دانلود گزارش کارآموزی تجزیه ، تحلیل و طراحی ساختارسازمانی شرکت شهاب خودرو

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی تجزیه ، تحلیل و طراحی ساختارسازمانی شرکت شهاب خودرو

 

Meteor Car

 

کارآموزی تجزیه ، تحلیل و طراحی ساختارسازمانی شرکت شهاب خودرو

فهرست مطالب
مقدمه۹
فصل اول (ادبیات موضوع)تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار سازمانی۱۰
مفاهیم و اصطلاحات سازمان۱۱
روابط سازمانی۱۱
ترکیب سازمانی (نمودار سازمانی)۱۱
سطوح سازمانی۱۱
واحدهای صف وستاد۱۱
تفویض اختیار۱۱
تشکیلات سازمانی۱۲
وظیفه (شغل)۱۲
مسئولیت۱۲
اختیار۱۲
مقام۱۳
واحد تشکیلات و روش ها۱۳
وظایف واحد تشکیلات وروش ها۱۳
هدفهای واحد تشکیلات و روش ها۱۵
ساختار سازمانی۱۶
اجزای اصلی ساختار سازمانی۱۶
نمودار سازمانی۱۶
تعریف۱۶
ارکان اصلی نمودار۱۶
نکات مهم در تهیه نمودار سازمانی۱۷
راهنمای سازمان و مواردی که نمودار سازمانی نمایش می دهد۱۸
سازمان هایی که می توان برای آنها طراحی ساختار نمود ۱۸
نشانه های ضعف ساختار سازمانی ۱۹
مراحل سازماندهی رسمی (دیدگاه اندیشمندان کلاسیک)۱۹
۱-تقسیم بندی کل سازمان به چند جزء اصلی(تقسیم بندی افقی)۱۹
۲-برقراری روابط بر اساس اختیارات (تقسیم بندی عمودی)۱۹
۳-مرتبت ساختن سلسله مراتب افقی ۱۹
۴-تعیین پست سازمانی کارکنان (تهیه شرح شغل و شرایط احراز شغل)۲۰
تعریف کار۲۰
تعریف وظیفه۲۰
تعریف شغل۲۰
تعریف و مفهوم تجزیه و تحلیل شغل۲۰
نتایج تجزیه و تحلیل مشاغل۲۱
کاربردهای تجزیه و تحلیل شغل۲۱
مراحل تجزیه وتحلیل شغل۲۱
روشهای جمع آوری اطلاعات۲۲
روش مشاهده۲۲
روش مصاحبه۲۲
روش پرسشنامه۲۲
روش تلفیقی۲۲
روش نشست متخصصان۲۲
روش استفاده ازسوابق گذشته۲۲
تعریف طراحی شغل۲۳
عوامل موثر بر طراحی شغل۲۳
هویت وظایف۲۴
تهیه و تدوین شرح شغل۲۴
تعریف شرح شغل۲۴
تعیین شرایط احراز شغل۲۵
عوامل تشکیل دهنده ی شرایط احراز شغل۲۵
مزایا و نتایج تجزیه و تحلیل شغل۲۵
ارزیابی و طبقه بندی مشاغل۲۶
تعریف طبقه بندی مشاغل۲۵
فواید و کاربرد های طبقه بندی مشاغل۲۶
روشهای ارزیابی و طبقه بندی مشاغل۲۶
روش درجه بندی ۲۶
روش امتیازی۲۸
روش طبقه بندی۲۹
روش مقایسه عوامل۲۹
روش شخص و شغل۳۰
فصل دوم (معرفی مکان کار آموزی) شرکت شهاب خودرو (سهامی عام)۳۶
تاریخچه۳۷
موضوع شرکت طبق مفاد اساسنامـه۳۷
انواع تولیدات, محصولات و ظرفیت اسمـی کارخـانـه۳۸
ارکـان اصلـی شرکت۳۹
روزنامه کثیرالانتشـار شرکت۴۰
منابع و امکانات در اختیار شرکت۴۰
نقشه و کروکی جانمایـی ( Layout)41
تعداد کل پرسنل شرکت در پایان سال ۱۳۸۶    ۴۱
وضعیت سیستمهای اطلاعاتی و مدیریتی مورد استفاده شرکت ۴۱
برنامه های آتی جهت استقرار سیستمهای نوین مدیریت ۴۱
خلاصه برنامه استراتژیک ، چشم انداز ، ماموریت و ارزشهای سازمانی شرکت۴۲
آرمان (vision)43
بیانیه چشم انداز (vision statement)43
بیانیه ماموریت ( mission statement)43
شعار(Motto)43
ارزشهای محوری سازمانی ( Value & Belives)43
اهداف بلند مدت کیفی ( سطح سازمان) طی برنامه ۵ ساله راهبردی۴۳
اهداف بلند مدت کمی ( سطح سازمان ) طی برنامه ۵ ساله راهبردی۴۳
بررسی عوامل محیطی بر اساس مدلPEST44
فرآیندهای پشتیبانی بر اساس زنجیره ارزش پورتر( porter chain value )45
تجزیه و تحلیل رقابت CPM46
راهبردهای کلان ( اصلی ) شرکت شهاب خودرو۴۷
اقدامات انجام شده جهت بهبود وضعیت تولید۴۸
ارتقاء کیفیت۴۸
فعالیتهای شرکت درطول سال ۱۳۸۶ در جهت استقرار نظام کیفیت۴۸
سایر اقدامات جهت بهبود کیفیت و کمیت محصولات۴۹
تعمیرات و نگهداری۴۹
فعالیتهای ایمنـی و بهداشت صنعتـی۵۰
فعالیتهای مهندسی۵۱
اطلاعات نیروی انسانـی۵۳
سیاست ها و برنامه های شرکت در زمینه نیروی انسانی۵۳
ترکیب نیروی انسانی بر حسب نوع استخـدام۵۳
فصل سوم شناخت وضعیت سیستم موجود۵۵
معرفی واحد مربوطه (واحد سیستم ها و روشها)۵۶
فعالیتهای بخش تشکیلات و روشـها۵۶
فعالیتهای انجام شده در شرکت۵۶
معرفی فازهای پروژه سازماندهی واحد تزئینات۵۷
فاز اول پروژه( تعریف مشاغل واحد تزئینات)۵۷
مطالعه اولیه ۵۷
 تشکیل جلسه با مسئولین واحد تزئینات ۵۸
طرح موضوع با مدیریت سازمان۵۸
اخذ مجوز ایجاد تغییرات جدید۵۸
طراحی فرم شناخت مشاغل۵۸
تشکیل جلسه با مدیریت واحد اداری و منابع انسانی ۵۸
مطالعه و بررسی فرمهای تکمیل شده شناخت اولیه شغل کارگران ۵۸
تدوین شرح وظایف شغلها ۵۸
فاز دوم پروژه( طراحی ساختار سازمانی)۵۹
فصل چهارم تجزیه و تحلیل سیستم مطرح شده ۶۰
مبنای سازماندهی ۶۱
۱- سازماندهی بر مبنای نوع وظیفه۶۱
ویژگیهای این نوع ساختار۶۲
الف-ویژگیهای محتوایی۶۲
ب- چگونگی فعالیت سیستمهای درون سازمانی۶۲
ج-نقاط قوت این نوع ساختار ۶۲
د- نقاط ضعف۶۲
۲- سازمان بر مبنای نوع محصول۶۳
ویژگیهای این نوع ساختار۶۳
۳- سازمان بر مبنای منطقه عملیات( جغرافیایی)۶۴
ویژگیهای این نوع ساختار۶۴
۴-سازمان بر مبنای مشتری و مخاطب۶۵
ویژگیهای این نوع ساختار۶۵
۵- سازمان بر مبنای ساخت ویژه کار موقت( ادهوکراسی)۶۷
ویژگیهای این نوع ساختار۶۷
۶-سازمان بر مبنای ساخت ماتریسی۶۸
انواع ساختار ماتریسی (۱- نوع موقت ،۲- نوع دائمی)۶۹
ویژگیهای این نوع ساختار۶۹
۷- سازمان با ساخت های جدید۷۰
مهمترین ساخت های جدید سازمان ها۷۰
ویژگیهای مشترک سازمانهای جدید۷۱
مدیر پروژه در سازمانهای امروزی۷۲
ویژگیهای اصلی یک پروژه۷۲
۸- ساختار سازمانی پروژه ای۷۲
مدیریت پروژه ۷۲
شرایط بکارگیری ساختار پروژه ای ۷۳
محیط پروژه۷۳
مدیریت زمان پروژه۷۳
نوع ساختار سازمانی در شرکت شهاب خودرو۷۲
ویژگیهای ساختار وظیفه ای شرکت۷۴
ویژگیهای ساختار وظیفه ای شرکت۷۴
الف-ویژگیهای محتوایی۷۴
ب- چگونگی فعالیت سیستمهای در شهاب خودرو۷۴
ج-نقاط قوت ساختار وظیفه ای شهاب خودرو۷۵
د- نقاط ضعف ساختار شهاب خودرو ۷۵
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات۷۶
نتیجه گیری۷۷
نکته مهم۷۷
مزایا و نتایج تجزیه و تحلیل شغل در واحد تزئینات۷۸
فواید و کاربرد های طبقه بندی مشاغل در واحد تزئینات۷۸
طرحهای پیشنهادی جهت بهبود کیفیت نیروی انسانی۷۹
فصل ششم منابع و ماخذ۸۰
منابع و مآخذها۸۱


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات