحت پوشش گازهای محافظ
سایر فرایند های جوشکاری
مقدمه
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی
 جوشکاری قوس با الکترود تنگستن و گاز محافظ
 جوشکاری با قوس الکتریکی تحت پوشش گازهای محافظ
سایر فرایند های جوشکاری
آزمونهای غیر مخرب
دستور کار تستهای غیر مخرب
آزمونهای مخرب
آزمونهای غیرمخرب
۱- ضرورت بازرسی
مهندسان باتعیین خواص بوسیله انجام آزمونهای استاندارد برروی قطعات آزمون کاملاآشنایند . بیشتردانستنیهای ارزشمندازقبیل داده های مربوط به خواص کششی فشاری برشی وضربه ای ماده به کمک این آزمونها بدست می آید.امااینگونه آز-
مونهاماهیتی ویرانگردارند.وانگهی خواص ماده که به کمک آزمون استانداردویرا-
نگرتعیین می شوند.لزوما”رهنمون روشنی بسوی مشخصه های کاربردی قطعه
پیچیده ای که بخشی ازمجموعه مهندسی بزرگتری است ارائه نمیکند.
درماده یاقطعه درحین ساخت انواع نقصهابه اندازه های مختلف ممکن است بوجود
آیدوماهیت واندازه دقیق نقص برکارکردآنی آن قطعه تاثیرمیگذارد نقصهای دیگر
مانندترکهای ناشی ازخستگی یاخوردگی درحین کارباماده نیزممکن است بوجود
آیدبنابراین برای آشکارسازی نقصهادرمرحله ساخت وهمچنین برای آشکارسازی
ومشاهده آهنگ رشد آنها درحین عمرکاری هرقطعه یا مجموعه باید وسایل  قابل
اعتمادی دراختیارداشت.
منشاء انواع نقص درموادوقطعات
نقصهایی که ممکن است درحین ساخت مواداولیه ویاتولیدریختگیهابوجودآید
۱- جدانشینی    ۲ – آخال های سرباره ۳ – تخلخل گازی ۴ – تخلخل انقباضی۵ – ترک تنشی
نقصهایی که ممکن است درحین ساخت قطعات بوجود آید
۱- ترکهای ناشی ازتنش باقیمانده۲- نقصهای جوشکاری ۳ – نقصهای ماشینکاری
نقصهایی که ممکن است درحین سوارکردن قطعات بوجود آید
۱- ترکهای ناشی از تنش اضافی۲- نقصهای ناشی از ۳- قطعات سوارشده ۴- قطعات گم شده
جوشکاری اضافی         نادرست
نقصهایی که درحین عمرکاری بوجود می آید
۱- ناپایداری حرارتی۲- خزش۳- سایش ۴- خوردگی تنشی ۵ – خوردگی ۶ – خستگی
معمولا”نخستین مرحله دربررسی هرقطعه بازرسی چشمی آن است. باچشم غیر
مسلح تنها نقصهای بزرگ که باعث شکستگی پوسته شده اند آشکارمیشوند کارایی
بازرسی چشمی را بااستفاده ازمیکروسکوپ میتوان افزایش داداصول محرزفیزیکی شماری ازسیستمهای بازرسی غیرچشمی ساخته شده است که بدون تغییریا تخریب قطعات ومجموعه های مورد آزمون دانسته های مربوط   به کیفیت ماده یا قطعه را بدست میدهند. اصول پایه وجنبه های اصلی سیستمهای عمده آزمون غیرمخرب  T N.D.   درجدو ل زیر آمده است


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات