تحقیق بررسی تفاوت سبک اسنادی کودکان عادی و کودک عقب مانده ذهنی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  تحقیق بررسی تفاوت سبک اسنادی کودکان عادی و کودک عقب مانده ذهنی

Study different styles of documentary normal children and mentally retarded children

دانلود تحقیق بررسی تفاوت سبک اسنادی کودک عادی و کودک عقب مانده ذهنی

هر ساله میزان قابل توجهی ازمنابع انسانی واقتصادی جامعه به علت عقب ماندگی ذهنی دانش آموزان در سنین مختلف به هدر می رود. هرچند تلاش های از قبیل توجه به مسائل بهداشتی وتغذیه نوزادان وجلوگیری از حامله شدن مادران در سنین بالا ، ناسازگاریهای خونی ، اختلافات هورمونی … انجام می شودولیکن این مسئله همچنان یکی از مشکلات اساسی هرجامعه ای می باشد .

یکی از مسائلی که درزندگی کودکان عقب مانده ذهنی ممکن است زیاد باشد مسئله شکست بیشتر درزندگی آنها باشد . درواقع شکست یک پیامد منفی است که اگر بطور مکرر رخ بدهد منجر به کاهش انگیزه در افراد شود بخصوص اگر این فرد عقب مانده ذهنی باشد که باعث ارزشیابی نادرست آنها از خود ونادیده گرفتن تواناییهاودر نتیجه احساس ضعف وناتوانی در آنها میگردد.

عوامل زیادی در موفقیت وشکست دانش آموزان دخالت دارند وطبق تحقیقات   انجام شده یکی از این عوامل نحوه اسناد دادن آنها می باشد بدین معنی که اسناد  نامطلوب منجر به کاهش انگیزش در آنها می شود. تئوری اسناد از تئوریهای شناختی انگیزش است که هدف آن بررسی شیوهایی است که افراد ،رویدادها وحوادث راتعیین کرده وبه دنبال روابط روابط علت ومعلولی بین آنها هستند. (هاروی ، ویری ۱۹۸۴)

بیان مسئله:

ما چگونه رفتارهاو انگیزه های دیگرانرا درک وتغییر می کنیم؟

چگونه باور ونگرشهای افرادشکل می گیرد؟

وچرا مردم این گونه رفتار می کنند؟

برای جواب دادن به این سوال ماباید از فرایند اسناد استفاده می کنیم وباید رفتار افرادرابه آمیزه ای ازعلتها اسناد دهیم .  بدون شک در زندگی خود با افرادی مواجه شده ایم که همواره گناه شکست خود را گردن دیگران یا عوامل مختلف بیرونی می اندازند  و به جای اینکه آن شکست راحاصل اعمال خود بدانند   یا خود را مسئول آن شکست بدانند تلاش می کنند تا توجیه قابل قبولی برای شکست خود فراهم کرده وبدین وسیله از ایجاد تصویر منفی از خود در ذهن دیگران اجتناب ورزند. نظریه های اسنادی برمبنای   چنین تنبیهایی بنا شده اند.

حال سوالی که مطرح می شوداین است که آیا اسناد دادن در مورد همه کودکان نیز صدق  می کند واینکه کودک عقب مانده ذهنی از آن چگونه استفاده می کند. به طور کلی در این تحقیق بدنبال این مسئله هستیم که آیا با افزایش سن نوع اسناددادن کودکان عادی وعقب مانده ذهنی باهم تفاوت داردودیگر اینکه آیانوع اسناد دادن دختران وپسران با یکدیگر تفاوت دارد واگر دارد بیشتر از سبک رویدادهای منفی یا مثبت استفاده  می نمایند از اینرو بر آن شدیم که بر روی سبکهای اسنادی در کودکان عقب مانده ذهنی واینکه مشکلات وشکستها وموفقیتهای خود را چگونه وبه چه عواملی نسبت می دهند بررسی نمایم . امیدوارم این تحقیق مقدمه ای کوچک برای توجه بیشتر به این کودکان که در جامعه مانند آنها کم نیز نمی باشند، باشد. یکی دیگر از اهداف این پژوهش بررسی اولیه این مساله است که در سلامت وبهداشت روان آنها تاثیر بسزایی دارد این نکته مهم دیگر آنکه استفاده به موقع از سبک اسنادی می تواند سبب کاهش اضطراب وفشارروانی افراد به خصوص در این گروه از کودکان می گردد.

دیگر عامل مشکلاتی که این کودکان برای خانواده های خودبوجود می آورند ، نوع نگرشی که خانواده آنها نسبت به آنان دارند. اینکه آنان نیز مانند دیگر افراد جامعه شکست خود را به عوامل بیرونی وناپایدار واختصاصی نسبت می دهند یابه گونه دیگر ویا اینکه اصلاٌ این کودکان می توانند از تئوریهای شناختی اسناد استفاده کنند و آیا اسناد دادن برای آنهامعنی دارد یاخیر.

فهرست مطالب

مقدمه۲
بیان مسئله۳
فرضیه تحقیق۴
تعاریف عملیاتی۵
فصل دوم: پیشینه تحقیق
سابقه پژوهش۸
نظریه هایدر۹
جونز ودیویس۱۰
هارولد کلی ۱۱
شیور ۱۲
سه بعدی واینر ۱۳
خطاها و سوگیری اسناد ۱۴
سوگیری مربوط به جنس ۱۷
اسنادها درمورد خود ۱۸
عاملان در برابرناظران۱۹
سبکهای انتسابی ۲۰

نتسابهای درماندگی انسان ۲۲
اسناد مربوط به بازده ۲۴
اسناد بعد از موفقیت وشکست ۲۵
اسنادها ورفتار ۲۷
تعریف استثنایی۲۸
گروهبندی دانش آموزان استثنایی ۲۹
تاریخچه عقب ماندگی ذهنی ۳۰
تعریف عقب ماندگی ذهنی ۳۱
رفتار سازشی۳۵
طبقه بندی کودکان عقب مانده ۳۷
گروه آموزش پذیر ۳۹
تحقیقات داخلی وخارجی۴۱
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
روش طرح وتحقیق ۴۴
جامعه آماری۴۴
نمونه آماری۴۴
ابزار تحقیق۴۵
روش اجرای تحقیق۴۵
روش تجزیه وتحلیل۴۶

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل اطلاعات

تجزیه وتحلیل اطلاعات۴۸
فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری
نتیجه گیری۶۵
پیشنهادات۶۶
محدودیتهاومشکلات۶۷
منابع
منابع۶۹
ضمائم
ضمائم ۷۳


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات