دانلود گزارش کارآموزی حقوق در دفتر کارشناس راه و ساختمان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی حقوق در دفتر کارشناس راه و ساختمان

دانلود گزارش کارآموزی حقوق در دفتر کارشناس راه و ساختمان گزارش کارآموزی کارشناس دادگستری راه و ساختمان گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت راه و ساختمان گزارش کارآموزی عمران ساختمان بتنی گزارش کارآموزی عمران ساختمان گزارش کارآموزی عمران ساختمان فلزی گزارش کارآموزی رشته ساختمان

Road & Structure

کارآموزی حقوق در دفتر کارشناس راه و ساختمان

فهرست مطالب
گزارش شماره: ۱ ۳
نتیجه‌گیری، اظهارنظر کارشناسی و پیشنهادات: ۴
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه ۸۶۵/۸۵ – شعبه ۴ ۶
شرح اقدامات انجام شده: ۶
نتیجه‌گیری، اظهارنظر کارشناسی و پیشنهادات: ۷
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه ۸۲۶/۸۵ – شعبه ۴ ۹
نتیجه‌گیری، اظهارنظر کارشناسی و پیشنهادات: ۱۰
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه ۳۷۱/۸۵ – شعبه ۴ ۱۱
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه ۱۸۰/۸۶ – شعبه ۷ ۱۴
شرح اقدامات انجام شده: ۱۴
نتیجه‌گیری، اظهارنظر کارشناسی و پیشنهادات: ۱۵
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه۱۹۲/۸۵ – شعبه ۷ شورای حل اختلاف گرگان ۱۷
نتیجه‌گیری، اظهارنظر کارشناسی و پیشنهادات: ۱۸
شرح اقدامات انجام شده: ۲۱
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه ۳۸۴/۸۵ – شعبه ۸ شورای حل اختلاف گرگان ۲۳
نتیجه‌گیری، اظهارنظر کارشناسی و پیشنهادات: ۲۴
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه ۱۵۹/۸۶ – شعبه ۸ شورای حل اختلاف گرگان ۲۵
شرح اقدامات انجام شده: ۲۵
نتیجه‌گیری، اظهارنظر کارشناسی و پیشنهادات: ۲۶
شرح اقدامات انجام شده: ۲۷
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره ۲۳۹/۸۵/۳۷ شعبه ۳۷ شورای حل اختلاف ۳۱
نتیجه‌گیری، اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات: ۳۸
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه ۱۰۴۹/۸۵ شعبه پنجم دادسرای عمومی وانقلاب گرگان ۴۱
نتیجه‌گیری، اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات: ۴۲
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به پرونده کلاسه۷۱۲/۸۵/۴ دادگاه شعبه ۴ حقوقی گرگان ۴۵
نتیجه‌گیری، اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات: ۵۰
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی به شماره کلاسه ۲۸۴/۸۶/۵ شعبه پنجم دادسرای عمومی وانقلاب گرگان ۵۱
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره ۱۷۴/۸۶/۵ شعبه پنجم دادسرای عمومی وانقلاب گرگان ۵۳
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره ۱۷۴/۸۵/۵ شعبه پنجم دادسرای عمومی وانقلاب گرگان ۵۵
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه ۷۰۷/۸۵/۵ شعبه پنجم دادسرای عمومی وانقلاب گرگان ۵۹
موضوع کارآموزی: ارزیابی و کارشناسی ملک آقای رجبعلی عرب احمدی ۶۵
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره پرونده کلاسه ۲۳۹/۸۵/۳۷ شعبه ۳۷ شورای حل اختلاف ۶۷
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه ۶۹
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده به شماره پرونده ۲۹۳/۸۷/۷ ۱۵۲۹/۸۴/۱۹ و تاریخ ۱۲/۳/۸۷ ۷۱
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده شماره ۸۶۰۱۳۰۵/۲ – ۱/۱۰/۸۷ و به شرح زیر: ۷۴
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده به شماره ۸۹۷/۸۳/۱۹ شعبه دوم ۷۹
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده به شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۵۶۰۰۵۷۲/۲ – ۱۷/۶/۸۷٫ ۸۳
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده به شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۵۶۰۰۵۷۲/۲ – ۱۷/۶/۸۷ ۸۵
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده به شماره ۸۷۰۰۱۲/۲ – ۳۰/۹/۸۷ و به شرح زیر: ۸۸
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده به شماره ۰۰۵۱/۸۶/۴ح – ۱/۵/۸۶ و به شرح زیر: ۹۱
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده به شماره ۰۸۸۲/۸۶/۵ و به شرح زیر: ۹۹
کارآموزی در شعبه پنجم حقوقی دادگستری گرگان – گلستان ۱۰۲
پرونده کلاسه۳۸۴/۸۵/ش۸ ۱۲۸
۳-اظهار نظر کارشناسی: ۱۳۴
۲- مشخصات ملکی: ۱۳۶
۳-اظهار نظر کارشناسی: ۱۳۷
شعبه پنجم دادسرای عمومی وانقلاب گرگان: ۱۴۰
شعبه هشتم حقوقی شهرستان گرگان: ۱۵۷
۳-اظهار نظر کارشناسی: ۱۶۰
پرونده کلاسه۱۹۲/۸۵/۷ ۱۶۳
ج)وضعیت موجود: ۱۶۶
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه ۷۱۲/۸۵ – شعبه ۴ شورای حل اختلاف گرگان ۱۷۶
شرح اقدامات انجام شده: ۱۸۷
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه۲۹۲/۸۵ – شعبه ۷ شورای حل اختلاف گرگان ۱۹۲
شرح اقدامات انجام شده: ۱۹۲
نتیجه‌گیری، اظهارنظر کارشناسی و پیشنهادات: ۱۹۳
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه ۳۴۰ – ۸۵ – شعبه ۸ شورای حل اختلاف گرگان ۱۹۴
نتیجه‌گیری، اظهارنظر کارشناسی و پیشنهادات: ۲۱۳
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه ۱۰۴۹/۸۵ شعبه پنجم دادسرای عمومی وانقلاب گرگان ۲۱۴
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به پرونده کلاسه۷۱۲/۸۵/۴ دادگاه شعبه ۴ حقوقی گرگان ۲۱۸
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده کلاسه ۷۸/۸۶/۵ شعبه پنجم دادسرای عمومی وانقلاب گرگان ۲۲۲
نتیجه‌گیری، اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات: ۲۲۳
نتیجه‌گیری، اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات: ۲۲۷
شرح اقدامات انجام شده: ۲۳۲
نتیجه‌گیری، اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات: ۲۳۳
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره پرونده کلاسه ۲۳۹/۸۵/۳۷ شعبه ۳۷ شورای حل اختلاف ۲۴۰
نتیجه گیری اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات: ۲۴۶
شرح اقدامات انجام شده: ۲۵۲
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده به شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۵۶۰۰۵۷۲/۲ – ۱۷/۶/۸۷٫ ۲۵۶
نتیجه گیری اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات: ۲۵۷
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده به شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۵۶۰۰۵۷۲/۲ – ۱۷/۶/۸۷ ۲۵۹
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده به شماره ۸۷۰۰۱۲/۲ – ۳۰/۹/۸۷ و به شرح زیر: ۲۶۲
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده به شماره: ۰۰۵۳۱/۸۶/۴ح – ۳/۵/۸۶ و به شرح زیر: ۲۶۷
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه پرونده به شماره: ۰۰۵۶۳۰۰۲۹۶ ۸۷٫۹۹۸ ۲۵/۳/۸۷ و به شرح زیر: ۲۶۹
گزارش شماره: ۱
کارآموزی در دفتر کارشناس راه و ساختمان
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه ۷۱۲/۸۵ – شعبه ۴ شورای حل اختلاف گرگان و به شرح ذیل:
شرح اقدامات انجام شده:
پس از مطالعه و بررسی پرونده مربوطه به اتفاق وراهنمایی خواهان و نماینده محترم دادگاه در تاریخ ۲۴/۱۱/۸۵ ساعت ۱۱صبح از محل موردنظر بازدید به عمل آمد که بعلت بسته بودن در موفق به بازدید از داخل ساختمان نشدند.
با توجه به اظهارات خواهان در مورد وضعیت داخلی ساختمان موضوع کارشناسی به شرح زیر می‌باشد:
الف) آدرس: گرگان – خیابان خمینی – آفتاب ۱۸ – کوچه شهید محمد علی ناظری – داخل کوچه قطعه دوم شمالی – پلاک۳ – کد پستی ۸۹۸۹۸/۴۹۱۷۶ و ۸۹۸۸۷/۴۹۱۷۶
ب) مشخصات: طبق اظهارات خواهان ملک موصوف دارای عرصه به مساحت حدود۱۰۷ متر مربع است که در آن یک ساختمان قدیمی ساز خشتی دارای پوشش نهایی سقف سفالی در دو طبقه بنا شده است.
در طبقه همکف که به خوانده اجاره داده شده است دو اتاق به متراژ حدود ۶و۱۲مترمربع تعبیه شده است. آشپزخانه بمتراژ حدود ۵ مترمربع به همراه حمام و دستشویی در حیاط واقع است.
نتیجه‌گیری، اظهارنظر کارشناسی و پیشنهادات:
با توجه به مواردخواسته شده توسط قاضی محترم مبنی بر تعیین میزان و سابقه تصرفات خوانده و همچنین تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف با توجه به میزان سهم خواهانها (۵/۱دانگ از۶دانگ) نظریه کارشناس به شرح ذیل نگارش ‌گردید:
طبق اجاره نامه موجود در پرونده که از تاریخ ۲۰/۹/۷۷ ملک موصوف به خوانده اجاره داده شده است سابقه تصرفات تا تاریخ دادخوست (۸/۶/۸۵) نودودوماه و نوزده روز (۹۲ماه و۱۹روز) اعلام می‌گردد.
در مورد اجور معوقه با توجه به خواسته خواهان ها که از تاریخ ۱/۲/۸۲به بعدمطالبه آن مدنظر ایشان می‌باشد با عنایت به موقعیت مکانی – مساحت – قدمت بنا و با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قضیه به شرح ذیل تفکیک و کارشناسی گردید:
ردیف تاریخ مدت (ماه) ماهیانه (بریال) سهم خواهان (۵/۱ از ۶ دانگ) بریال
۱ ازمورخ ۱/۲/۸۲  لغایت  ۲۰/۹/۸۲ ۷ماه و ۱۹روز ۰۰۰/۴۰۰ ۰۰۰/۱۰۰
۲ از مورخ ۲۰/۹/۸۲  لغایت  ۲۰/۹/۸۳ ۱۲ ماه ۰۰۰/۴۸۰ ۰۰۰/۱۲۰
۳ از مورخ ۲۰/۹/۸۳  لغایت  ۲۰/۹/۸۴ ۱۲ ماه ۰۰۰/۵۷۶ ۰۰۰/۱۴۴
۴ از مورخ ۲۰/۹/۸۴  لغایت  ۸/۶/۸۵ ۸ماه و۱۹روز ۲۰۰/۶۹۱ ۸۰۰/۱۷۲
جمع کل ۵۷۲/۶۷۸/۲۱ ریال ۶۴۳/۴۱۹/۵ ریال
کل تصرفات خوانده که در طول آن اجاره پرداخت نشده است از مورخ ۱/۲/۸۲  لغایت  ۸/۶/۸۵ (تاریخ دادخواست) چهل ماه و هشت روزمی باشدکه اجورمعوقه آن براساس سهم هر یک ازخواهانها (۵/۱از۶دانگ) بمیزان پنج میلیون و چهارصدونوزده هزار وششصدوچهل وسه ریال (۶۴۳/۴۱۹/۵ریال) برآورد و بوسیله کارشناس گرامی اعلام شد.
گزارش شماره: ۲
کارآموزی در دفتر کارشناس راه و ساختمان
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه ۸۶۵/۸۵ – شعبه ۴ شورای حل اختلاف گرگان و به شرح ذیل:
خواهان:
خواسته:
شرح اقدامات انجام شده:
پس از تشکیل جلسه دادگاه به تاریخ ۱۵/۱۲/۸۵ در ساعت۱۰صبح کارشناس گرامی به دستور مقام محترم قضائی وباحضورو راهنمایی خواهان و وکیل ایشان به ملک مورد نظر عزیمت نمودند واز آن ملک بازدید ومعاینه فنی بعمل آوردند که گزارش کارشناسی به شرح زیر می‌باشد:
۱ – آدرس ملک:
گرگان – بلوار مدرس – مدرس۴ – بن بست شهید ملک۲ – کدپستی۱۳۸۷۵/۴۹۱۵۸
۲ – مشخصات ملکی:
ملک موصوف دارای عرصه ای به‌ مساحت ۴۸ مترمربع واعیانی قابل استفاده سکونت به مساحت ۵/۴۴مترمربع می‌باشد که دراین عرصه سازه ای در دو طبقه بنا شده است که از نوع ساختمانهای آجری بدون کلاف می‌باشد.
در طبقه همکف سرویس بهداشتی حمام باکف سرامیک ودیوار تا زیر سقف کاشی وتوالت باکف سنگ ودیوارتا ارتفاع نسبی ۱ متر سنگ وهمچنین یک آرایشگاه زنانه به مساحت حدود ۵۰/۱۸مترمربع قرار دارد.
در طبقه دوم یک سالن نشیمن وپذیرایی ویک اتاق خواب هردو با کف بتن و دیوارها گچکاری شده وآشپزخانه با کف سنگ ودیوارها تا زیر سقف کاشی ودر ضلع غربی این طبقه یک انباری نیز واقع است.
درب ورودی اصلی به طبقه دوم ودرب انباری ودرب سرویس‌های بهداشتی آلومینیوم می‌باشدوهمچنین کلیه پنجره هاآلومینیومی است. درب اتاق خواب چوبی می‌باشد.
پوشش سقف نهایی ایرانیت و نمای شرقی آن قسمتی آجر وقسمتی نیزبلوک سفالی (ایتال) است.
دارای امتیاز آب (بشماره اشتراک۹۶۸۵۵) ‚ برق (بشماره اشتراک۵۶۳۶۹) وگاز (بشماره اشتراک ۳۶۵۲۰۷۶) می‌باشد.
دارای سیستم گرمایشی بخاری گازی وفاقد سیستم سرمایشی است.
حدود اربعه این ملک بقرار زیر است:
شمالا به منزل آقای امیرخانی ‚شرقا به کوچه بن بست ملک۲‚جنوبا به منزل آقای نخعی وغرب آن زمین بکر می‌باشد.
نتیجه‌گیری، اظهارنظر کارشناسی و پیشنهادات:
با عنایت به بررسی‌های بعمل آمده وبا توجه به موقعیت مکانی ومساحت وکاربری مسکونی ومشخصات ساختمانی و مصالح مصرفی و با در نظر گرفتن جمیع جهات و جوانب امروعوامل موثر در قضیه ارزش شش دانگ عرصه واعیان به آدرس صدرالاشاره با کلیه مستحدثات وملحقات ومتعلقات ومنضمات مبلغ یکصدوسی و دو میلیون و سیصدهزارریال (۰۰۰/۳۰۰/۱۳۲ریال) تقویم و برآورد ‌گردید و سهم خواهان ازقیمت ملک مذکور شصت وشش میلیون یکصدوپنجاه هزار ریال (۰۰۰/۱۵۰/۶۶ ریال) می‌باشد.
در مورد اجور معوقه از تاریخ ۱/۱/۸۲  لغایت  ۶/۷/۸۵ (تاریخ دادخواست) با عنایت به موقعیت مکانی – مساحت – قدمت بنا و با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قضیه به شرح زیر تفکیک و اعلام گردید:
ردیف تاریخ مدت (ماه) ماهیانه (بریال) سهم خواهان (۵/۱ از ۶ دانگ) بریال
۱ از مورخ ۱/۱/۸۲  لغایت  ۱/۱/۸۳ ۱۲ ماه ۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۱۵۰
۲ از مورخ ۱/۱/۸۳  لغایت  ۱/۱/۸۴ ۱۲ ماه ۰۰۰/۳۶۰ ۰۰۰/۱۸۰
۳ از مورخ ۱/۱/۸۴  لغایت  ۱/۱/۸۵ ۱۲ ماه ۰۰۰/۴۲۵ ۵۰۰/۲۱۲
۴ از مورخ ۱/۱/۸۵  لغایت  ۶/۷/۸۵ ۶ماه و۵روز ۰۰۰/۵۰۰ ۰۰۰/۲۵۰
جمع کل ۳۳۳/۱۰۳/۱۶ ریال ۶۶۶/۰۵۱/۸ ریال
کل تصرفات خوانده که در طول آن اجاره پرداخت نشده است از مورخ ۱/۱/۸۲  لغایت  ۶/۷/۸۵ (تاریخ دادخواست) سه سال وشش ماه و پنج روز می‌باشد.
اجورمعوقه این تصرفات براساس سهم خواهان (۳ از ۶ دانگ) بمیزان هشت میلیون و پنجاه و یک هزاروششصدوشصت وشش ریال (۶۶۶/۰۱۵/۸ریال) برآورد ‌گردید.
کل طلب خواهان (هم از بهاء ملک وهم از اجور معوقه نسبت به سهم ایشان ( ۳ از ۶ دانگ) مبلغ هفتادوچهار میلیون و دویست و یک هزاروششصدوشصت وشش ریال (۶۶۶/۲۰۱/۷۴ریال) بوسیله کارشناس محترم برآورد و اعلام گردید.
گزارش شماره: ۳
کارآموزی در دفتر کارشناس راه و ساختمان
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه ۸۲۶/۸۵ – شعبه ۴ شورای حل اختلاف گرگان و به شرح ذیل:
خواسته:
شرح اقدامات انجام شده:
پس از تشکیل جلسه دادگاه به تاریخ ۲۰/۱۲/۸۵در ساعت۱۰صبح کارشناس گرامی به دستور مقام محترم قضائی وباحضورو راهنمایی خواهان وخوانده به ملک مورد نظر عزیمت نمودیم واز آن ملک بازدید و معاینه فنی بعمل آوردند که گزارش کارشناسی به شرح زیر به استحضار می‌رسد:
۱ – آدرس ملک:
گرگان – جرجان – روبروی خط اوزینه – میدان بار آزادی – داخل میدان – اولین مغازه واقع در ضلع شرقی از سمت جنوب – کدپستی۱۳۷۵۳/۴۹۱۴۹
۲ – مشخصات ملکی:
مکان مورد نظر شامل یک باب مغازه به مساحت حدودا ۵۱/۲۳ مترمربع که در تصرف خوانده می‌باشدو به کسب دوزندگی اتومبیل (ایساکو) اشتغال دارد.
کف مغازه بتن٬ بدنه بدون پوشش فقط آجرچینی شده٬ و ابعاد طبق کروکی ذیل می‌باشد٬ ارتفاع آن حدود۷۰/۴متر می‌باشد که پوشش سقف نهایی ایرانیت می‌باشد.
در انتهای شرقی مغازه یک اتاقک به ابعادی در حدود ۳×۴۵/۵ متر (۳۵/۱۶مترمربع) به ارتفاع ۱۷/۳ متر واقع شده است که پوشش سقف آن نئوپان و درب و دو پنجره آن آهنی می‌باشد.
ملک فاقد امتیاز آب و برق وگاز و تلفن می‌باشد.
نتیجه‌گیری، اظهارنظر کارشناسی و پیشنهادات:
این مغازه از تاریخ۱/۹/۷۹ با پرداخت اجاره ماهیانه ۰۰۰/۳۰۰هزارریال به تصرف خوانده در آمده است. که تا کنون در تصرف خوانده می‌باشد. بنا بر اظهارات خواهان چهار ماه از اجاره ماهیانه مبلغ۰۰۰/۲۰۰/۱ریال توسط خوانده پرداخت شده است که باقیمانده اجور معوقه آن مبلغ دو میلیون چهارصد هزار ریال (۰۰۰/۴۰۰/۲ریال) می‌باشد.
با عنایت به بررسی‌های بعمل آمده بلحاظ موقعیت٬مساحت واجاره بهاء قبلی وکلیه موارد معنونه و جمیع جوانب امر موثر در قضیه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱/۹/۸۰  لغایت  تاریخ۱/۷/۸۵ (تاریخ دادخواست) بمدت ۵۸ ماه بطور متوسط به شرح ذیل تفکیک و باستحضار می‌رساند:
ردیف تاریخ مدت (ماه) ماهیانه (بریال) سهم خواهان (۵/۱ از ۶ دانگ) بریال
۱ از تاریخ۱/۹/۸۰  لغایت  ۱/۹/۸۱ ۱۲ ماه ۰۰۰/۴۰۰ ۰۰۰/۸۰۰/۴
۲ از تاریخ۱/۹/۸۱  لغایت  ۱/۹/۸۲ ۱۲ ماه ۰۰۰/۵۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۶
۳ از تاریخ۱/۹/۸۲  لغایت  ۱/۹/۸۳ ۱۲ ماه ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۲۰۰/۷
۴ از تاریخ۱/۹/۸۳  لغایت  ۱/۹/۸۴ ۱۲ ماه ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۰۰۰/۹
۵ از تاریخ۱/۹/۸۴  لغایت  ۱/۷/۸۵ ۱۰ ماه ۰۰۰/۹۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۹
جمع کل ۰۰۰/۰۰۰/۳۶
اجرت المثل ایام تصرف ازتاریخ۱/۹/۸۰  لغایت  ۱/۷/۸۵تاریخ دادخواست بمدت۵۸ماه مبلغ سی وشش میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۳۶ریال) برآورد و اعلام ‌گردید.
گزارش شماره: ۴
کارآموزی در دفتر کارشناس راه و ساختمان
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه ۳۷۱/۸۵ – شعبه ۴ شورای حل اختلاف گرگان و به شرح ذیل:
خواسته:
شرح اقدامات انجام شده:
پس از مطالعه وبررسی پرونده کارشناس گرامی به دستور مقام محترم قضائی وباحضورو راهنمایی اخوی خواهان ونمایندگان محترم دادگاه به ملک مورد نظر عزیمت نمودند و از آن ملک بازدید و معاینه فنی بعمل آوردند که گزارش کارشناسی به شرح زیر می‌باشد:
۱ – آدرس ملک: گرگان – خیابان رجایی – گلشن۹ – بر کوچه امامزاده نه تن – کدپستی۶۸۷۶۹ – ۴۹۱۹۶
۲ – مشخصات ملکی: مکان مورد نظر شامل یک کارگاه موزائیک سازی ویک واحد مسکونی ویلایی قدیمی ساخت می‌باشدکه این ملک تماما موقوفه بوده که آقای عبدا… واثقی متولی آن می‌باشد.
با توجه به اظهارات خوانده تمام موارد ساخته شده در این ملک اعم از انبارها و دفتر کارگاه ومنزل مسکونی ویلایی وغیره توسط ایشان (خوانده) بنا شده و رونق گرفته است.
۲ – ۱ – حدود اربعه این ملک: شمالا ۷۰/۲۷متربه کوچه و۵۵/۴متربه خیابان گلشن نهم– جنوباً ۱۰/۲۸ متر به ملک مجاورآقای شربت خوری – شرقا ۵۴ متربه ملک آقای حسینی – غربا ً۵۰/۵۴ متر به خیابان گلشن نهم که کل مساحت ملک اعم ازفضای کارگاه و فضای مسکونی ۱۳۴۷مترمربع می‌باشد.

نتیجه‌گیری، اظهارنظر کارشناسی و پیشنهادات:
با عنایت به بررسی‌های بعمل آمده بلحاظ موقعیت٬مساحت واجاره بهاء‌های قبلی پرداخت شده وکلیه موارد معنونه و جمیع جوانب امر موثر در قضیه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ۱/۱/۷۵  لغایت  تاریخ دادخواست (۲۹/۸/۸۵) بمدت۱۲۷ماه و۲۸ روز بطور متوسط به شرح زیر می‌باشد:
ردیف تاریخ مدت (ماه) اجاره کارگاه (ماهیانه ریال) اجاره مسکونی (ماهیانه ریال) مبلغ کل اجاره سالانه
۱ از۱/۱/۷۵  لغایت  ۱/۱/۷۶ ۱۲ ماه ۰۰۰/۱۳ ۰۰۰/۶ ۰۰۰/۲۲۸
۲ از۱/۱/۷۶  لغایت  ۱/۱/۷۷ ۱۲ ماه ۵۰۰/۱۵ ۱۲۰۰۰/۷ ۰۰۰/۲۷۰
۳ از۱/۱/۷۷  لغایت  ۱/۱/۷۸ ۱۲ ماه ۵۰۰/۱۸ ۴۰۰/۸ ۸۰۰/۳۲۲
۴ از۱/۱/۷۸  لغایت  ۱/۱/۷۹ ۱۲ ماه ۰۰۰/۲۲ ۰۰۰/۱۰ ۰۰۰/۳۸۴
۵ از۱/۱/۷۹  لغایت  ۱/۱/۸۰ ۱۲ ماه ۰۰۰/۲۶ ۰۰۰/۱۲ ۰۰۰/۴۵۶
۶ از۱/۱/۸۰  لغایت  ۱/۱/۸۱ ۱۲ ماه ۰۰۰/۳۱ ۰۰۰/۱۴ ۰۰۰/۵۴۰
۷ ۱/۱/۸۱  لغایت  ۱/۱/۸۲ ۱۲ ماه ۰۰۰/۳۷ ۵۰۰/۱۶ ۰۰۰/۶۴۲
۸ ۱/۱/۸۲  لغایت  ۱/۱/۸۳ ۱۲ ماه ۰۰۰/۴۴ ۵۰۰/۱۹ ۰۰۰/۷۶۲
۹ ۱/۱/۸۳  لغایت  ۱/۱/۸۴ ۱۲ ماه ۵۰۰/۵۲ ۰۰۰/۲۳ ۰۰۰/۹۰۶
۱۰ ۱/۱/۸۴  لغایت  ۱/۱/۸۵ ۱۲ ماه ۰۰۰/۶۳ ۵۰۰/۲۷ ۰۰۰/۰۸۶/۱
۱۱ ۱/۱/۸۵  لغایت  ۲۹/۸/۸۵ ۷ماه و۲۸روز ۵۰۰/۷۵ ۰۰۰/۳۳ ۷۰۰/۸۶۰
جمع کل مبلغ ازتاریخ۱/۱/۷۵  لغایت  ۲۹/۸/۸۵ (تاریخ دادخواست) ۵۰۰/۴۵۷/۶ریال
جمع کل اجرت المثل ازتاریخ۱/۱/۷۵  لغایت  ۲۹/۸/۸۵ (تاریخ دادخواست) شش میلیون و چهارصد وپنجاه وهفت هزاروپانصدریال می‌باشد و مقدار اجرت المثل از تاریخ دادخواست (۲۹/۸/۷۵) تا اکنون (۱۸/۴/۸۶) بمدت۷ماه و۱۸روز بطور متوسط به شرح زیر می‌باشد:
ردیف تاریخ مدت (ماه) اجاره کارگاه (ریال) اجاره مسکونی (ریال) مبلغ کل
۱ از ۲۹/۸/۸۵  لغایت  ۱/۱/۸۶ ۴ماه ویک روز ۵۰۰/۷۵ ۰۰۰/۳۳ ۵۰۰/۴۳۷
۲ از۱/۱/۸۶  لغایت  ۱۸/۴/۸۶ ۳ماه و۱۷روز ۶۰۰/۹۰ ۵۰۰/۳۹ ۶۰۰/۴۶۱
جمع کل مبلغ از تاریخ دادخواست (۲۹/۸/۷۵)  لغایت  اکنون (۱۸/۴/۸۶) ۱۰۰/۸۹۹ریال
کل مبلغ اجرت المثل از تاریخ ۱/۱/۷۵  لغایت  ۱۸/۴/۸۶ مبلغ هفت میلیون و سیصدو پنجاه و شش هزاروششصدریال (۶۰۰/۳۵۶/۷ریال) تقویم و بدینوسیله اعلام می‌گردید.
گزارش شماره: ۵
کارآموزی در دفتر کارشناس راه و ساختمان
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه ۱۸۰/۸۶ – شعبه ۷ شورای حل اختلاف گرگان و به شرح ذیل:
خواهان:
خواسته:
شرح اقدامات انجام شده:
پس از مطالعه وبررسی پرونده کارشناس گرامی به دستور مقام محترم قضائی و با حضور و راهنمایی خواهان و نمایندگان محترم دادگاه به مغازه مورد نظر عزیمت نموده و از آن مغازه بازدید ومعاینه فنی بعمل آوردند که گزارش کارشناسی به شرح زیر می‌باشد:
۱ – آدرس ملک: گرگان –روستای امیرآباد – برجاده اصلی گرگان آق قلا – مغازه آقای محمدعظیم دهمرده
۲ – مشخصات ملکی: مکان مورد نظر مغازه ای است که منزل آقای دهمرده در قسمت فوقانی این مغازه و مغازههای دیگر ایشان بنا گردیده است و هم اکنون نیزاجاره داده است وبه کسب باطری سازی (بهرام) مشغول است و فاقد امتیاز آب و برق وگاز می‌باشد. ابعادآن۴۰/۵*۷۰/۴متر (مساحت۳۸/۲۵ مترمربع) بارتفاع۴۲/۲متراست پوشش سطوح قائم گچ وخاک وکف بتن ویک چال تعویض روغن به ابعاد۹۰/۲*۶۰/۰متربه عمق۵۰/۱متردرکف تعبیه شده است. حدوداربعه این ملک شمالا مغازه موتورسازی ملک خواهان – جنوبامغازه فروشگاه لوازم یدکی ملک خواهان – غرباً ملک خواهان – شرقاً جاده اصلی گرگان آق قلا
با توجه به اظهارات خوانده این مغازه از اول سال۱۳۶۳در دست ماه بی بی دهمرده بوده است که اجاره ای در طی این مدت به ایشان پرداخت نکرده است.
نتیجه‌گیری، اظهارنظر کارشناسی و پیشنهادات:
با عنایت به بررسی‌های بعمل آمده بلحاظ موقعیت٬مساحت واجاره بهاء‌های قبلی پرداخت شده وکلیه موارد معنونه و جمیع جوانب امر موثر در قضیه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ۱/۱/۶۳  لغایت  تاریخ دادخواست (۲۰/۴/۸۶) بمدت۲۷۹ماه و۱۹روز بطور متوسط به شرح زیر توسط کارشناس اعلام گردید:
ردیف تاریخ مدت اجاره ماهیانه مغازه (ریال) مبلغ کل اجاره سالیانه (ریال)
۱ از۱/۱/۶۳  لغایت  ۱/۱/۶۴ ۱۲ ماه ۰۰۰/۳ ۰۰۰/۳۶
۲ از۱/۱/۶۴  لغایت  ۱/۱/۶۵ ۱۲ ماه ۵۰۰/۳ ۰۰۰/۴۲
۳ از۱/۱/۶۵  لغایت  ۱/۱/۶۶ ۵۰۰/۴ ۰۰۰/۵۴
۴ از۱/۱/۶۶  لغایت  ۱/۱/۶۷ ۳۰۰/۵ ۶۰۰/۶۳
۵ از۱/۱/۶۷  لغایت  ۱/۱/۶۸ ۵۰۰/۶ ۰۰۰/۷۸
۶ از۱/۱/۶۸  لغایت  ۱/۱/۶۹ ۳۰۰/۸ ۶۰۰/۹۹
۷ ۱/۱/۶۹  لغایت  ۱/۱/۷۰ ۲۰۰/۱۰ ۴۰۰/۱۲۲
۸ ۱/۱/۷۰  لغایت  ۱/۱/۷۱ ۸۰۰/۱۲ ۶۰۰/۱۵۳
۹ ۱/۱/۷۱  لغایت  ۱/۱/۷۲ ۰۰۰/۱۶ ۰۰۰/۱۹۲
۱۰ ۱/۱/۷۲  لغایت  ۱/۱/۷۳ ۰۰۰/۲۰ ۰۰۰/۲۴۰
۱۱ ۱/۱/۷۳  لغایت  ۲۹/۸/۷۴ ۰۰۰/۲۵ ۰۰۰/۳۰۰
۱۲ ۱/۱/۷۴  لغایت  ۱/۱/۷۵ ۰۰۰/۳۱ ۰۰۰/۳۷۲
۱۳ ۱/۱/۷۵  لغایت  ۱/۱/۷۶ ۰۰۰/۳۸ ۰۰۰/۴۵۶
۱۴ ۱/۱/۷۶  لغایت  ۱/۱/۷۷ ۰۰۰/۴۸ ۰۰۰/۵۷۶
۱۵ از ۱/۱/۷۷  لغایت  ۱/۱/۷۸ ۵۰۰/۶۰ ۰۰۰/۷۲۶
۱۶ از۱/۱/۷۸  لغایت  ۱/۱/۷۹ ۵۰۰/۷۵ ۰۰۰/۹۰۶
۱۷ از۱/۱/۷۹  لغایت  ۱/۱/۸۰ ۰۰۰/۹۵ ۰۰۰/۱۴۰/۱
۱۸ ۱/۱/۸۰  لغایت  ۱/۱/۸۱ ۰۰۰/۱۱۸ ۰۰۰/۴۱۶/۱
۱۹ از۱/۱/۸۱  لغایت  ۱/۱/۸۲ ۰۰۰/۱۵۰ ۰۰۰/۸۰۰/۱
۲۰ از۱/۱/۸۲  لغایت  ۱/۱/۸۳ ۰۰۰/۱۸۵ ۰۰۰/۲۲۰/۲
۲۱ از۱/۱/۸۳  لغایت  ۱/۱/۸۴ ۵۰۰/۲۳۰ ۰۰۰/۷۶۶/۲
۲۲ از۱/۱/۸۴  لغایت  ۱/۱/۸۵ ۰۰۰/۲۸۸ ۰۰۰/۴۵۶/۳
۲۳ از۱/۱/۸۵  لغایت  ۱/۱/۸۶ ۰۰۰/۳۶۰ ۰۰۰/۳۲۰/۴
۲۴ از۱/۱/۸۶  لغایت  ۲۰/۴/۸۶ سه ماه ونوزده روز ۰۰۰/۴۵۰ ۸۰۷/۶۲۵/۱
جمع کل ۰۰۷/۱۶۱/۲۳ریال
کل مبلغ اجرت المثل از تاریخ ۱/۱/۶۳  لغایت  ۲۰/۴/۸۶ (تاربخ دادخواست) مبلغ بیست وسه میلیون ویکصدوشصت ویک هزارو هفت ریال (۰۰۷/۱۶۱/۲۳ریال) تقویم و بوسیله کارشناس اعلام ‌گردید.
گزارش شماره: ۶
کارآموزی در دفتر کارشناس راه و ساختمان
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه۱۹۲/۸۵ – شعبه ۷ شورای حل اختلاف گرگان و به شرح ذیل:
شرح اقدامات انجام شده:
پس از مطالعه وبررسی پرونده مربوطه کارشناس گرامی به اتفاق وراهنمایی فرزند خواهان و حضور و دستور مقام محترم قضایی در تاریخ۱۸/۵/۸۵ از محل مورد نظر بازدید بعمل آوردند که موضوع کارشناسی را به شرح زیر می‌باشد:
الف) محل وقوع ملک:
گرگان – خیابان امام رضا – کوچه۱۸ – داخل کوچه سمت چپ درب سوم – پلاک۲۱۱
ب) مشخصات ملکی:
موصوف بصورت ویلایی بوده ومساحت اعیان در حدود ۷۹/۳۸ مترمربع (۹/۸ *۸/۱ متر) می‌باشد و ساختمان از نوع ساختمانهای آجری بدون کلاف با مصالح بنایی پوشش کف موزائیک و پوشش سطوح قائم گچ می‌باشد که شامل دو اتاق خواب هال وپذیرایی وآشپزخانه بوده وسرویس بهداشتی درحیاط جلو واقع است.
ج) وضعیت وموقعیت نفوذ رطوبت:
طبق کروکی در قسمت اتاق پذیرایی آثار رطوبت در موارد ذکر شده ذیل مشهود است:
۱ – دیوارغربی اتاق مشرف به دیوار همسایه (اکبرمحمدی) به ابعاد ۸/۰*۲/۱۰ متر
۲ – دیوار جنوبی آن مشرف به حیاط جلو به ابعاد ۵/۰*۰/۸ متر
۳ – دیوار شرقی آن مشرف به هال به ابعاد ۰/۳*۱۰/۵ متر
۴ – کف اتاق به ابعاد ۰/۱ *۱۰/۵ متر
کل مساحت رطوبت زده سطوح قائم برابر ۲/۵۳ مترمربع ورطوبت کف اتاق ۴/۵ مترمربع می‌باشد.
لازم به یاد آوری است که آثار رطوبت فقط در اتاق پذیرایی مشاهده گردید.

نتیجه‌گیری، اظهارنظر کارشناسی و پیشنهادات:
طبق نظر کارشناسی، با توجه به بازدید و معاینه فنی محل مذکور، با توجه به اینکه لوله‌های آب سازه روکار بوده و لوله‌های فاضلاب از نقطه نم گرفته عبور نکرده است دلیلی جز نشت آب از دیوار همسایه (آقای اکبر محمدی) باقی نمی ماند.
گزارش شماره: ۷
کارآموزی در دفتر کارشناس راه و ساختمان
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه۲۹۲/۸۵ – شعبه ۷ شورای حل اختلاف گرگان و به شرح ذیل:
شرح اقدامات انجام شده:
پس از مطالعه و بررسی پرونده مربوطه کارشناس گرامی به اتفاق و راهنمایی خواهان و دستور مقام محترم قضایی در تاریخ
۱۰/۸/۸۵ از محل مورد نظر بازدید و معاینه فنی بعمل آوردند که موضوع کارشناسی را بشرح زیر می‌باشد:
الف) محل وقوع ملک:
گرگان – روستای زیارت – کوچه اول – بعد از کوچه مخابرات – سمت راست
ب) مشخصات ملکی:
ملک موصوف زمینی است که مساحت آن در حدود۱۶۲مترمربع می‌باشد و حدود اربعه آن بقرار زیر است:
۱ – از طرف شمال وصل به زمین آقای حاج احمد رحیمی بطول هجده متر
۲ – ازطرف جنوب وصل به زمین وساختمان آقای ابراهیم بادلی بطول هجده متر
۳ – از طرف شرق وصل به کوچه چهارمتری بطول نه متر
۴ – و ازطرف غرب وصل به زمین آقای محمود پورحسن (فروشنده این ملک) بطول نه متر.
که در عرصه فوق الذکرساختمان ویلایی از نوع ساختمانهای آجری بدون کلاف با مصالح بنایی واقع است.
ج) وضعیت موجود:
از طرف جنوب که به ملک ابراهیم بادلی متصل می‌باشد دیواری تازه بنا شده است که قسمتی از پله وپاگرد تخریب شده وصدمه دیدن فضای سبزمنزل خواهان در امتداد دیوار مشهود است. وآثار دیوار قدیمی که قبلا وجود داشته نیز به چشم می‌خورد.
نتیجه‌گیری، اظهارنظر کارشناسی و پیشنهادات:
با توجه به بازدیدکارشناس محترم و معاینه فنی ملک مذکور اینطور بنظر می‌رسد که این دیوار نوسازواقع درضلع جنوبی کمی وارد حریم عرصه خواهان شده است.
گزارش شماره: ۸
کارآموزی در دفتر کارشناس راه و ساختمان
موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه ۳۴۰ – ۸۵ – شعبه ۸ شورای حل اختلاف گرگان و به شرح ذیل:
شرح اقدامات انجام شده:
در این پرونده پس از چند جلسه دادگاه کارشناسی به آقای مهندس حسین اورسجی ارجاع گردید که کارشناس محترم به شرح ذیل عمل نمود:
پس از مطالعه وبررسی پرونده مربوطه به اتفاق وراهنمایی خواهان و نماینده محترم شورا در تاریخ۱۵/۱۱/۸۵ از محل مورد نظر بازدید بعمل آوردند که موضوع کارشناسی به شرح می‌باشد:
الف) آدرس:
گرگان – شهرک امام – کوچه۱۵ – قطعه ۶ ازسر کوچه (غرب) – سمت راست
ب) مشخصات:
ملک موصوف دارای مساحت عرصه ۷۵/۴۹۲متر مربع است که خوانده درحال ساخت آپارتمان با اسکلت بتونی وسقف تیرچه بلوک و هرطبقه به مساحت ۲۵/۲۸۳مترمربع می‌باشد که تا کنون ۳سقف را اجرا نموده است.
ج) وضعیت و ارائه مشاهدات:
طبق اظهارات خوانده فنداسیون توسط خواهان اجرا شده و از ابزار خواهان برای اجرای سقف اول استفاده شده است که از آن ابزار فقط یک دستگاه بتونیر وحدود ۲مترمربع تخته و تعدادی لوله رویت شد


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات