دانلود گزارش کارآموزی فعالیت در شرکت داده پردازی فن آوا

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پروژه  »  دانلود گزارش کارآموزی فعالیت در شرکت داده پردازی فن آوا

DPI technology and training activities in Ava

دانلود گزارش کارآموزی فعالیت در شرکت داده پردازی فن آوا

چکیده

همانگونه که می دانیم کارآموزی نقطه شروعی است برای آماده شدن جهت ورود به بازار کار،و استفاده بهینه از این فرصت مناسب برای کلیه دانشجویان علاقمند به اشتغال در جامعه بسیار سودمند ومفید می باشد.

گزارش در دست حاصل یک ماه و نیم کارآموزی درشرکت داده پردازی فن آوامی باشد که حاوی سرفصل‌های مورد آموزش و استفاده در این واحد می باشد،که در نه بخش ارائه شده است.

بخش اول به معرفی گروه فن آوا که یکی از بزرگترین شرکت‌های کامپیوتری مهم کشور می باشد اختصاص دارد.

بخش دوم به معرفی خانواده XDSL ومقایسه تکنیک‌های DSL وهمچنین نحوه نصب مودمADSL  وچک لیست رفع مشکلات احتمالی پرداخته است.

بخش سوم حاوی مطالبی راجع به پروتکل PPPOE می باشد که بعد از معرفی این پروتکل مختصری از مزایای آن ذکر شده است.

دربخش چهارم مشخصات کلی سیستم ATM ازجمله فرمت هدرسلول،اجزاءهدرسلول وساختارولایه تنظیم آن آورده شده است.

بخش پنجم شرح کاملی از پروتکل TCP/IP  راشامل می شود.

دربخش ششم خطوطE1 ،دلایل استفاده،وتکنیک دیجیتالی کهE1 برای انتقال Voice و Data استفاده می‌کند توضیح داده شده است.

فصل هفتم به نقش روتر درشبکه‌های WAN اشاره می کند.

فصل هشتم افزایش دهنده سرعت Telezoo رامعرفی می کند.

ونهایتادربخش نهم به مباحثی از HTML ودستورات آن اختصاص یافته است.

فهرست مطالب

فصل اول : گروه فن آوا ۱۳

۱-۱- معرفی گروه فن آوا: ۱۳

۱-۱-۱-  شرکت توسعه سازه پای: ۱۵

۱-۱-۲-  شرکت فن آوا کارت: ۱۵

۱-۱-۳-  شرکت ارتباطات فن آوا : ۱۶

۱-۱-۴-  شرکت ارتباطات کوه نور: ۱۷

۱-۱-۵-  شرکت داده سامانه فن آوا: ۱۷

۱-۱-۶-  شرکت گسترش صنایع  فن آوا: ۲۰

۱-۱-۷ –  شرکت مشاوره فن آوا: ۲۰

۱-۱-۸-  شرکت فن آوا موج: ۲۱

۱-۱-۹-  شرکت داده پردازی فن آوا: ۲۲

۱-۱-۱۰- شرکت فن آوا ماهواره (س‌هامی خاص): ۲۴

۱-۱-۱۱- شرکت فن آوا سیستم (س‌هامی خاص): ۲۵

۱-۲- سرویس‌های گروه فن آوا: ۲۵

۱-۲-۱- سرویس V-Sat گروه فن آوا: ۲۵

۱-۲-۲- سرویس(ISP)   Internet Service Provider گروه فن آوا: ۲۷

۱-۲-۳- سرویس Internet Data Center (IDC) گروه فن آوا: ۲۸

۱-۲-۴- سرویس پرداخت الکترونیک گروه فن آوا: ۲۹

۱-۲-۵- سرویس پهنای باند گروه فن آوا: ۳۰

۱-۲-۶- سرویس تلفن ثابت گروه فن آوا: ۳۰

۱-۳- جریان کار شرکت داده پردازی فن آوا: ۳۰

فصل دوم : خانواده XDSL.. 32

۲-۱- تکنولوژی DSL : 32

۲-۱-۱- چگونگی عملکرد تکنولوژی DSL : 33

۲-۱-۲- تجهیزات DSL : 35

۲-۲- معرفی تکنیک : ADSL.. 36

۲-۲-۱-  مدولاسیون‌های سیستم ADSL : 37

۲-۲-۱-۱- روش CAP : 38

۲-۲-۱-۲ – روش DMT : 38

۲-۳- معرفی تکنیک VDSL : 39

۲-۳-۱- سرعت VDSL : 39

۲-۳-۲- تجهیزات VDSL : 40

۲-۳-۳- آینده VDSL : 41

۲-۴- نصب مودم ADSL : 43

۲-۴-۱- نصب تجهیزات : ۴۳

۲-۴-۲- شکل شماتیک نصب تجهیزات : ۴۴

۲-۴-۳- تست اولیه : ۴۵

۲-۴-۴- نصب راه انداز (Driver) مربوط به مودم : ۴۵

۲-۴-۵- نحوه ساختن ADSL Connection و تنظیمات مربوطه در WinXP : 48

۲-۵- چک لیست مشکلات رایج کاربران: ۵۸

۲-۵-۱- تست کردن POWER : 58

۲-۵-۲- تست کردنDSL  Link  : ۵۸

۲-۵-۳- تست کردن USB یا Ethernet : 60

۲-۵-۴- چک کردن تنظیمات PPPoE : 61

۲-۵-۵- چک کردن تنظیمات TCP/IP : 61

۲-۵-۶- تست DNS : 64

۲-۵-۷- تنظیمات Browser : 65

۲-۵-۸- تست و تحویل کیفیت خط : ۶۶

فصل سوم  PPOE.. 68

۳-۱- تاریخچه PPPOE ( History of PPP over Ethernet ): 70

۳-۲ – مختصری از مزایای استفاده از پروتکل PPPOE : 70

فصل چهارم : مشخصات کلی سیستم ATM… ۷۵

۴-۱- فرمت هدر سلول ATM : 75

۴-۲- اجزاء هدر سلول ATM : 76

۴-۳- ساختار مدل ATM : 77

۴-۴- لایه‌های تنظیم ATM : 79

فصل پنجم : پروتکل TCP/IP.. 82

۵-۱- معرفی پروتکل TCP/IP: 82

۵-۲- لایه‌های پروتکل TCP/IP: 83

۵-۲-۱- لایه Application : 84

۵-۲-۲- لایه Transport : 85

۵-۲-۳- لایه اینترنت : ۸۵

۵-۲-۴- لایه Network Interface : 86

۵-۳- مشخص نمودن برنامه‌ها: ۸۶

۵-۴- آدرس IP : 87

۵-۵- پورت TCP/UDP  : ۸۷

۵-۶- سوکت ( Socket ): 87

۵-۷- پروتکل‌های اساسی TCP/IP : 87

۵-۸- پروتکل TCP : لایه Transport 88

۵-۹- پروتکل UDP : لایه Transport 89

۵-۱۰- پروتکل IP : لایه Internet 89

۵-۱۱- پروتکل ICMP : لایه Internet 90

۵-۱۲- پروتکل IGMP : لایه Internet 91

۵-۱۳- پروتکل ARP : لایه Internet 91

فصل ششم : خطوط E1.. 93

فصل هفتم : روتر و نقش آن در شبکه‌های WAN… ۹۶

فصل هشتم : افزایش دهنده سرعت اینترنت Telezoo ( Speedy ) 102

۸-۱- Speedy چگونه کار می کند؟. ۱۰۲

۸-۲- استفاده از Speedy چگونه است ؟. ۱۰۳

۸-۳- حداقل امکانات برای اجرای Speedy چیست ؟. ۱۰۳

۸-۴- Speedy با چه سیستم اتصال به اینترنت کار می کند و آیا جایگزین ISP است ؟. ۱۰۴

۸-۵- آیا می توان به طور هم زمان از خطوط تلفن Speedy استفاده کرد؟. ۱۰۵

۸-۶- آیا   Speedyدر هر کشور قابل استفاده است ؟. ۱۰۵

۸-۷- آیا می توان را به همراه تلفن همراه استفاده کرد ؟. ۱۰۵

۸-۸- آیا Speedy سرعتE-Mail  را نیز بالا می برد ؟. ۱۰۵

۸-۹-  آیا Speedy قابلیت استفاده بر روی بیش از یک کامپیوتر را دارد؟. ۱۰۶

۸-۱۰- چگونگی ارائه خدماتADSL شرکت فن آوا در شهرستان‌ها: ۱۰۶

فصل نهم : HTML.. 107

۹-۱- شکل کلی دستورات HTML : 107

۹-۱-۱- تعیین تیتر‌ها وپاراگراف بندی: ۱۰۸

۹-۱-۲- تعیین نوع متن،توضیحات وخط افقی: ۱۰۸

۹-۱-۳- ایجاد پیوند و انتقال تصویر صفحه وب : ۱۰۹

۹-۲- لیست‌ها درHTML  : ۱۰۹

۹-۲-۱- لیست مرتب : ۱۱۰

۹-۲-۲- لیست‌های نامرتب: ۱۱۱

۹-۲-۳- لیست‌های تعریفی: ۱۱۱

۹-۳- تعریف جدول: ۱۱۲

۹-۳-۱- صفات rowspan و colspan : 113

۹-۳-۲- جدول و صفحه آرایی : ۱۱۳

۹-۴- فرم‌ها و پرسش نامه‌ها: ۱۱۴

۹-۴-۱- ایجاد پرسش نامه در صفحه وب با HTML : 114

۹-۴-۲- دستور <form> : 115

۹-۴-۳- صفت action : 115

۹-۴-۴- صفت method : 116

۹-۴-۵- نحوه کاربرد form: 117

۹-۴-۶- کنترل‌های فرم: ۱۱۷

۹-۴-۷- کنترل‌های متنی: ۱۱۷

۹-۴-۸- فیلد رمز در form: 119

۹-۴-۹- فیلد متنی چند خطی: ۱۱۹

۹-۴-۱۰- منو‌ها باز شونده : ۱۲۰

۹-۴-۱۱- لیست لغزنده: ۱۲۰

۹-۴-۱۲- کادر‌های کنترلی : ۱۲۱

۹-۴-۱۳- دکمه‌های رادیویی: ۱۲۱

۹-۴-۱۴- دکمه‌های Reset و Submit : 122

۹-۴-۱۵- استفاده از دکمه‌های تصویری به جای submit : 122

۹-۵- ادامه مراحل کارآموزی : ۱۲۳

فهرست مآخذ. ۱۲۵


قیمت : 11000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات