پروژه درس کنترل کیفیت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پروژه  »  پروژه درس کنترل کیفیت

دانلود پروژه درس کنترل کیفیت مقاله پروژه درس کنترل کیفیت آماری پروژه آماده کنترل کیفیت آماری پروژه کارآموزی کنترل کیفیت پروژه مدیریت کنترل کیفیت پروژه در مورد کنترل کیفیت پروژه ی کنترل کیفیت آماری پروژه کنترل کیفیت آماری پروژه کنترل کیفیت کارخانه پروژه کنترل کیفیت آماری pdf پروژه کنترل کیفیت مواد غذایی پروژه کنترل کیفیت با minitab پروژه کنترل کیفیت qc

Project Quality Control Course

یک کارگاه تولیدی لباس یا شلوار در ۳ شیفت کاری کارگر دارد . از هر شیفت برای اندازه و تعداد ، نمونه های ۳۰ تایی انتخاب کردیم که به شرح جدول زیر می باشد .

۱-   محاسبه پراکندگی مرکزی : (واریانس) چولگی ، کشیدگی

۲-   رسم نمودار هیستوگرام

۳-   محاسبه جدول فراوانی با ستون فراوانی برای همه ی متغیر های گسسته

۴-   محاسبه جدول توافقی برای ۲ متغیر گسسته به همراه مقادیر مورد انتظارشان (انجام آزمون کای دو)

۵-   انجام t-student (فرض برای متغیر : فرض برابری میانگین متغیر های P1 با عدد دلخواه ثابت )

۶-   انجام آزمون t-student ( فرض برابری متغیر P1 با میانگین متغیر P2 )

۷-   انجام آزمون آنوا Anowa ، آنالیز واریانس (برابری میانگین متغیر P1 در سطوح مختلف یک متغیر گسسته )

۸-   محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پیوسته

۹-   محااسبه ضریب همبستگی اس پیرسن بین متغیر های گسسته

۱۰-                     انجام آزمون K-S به منظور بررسی نرمال بودن یکی از متغیر های وابسته مثل P1

۱۱-                     انجام آزمون K-S به منظور بررسی هم توزیع بودن دو متغیر پیوسته دلخواه

۱۲-                     برآورد منحنی رگرسیون

۱۳-                     انجام رگرسیون روی متغیر وابسته به وسیله متغیر پیوسته

۱۴-                     تحلیل محاسبات

A-  تعیین مرکز صحیح برای هر یک از متغیر ها و تاثیر سایر محاسبات بند ۱

B-   تغییر نتیجه آزمون کای دو مبنی بر استقلال یا عدم استقلال

C-   تغییر نتیجه ی بند های ۵ و ۶ و ۷ با سطح خطایα=۲%

D-  تفسیر وجود یا عدم وجود همبستگی (پیرسون یا اسپیرمن ) با سطح اطمینان

۱-α=۹۷%

E-   آیا متغیر وابسته نرمال است با چه سطح اطمینانی

F-   آیا دو متغیر بند ۱۱ هم توزیع می باشند . سطح خطا چقدر است

G-  ضرایب مدل رگرسیونی را بیابید و r^2 را تفسیر کنید

جواب :

۱-   محاسبه پراکندگی مرکزی : (واریانس) چولگی ، کشیدگی

۲-   رسم نمودار هیستوگرام

 

 

 

متغیر های پیوسته :

Shift 1 :

Variable  VarianceSkewness  Kurtosis

C1         ۱۴۱۳۹٫۲     -۰٫۱۹      ۰٫۵۰

 

Cs (چولگی) منفی است یعنی چوله به چپ است قله به سمت راست می رود.

Ck (کشیدگی) مثبت است یعنی ارتفاع قله بیشتر از توزیع نرمال استاندارد می باشد .

Shift 2 :

Variable  VarianceSkewness  Kurtosis

C2          ۴۲۳۹٫۰      ۰٫۱۴      ۰٫۱۵

 

Shift 3 :

Variable   N  N*  Variance  Skewness  Kurtosis

C3        ۳۰   ۰   ۲۰۰۸۵٫۴      ۰٫۰۷     -۰٫۱۶


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات