طرح توجیهی بازیافت طلا و نقره از ضایعات الکتریکی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » کار آفرینی » دانلود طرح های توجیهی صنعتی  »  طرح توجیهی بازیافت طلا و نقره از ضایعات الکتریکی

دانلود بازیافت طلا و نقره از ضایعات الکتریکی طرح توجیهی بازیافت طلا و نقره از ضایعات الکتریکی بازیافت طلا و نقره از ضایعات الکتریکی بازیافت طلا از ضایعات سی پی یو بازیافت طلا از موبایل بازیافت طلا از cpu بازیافت طلا از کامپیوتر بازیافت طلا از قطعات الکترونیکی بازیافت طلا از قطعات کامپیوتر

Gold Recycling

 

موضوع : طرح توجیهی بازیافت طلا و نقره از ضایعات الکتریکی

اشتغال زایی : ۶۹ نفر

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎم  ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻧﮕﺎه ﺑﺎزار، ﻓﻨﻲ و ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺿﺎﻳﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  اﺑﺘﺪا ، . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻓﻮق ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی ﻻزم روی ﺑﺎزار آن ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و  در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﻲ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺮآورد و اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران و ﻋﻼ ﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻛﺴﺐ و در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ دﻳﺪ ﺑﺎز و ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻔﺎف اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻜﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻌﻤﻞ ﺑﻴﺎورد .

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﺎم و ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮل
ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ واردات
ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻛﺎﻻ
ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل
ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات
وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻓﻌﺎل
ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ واردات ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف
ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﺎدرات
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎدرات
ﺷﺮح ۳ ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آب،ﺑﺮق،ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت
وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات