دانلود پایان نامه مدلسازی و کنترل انباشتگی در شبکه های کامپیوتری‎

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پایان نامه  »  پایان نامه مدل سازی و کنترل انباشتگی در شبکه های کامپیوتر

دانلود پایان نامه مدلسازی و کنترل انباشتگی در شبکه های کامپیوتری‎ کنترل انباشتگی در شبکه های کامپیوتری مدل سازی شبکه های پتری مدل سازی شبکه های اجتماعی مدل سازی شبکه های عصبی مدل سازی شبکه های بیسیم مدل سازی بار در شبکه های قدرت مدل های شبکه های کامپیوتری

پایان نامه مدلسازی و کنترل انباشتگی در شبکه های کامپیوتری‎

ﭼﮑﯿﺪه :
ﭘﺪﯾﺪه اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﮭﻢ در ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ رﺷﺪ روز اﻓﺰون اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ھﻤﮫ ﮔﯿﺮ ﺷﺪن آن ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺸﮭﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ در ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان داده ورودی ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﺮه در ﺷﺒﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽ آن ﮔﺮه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮﮐﺮدن داده ھﺎ، ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺷﺒﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ اداﻣﮫ ورود داده ﺑﮫ ﮔﺮه، ﺗﻌﺪادی از ﺑﺴﺘﮫ ھﺎی داده ﮔﻢ ﺷﺪه و دور رﯾﺨﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ دوﺑﺎره ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﺴﺘﮫ ھﺎی داده و ﮐﻢ ﺷﺪن ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﺒﮑﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. از اواﺧﺮ دھﮫ 90 ﻣﯿﻼدی روش ھﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺌﻮری ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل در ﺷﺒﮑﮫ اراﺋﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ در آن ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ای در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﺒﮑﮫ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻠﻘﮫ ﺑﺴﺘﮫ را ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ. در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﻣﺪل ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎل ﺑﺮای ﻣﻮد ﭘﺮھﯿﺰ از اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﺎل ﺻﻒ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ، روش PI ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار (MATLAB (Simulink ﺷﺒﯿﮫ ﺳﺎزی ﺷﺪه و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫاﺳﺖ.

اﻣﺮوزه ﺷﺒﮑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﮫ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی، ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوزی ﺷﺒﮑﮫ ھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺟﻤﻠﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ داده ھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد. اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در اﺛﺮ ﮐﺜﺮت درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ھﻤﺰﻣﺎن از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان و ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪن اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ در ورودی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ھﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ [1].
ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ
در ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺘﻘﺎل دادهﮐﮫ اﺧﺘﺼﺎراً TCP ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻣﺮوزه از اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ھﺎ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارﻧﺪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻒ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب اﺳﺖ. ﺣﻔﻆ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﻀﺎی ﺻﻒ ﻣﯿﺎن ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻣﮭﻢ در ﮐﺎراﯾﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻒ ﺑﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ھﺎی ﺑﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﮫ در ﺻﻮرت رخ دادن ﺗﺪاﺧﻞ در ﺷﺒﮑﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﮫ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﺎل ﺻﻒ (AQM) ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻼس از دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﺑﺴﺘﮫ ھﺎ در ﺻﻒ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ھﺎ راه ﺣﻠﯽ در ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽاﻧﺘﮭﺎ ﺑﮫ اﻧﺘﮭﺎ در ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی TCP ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .

ﺗﻌﺎرﯾﻒ
ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ : ﺑﮫ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺎدل داده در ﺷﺒﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺒﮑﮫ ﺑﺪون رﺧﺪاد اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ، ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﮭﯿﻨﮫ در ﺗﺌﻮری ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﮫ روش ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ روش ھﺎ در ﻓﺼﻮل آﺗﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺻﻒ: ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﺘﮫ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺮ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺗﻮﺳﻂ روﺗﺮ (ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب) ارﺳﺎل ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻒ: ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه در ﺟﮭﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ ﻃﻮل ﺻﻒ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻒ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﻮد ﭘﺮھﯿﺰ از ﺗﺮاﮐﻢ : وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ در آن ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ، ﺟﻠﻮی ﺗﺒﺎدل داده ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺴﺘﮫ ھﺎی داده از دﺳﺖ ﻧﺮوﻧﺪ را ﻣﻮد ﭘﺮھﯿﺰ از ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎی ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ TCP
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺪار ﮐﻞ داده ھﺎی وارده ﺑﮫ ﺷﺒﮑﮫ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺒﮑﮫ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ، اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ. در ﻣﺪت اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ در ﺷﺒﮑﮫ ﺻﻒ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در روﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از اﯾﻦ روﺗﺮھﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮھﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ ﺑﺎز ھﻢ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﺪ، اﻧﺪازه ﺻﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﻧﺪازه ﺑﺎﻓﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎﻓﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺮرﯾﺰﺷﻮد. ﺑﺴﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را در ﺑﺎﻓﺮ ﺟﺎ دھﻨﺪ، ﺗﻮﺳﻂ روﺗﺮ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻣﺒﺪأ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺴﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از روﺗﺮ ﭘﺮازدﺣﺎم ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﻧﺪ، دوﺑﺎره ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺒﺪأ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﻧﺪ، زﯾﺮا ﻣﺒﺪأ ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﺪد ﺑﺴﺘﮫ ھﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﮫ ھﺪر رﻓﺘﻦ ﭘﮭﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺒﮑﮫ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺑﺴﺘﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﺪدﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ، دﭼﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﺷﺪﯾﺪ در ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﺘﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد، از اﯾﻦ رو ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ از آن اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد.
ﺷﮑﻞ 1 ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ درﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرﺷﺒﻜﮫ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ، ھﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دوﺑﺎره ﺗﻮانﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ را ﺑﺪون اﯾﻨﻜﮫ ﺗﺄﺧﯿﺮھﺎ را ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ای ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد، ﺑﮭﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎر ﺷﺒﮑﮫ ﺑﮫ ﻇﺮﻓﯿﺖ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد، ھﺮ ﭼﮫ ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺄﺧﯿﺮ ھﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود وﻟﯽ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫ ای در ﺷﺒﮑﮫ ﮐﮫ ﺑﺎر ﺷﺒﮑﮫ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، زاﻧﻮو ﻧﻘﻄﮫ ای ﮐﮫ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن آﻣﺪن و اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﭘﺮﺗﮕﺎه ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات