پروژه بهینه سازی پرس و جو در پایگاه داده توزیع شده

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  پروژه بهینه سازی پرس و جو در پایگاه داده توزیع شده

دانلود پروژه بهینه سازی پرس و جو در پایگاه داده توزیع شده مقاله الگوریتم سمینار پایگاه داده پروژه مهندسی کامپیوتر پروژه پایگاه اطلاعات بهینه سازی پرس و جو در پایگاه داده بهینه سازی پرس و جوها بهینه سازی پردازش پرس و جو پرس و جو در اکسس پرس و جو در پایگاه داده پردازش پرس و جو گسترش پرس و جو پرس و جو در پایگاه داده پرس و جو در پایگاه داده توزیع شده

Project query optimization in distributed database

متن کاملاً تخصصی و کمیاب برای مقطع ارشد مهندسی کامپیوتر

چکیده:
در یک سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی توزیع شده قبل از طرح یک پرسجو، جهت کم کردن هزینه های ارتباطی در پرسجوهایی که در آینده مطرح خواهند شد و یا به عبارت دیگر تولید یک بستر بهینه مسئله تخصیص داده ها به سایت های مختلف مطرح می شود که جزو مسائل NP می باشد. اما وقتی پرسجویی در یکی از سایت ها مطرح می شود، جهت استخراج اطلاعات مربوط که در سایت های دیگر قرار دارند، طرح های اجرایی مختلف، مدل های انتقالی مختلفی مطرح می شوند که نتیجه یکسان ولی هزینه اجرایی متفاوتی دارند. اما سوال اینجاست که برای اجرای بهینه یک پرسجو در یک سیستم توزیع شده با توجه به مسائل فوق چه باید کرد. در این تحقیق سعی شده روشهای تخصیص داده در یک سیستم توزیع شده بررسی گردد، سپس به بیان روشهای تولید طرح بهینه و الگوریتم های موجود پرداخته شود.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل ۱: مقدمه
۱-۱ مقدمه
۱-۲ سیستم های پایگاه داده توزیع شده.
۱-۳ پایگاه اطلاعات توزیع شده
۱-۴ قوانین Date برای پایگاه داده توزیع شده
۱-۴-۱ خود مختاری محلی
۱-۴-۲ عدم وابستگی به یک سایت مرکزی
۱-۴-۳ پیوستگی عملیات
۱-۴-۴ نامرئی بودن مکان
۱-۴-۵نامرئی بودن تکه تکه کردن
۱-۴-۶ نامرئی بودن نسخه سازی
۱- ۴-۷پردازش پرسش توزیع شده
۱-۴-۸ مدیریت تراکنش توزیع شده:
۱-۴-۹ نامرئی بودن سخت افزار:
۱-۴-۱۰  نامرئی بودن سیستم عامل:
۱-۴-۱۱نامرئی بودن شبکه
۱-۴-۱۲ نامرئی بودن سیستم مدیریت پایگاه داده توزیع شده
۱-۵ روشهای توزیع داده
۱-۵-۱ روش استخراج دستی یا متمرکز
۱-۵-۲ تکه تکه کردن داده
۱-۵-۲-۱ تکه تکه کردن افقی
۱-۵-۲-۲ تکه تکه کردن عمودی
۱-۵-۲-۳ تکه تکه کردن مختلط
۱-۶ نسخه سازی از داده ها
۱-۶-۱ نسخه سازی کامل
۱-۶-۲ نسخه سازی جزئی
۱-۶-۳ تصویر فرار
۱-۷ معماری سیستم پایگاه داده توزیع شده
فصل ۲:  بهینه سازی پرسجو
۲-۱ بهینه سازی پرس و جو
۲-۲ روشهای بهینه سازی پرسجو در بانک های اطلاعاتی توزیع شده
۲-۲-۱ تخصیص داده
۲-۲-۱-۱ الگوریتم های استاتیک
۲-۲-۱-۱-۱ الگوریتم ژنتیک
۲-۲-۱-۱-۲ الگوریتم Simulated Evolution
۲-۲-۱-۱-۳ هیوریستیک نگاشت
۲-۲-۱-۱-۴ الگوریتم The Mean Field Annealing (MFA)
۲-۲-۱-۱-۵ الگوریتم تخصیص داده جستجوی تصادفی همسایگی
۲-۲-۱-۲ الگوریتم تخصیص پویا
۲-۲-۱-۲-۱ الگوریتم شمارنده ساده
۲-۲-۱-۲-۲- الگوریتم Load Sensitive counter
۲-۲-۱-۲-۳ الگوریتم Incremental
۲-۲-۱-۲-۴ الگوریتم Threshold
۲-۲-۱-۲-۵ الگوریتم Near Neighborhood Allocation  با حد آستانه نسبی(RTNNA)
۲-۲-۱-۲-۶ الگوریتم Revise Relative Threshold Near Neighborhood Allocation
۲-۲-۲ تولید طرح اجرای بهینه
۲-۲-۲-۱ گراف پیوند
۲-۲-۲-۲  الگوریتم های قطعی
۲-۲-۲-۲-۱ برنامه ریزی دینامیکی
۲-۲-۲-۲-۲ الگوریتم دایجسترا
۲-۲-۲-۲-۳ الگوریتم جستجوی A*
۲-۲-۲-۳ الگوریتم های غیر قطعی
۲-۲-۲-۳-۱ گردش تصادفی
۲-۲-۲-۳-۲ نزدیکترین همسایگی در درخت پرپشت
۲-۲-۲-۳-۳ شبیه سازی سرد شدن فلزات
۲-۲-۲-۳-۴ تپه نوردی
۲-۲-۲-۳-۵ الگوریتم ژنتیک
۲-۲-۲-۳-۶ الگوریتم اصلاح مکرر
۲-۲-۲-۳-۷ اتوماتهای یادگیر
۲-۲-۲-۳-۸ ترکیب الگوریتم ژنتیک و آتاماتای یادگیر
۲-۲-۲-۳-۸-۱ ژن و کروموزوم
۲-۲-۲-۳-۸-۲تابع برازندگی


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات