مقاله بررسی رابطه تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله بررسی رابطه تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

دانلود مقاله بررسی رابطه تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

چکیده پژوهش

ماهیت آموزش عالی که هدف های آن در مؤسساتی سازمان یافته و متشکل از گروهی طالب علم به نام دانشگاه به ثمر می رسد که چیزی جستجوی حقیقت و دانش نو و همچنین کشف روابط این دو با کل زندگی واقعی نیست. این حقیقت را می توان به سادگی قبول کرد که توسعه و پیشرفت سریع علمی صرفاً مرهون و مدیون بکار بردن روش های دقیق و صحیح علمی بوده است همچنانکه ادعا شده است که «به ازای هر یک ریال سرمایه گذاری تحقیقاتی، می توان به طور متوسط ۳۰ ریال برداشت کرد» شاید همین نکته برای بیان اهمیت کافی باشد .

هدف پژوهش که بررسی رابطه ی انجام تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور است که فرضیات آن شامل :

۱-   بیان انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقی در دانشجویان و افزایش انگیزه ی آن ها رابطه دارد .

۲-   بین افزایش فعالیت های پژوهشی و تحقیقی در دانشجویان و پیشرفت تحصیلی   آن ها رابطه دارد .

۳-  بین انجام فعالیت ههای پژوهشی و تحقیقی و علاقه مندی دانشجویان به ادامه ی تحصیلات در دوره های بالاتر رابطه وجود دارد .

۴-   بین انجام فعالیت های پژوهشی و یادگیری بهتر و پایدارتر موضوع درسی مرتبط با تحقیق رابطه وجود دارد .

۵-   بین انجام فعالیت های پژوهشی در دانشجویان و افزایش دانش و تخصص آن ها رابطه دارد .

۶-   بین انجام تحقیق و پژوهش و افزایش بازده در شغل آینده ی دانشجویان رابطه دارد .

۷-  بین انجام تحقیق و پژوهش و علاقه مندی بیشتر دانشجویان به رشته ی       تحصیلی شان رابطه وجود دارد. و متغیر مستقل آن تحقیق و پژوهش در دانشگاه پیام نور می باشد .

بعد از آن به تعریف مفاهیم ، اهمیت و بیان مسئله ، بیان اهداف در پژوهش پرداخته شد.

در فصل دوم گفته شد که جستجو برای پیدا کردن مجهولات از همان آغاز پیدایش انسان صورت گرفته است ، بعد تاریخچه ی تحقیق در ایران و ویژگی های تحقیق از نظر تاک من و جان بست بیان شد ، در آخر در مورد تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع مطالبی گفته شد .

روش تحقیقی که در این پژوهش استفاده شده است روش تحقیق پیمایشی و زمینه یابی است که هدف آن شناسایی رفتارها و انگیزه آن ها در بین افراد جامعه است . همچنین از نوع کاربردی است که از نتایج آن برای بهتر گذراندن تحقیق می توان استفاده نمود و نیز از روش مقایسه ای و فی ۲ استفاده شده است. جامعه ی آماری کلیه دانشجویان (دختر و پسر) دانشگاه پیام نور مشغول به تحصیل می باشند  است که جامعه ی آماری (۶۵۵۳) نفر می باشند . روش نمونه گیری تصادفی است که ۶۰ نفر بعنوان نمونه انتخاب گردید . روش جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از پرسشنامه ی خود ساخته می باشد که استاد راهنما آن را تأیید   نموده اند . در این پرسشنامه از مقیاس لایکرت استفاده شد که شامل ۲۰ سؤال دارای ۵ گزینه ( کاملاً موافق ، موافق ، تا حدودی ، مخالف ، کاملاً مخالف ) می باشد.

روایی محتوایی پژوهش بعد از بررسی پرسشنامه ی خود ساخته توسط استاد راهنما مورد تأیید واقع شده برای پایایی تحقیق از فرمول ضریب همبستگی آلفای کرونباخ استفاده گردید که عدد به دست آمده (۷۱/۰) می باشد در نتیجه سؤالات از همبستگی مثبت برخوردارند و در فصل چهارم با استفاده از فرمول فی ۲ فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که هر فرضیه جزئی چون عدد به دست آمده از آن ها به ترتیب : فرضیه اول (۵/۲۴۱) ، فرضیه دوم (۵/۲۲۹) ، فرضیه سوم (۵/۳۰۶) ، فرضیه چهارم (۲۷۳) ، فرضیه پنجم (۲۵۳) می باشد که با درجه ی آزادی ۴ از عدد جدول ۲۸/۱۳ با ضریب خطای ۰۱/۰ بیشتر است بنابراین هر ۵ فرضیه ی تحقیق تأیید گردید و فرضیات صفر رد شد.

بعد از آن میانگین (۷۷) ، واریانس (۵/۶۴) و انحراف استاندارد (۸) بدست آمده و در آخر به بررسی تک تک سؤالات پرداخته و برای هر کدام نموداری رسم گردید.

مقدمه

تحقیق زاده ی بارقه ی ناگهانی یک فکر نیست ، بلکه فعالیتی نظام مند در جهت پی بردن به چرائی و چگونگی های یک مسئله با استفاده از ابزارهای علمی مناسب است .[۱]

اصولاً از آغاز پیدایش انسان اندیشیدن با ذات و سرشت او در انطباق بوده است به این معنی که انسان نخستین ، اولین پرسش ها را در برابر دگرگونی های پیرامون خود برای شناخت عوامل مؤثر در این دگرگونی ها مطرح ساخت و کنجکاوی در جهت مهار ساختن طبیعت و تحصیل اراده ی خویشتن بر اطراف را با بکار بستن شیوه های گوناگون آغاز کرد . به این ترتیب پیدائی سؤالاتی در ذهن انسان او را به اندیشیدن وا داشت و دستیابی به پاسخ به شناخت انجامید ، یعنی در حقیقت می توان گفت اندیشیدن به منظور پاسخگویی به ابهامات جزء جدا نشدنی ذات و سرشت آدمی بوده است و بسیاری از متفکران یونان باستان تا کنون اندیشیدن در باب جهان هستی را از اساسی ترین نیازهای بشر دانسته اند .

در کشورهایی نظیر ایران که طیف پیچیده ای از نظام های کهن و جدید در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با توجه به تنوع فرهنگی جوامع و توصیف های این کشور و سرعت غیر یکنواخت هر یک از فرهنگ های موجود در انطباق با تحولات آینده ی کاری به مراتب بیشتر و دشوارتر را پیش روی برنامه ریزان کشور قرار خواهد داد . قدر مسلم این است که نمی توان تنها بخشی از جامعه ی ایران اسلامی را انتخاب و آمادگی و همسویی با آینده را در آن تزریق کرد ، بلکه ضروری است سر تا سر یک کشور در یک        برنامه ریزی وسیع ملی شرکت داده شده ، رشد اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی هر بخش آن با توجه به سابقه ی فرهنگی و در زمینه ی اقتصادی و اجتماعی خاص آن منطقه در برنامه ریزی برای آینده مدنظر قرار گیرد .

برخی از متفکران با خوش بینی اعتقاد دارند که ایران از توان و زمینه ی لازم و کافی برای این انطباق برخوردار است و با سازماندهی نیروهای خود و مدیریت صحیح و خلاق خواهد توانست نقش در خوری را در جهان آینده ایفا کند . برخی دیگر تا این اندازه خوش بین نیستند  و اعتقاد دارند که ایران در حال حاضر از کشورهای صنعتی جهان بسیار دور است و برای رسیدن به یک آینده ی مطمئن نیاز به یک عزم ملی احساس می شود . در هر حال هر یک از این تفکرات بر اهمیت تحقیقات و نهادینه کردن آن تأکید دارد . آینده ی روشن نیاز به برنامه ریزی روشن و حساب شده و مبتنی بر آرمان های انسانی و الهی دارد و اسوه ای در زمینه ی رشد متوازن فرهنگی بپردازد و برای تحقیق این امر در رسیدن به یک توسعه ی پایدار ضروری است . هر گام در این حرکت دشوار بر اساس تحقیقات جامع و بسنده ای برداشته می شود .

 تاریخچه تحقیق :

تحقیقات به معنای امروزی آن با تأسیس مؤسسه ی تحقیقات پاستور در سال ۱۲۹۹ در ایران آغاز می شود ، پس از آن مؤسسه ی رازی در سال ۱۳۱۰ ، مرکز تحقیقات دامپروری حیدرآباد در سال ۱۳۱۲ ، انستیتوتون ایران در سال ۱۳۱۶ و مؤسسه ی          لغت نامه ی دهخدا در سال ۱۳۲۴ تأسیس می شوند . این روند رشد ادامه پیدا می کند به نحوی که در سال ۱۳۲۰ طبعاً ۵ مؤسسه ی پژوهشی در سال ۱۳۴۰ ، ۱۹ مؤسسه پژوهشی در سال ۱۳۵۰ ، جمعاً ۵۱ مؤسسه پژوهشی در سال ۱۳۶۰ ، ۸۶  مؤسسه پژوهشی در ایران فعالیت داشتند . بدین ترتیب مؤسسه های تحقیقاتی ایران در سه دهه ۱۳۳۰ ، ۱۳۴۰ ، ۱۳۵۰ به وجود آمده اند . این سه دهه ، دهه های برنامه ریزی ، بالا رفتن فروش نفت درآمد ارزی و تأسیس و تقویت مراکز آموزش عالی بوده اند .

کار تحقیق در اواسط دهه ی ۵۰ سازمان اولیه ی خود را پیدا می کند ، در سال ۱۳۵۵ ، ۸۰۰۰ نفر در مؤسسات پژوهشی کار می کرده اند که حدود ۵۸۰۰ نفر آنان کادر تحقیقاتی بوده اند . از این گروه ۱/۵۷ % دکتری ، ۲۳% فوق لیسانس ، ۱/۷۱ % لیسانس داشته اند . از نظر توان پژوهشی ۳۵% ، مهندسی ۲۰% ، علوم پایه ۱۴% ، کشاورزی ۱۰% ، علوم انسانی و اجتماعی ۲۰% دهند ۱۰% از حجم کل را به خود اختصاص می داده اند .

طی این سال ها ، تحقیقات کم کم سهم بیشتری از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهد . تحقیقات وضع بهتری دارد ولی روند نزولی در سال ۱۳۴۹ به بعد آغاز می شود . چرا که جاه طلبی ناشی از درآمدهای سرشار از نفت که از اوایل دهه ی ۵۰ آغاز می شود  از اهمیت نقش تحقیقات در اذهان هیئت حاکمه می کاهد . این روند ادامه پیدا می کند تا در سال های ۶۱ – ۵۷ بواسطه ی پیروزی انقلاب اسلامی و درگیری های داخلی ، درصد بودجه ی تحقیقات از تولید ناخالص ملی به حداقل خود می رسد و از سال ۶۲ به دلیل اتمام درگیری های داخلی و ثبات وضعیت کشور این درصد افزایش می یابد .

رشد چشمگیر بودجه ی تحقیقاتی از سال ۶۹ به بعد رخ می دهد که تا سال ۷۱ همچنان در حال افزایش بوده است . بدین لحاظ اگر بخواهیم از شاخص های تحقیقات و پژوهش در کشور سخن بگوئیم باید بنا را سال ۱۳۶۷ (سال اتمام جنگ ) بگیریم چرا که درگیر جنگ بودن عامل پائین بودن بودجه تحقیقاتی نیست ، شاخص های دیگر تحقیقات نیز در این سال ها رو به رشد بوده اند . شاخص هایی مثل تعداد محققان ، تعداد طرح های تحقیقاتی  بودجه ی جاری و عمرانی دولت و سرانه ی بودجه ی تحقیقات به محقق و طرح های تحقیقاتی . همچنین شاخص های دیگری مثل تعداد مجلات نسبت به یکصد عضو هیئت علمی ، تعداد مقالات لاتین نسبت به یکصد عضو هیئت علمی ، تعداد کتاب نسبت به یکصد عضو هیئت علمی و فرصت های مطالعاتی نیز کم و بیش در حال افزایش بوده اند.

 « فهرست مطالب »

فصل اول : کلیات پژوهش  ………………………………………………………………….. ۱

مقدمه  …………………………………………………………………. ۲

بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………………………….  ۴

اهیمت و ضرورت پژوهش  ……………………………………………………………………………………..  ۵

اهداف پژوهش  …………………………………………………………………………………………………….  ۷

سؤالات پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………  ۸

فرضیات پژوهش  …………………………………………………………………………………………………..  ۹

انواع متغیر  …………………………………………………………………………………………………………..  ۱۰

تعریف مفاهیم و اصطلاحات اساسی  ………………………………………………………………………..  ۱۲

خلاصه فصل اول  …………………………………………………………………………………………………  ۱۵

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق  ………………………………………………………………  ۱۷

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………..  ۱۸

تاریخچه ی تحقیق  ………………………………………………………………………………………………  ۲۰

ارائه ی نظریات درباره تحقیق  ………………………………………………………………………………..  ۲۲

تحقیقات انجام شده  …………………………………………………………………………………………….  ۲۵

ویژگی های تحقیق از نظر تاک من  ……………………………………………………………………….  ۲۹

ویژگی های تحقیق از نظر جان بست  ……………………………………………………………………..  ۳۰

پیشرفت تحصیلی و عوامل مربوط به آن  ………………………………………………………………….  ۳۲

خلاصه فصل دوم  ……………………………………………………………………………………………….  ۳۴

فصل سوم : روش تحقیق  ………………………………………………………………………………..  ۳۵

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………  ۳۶

روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………..  ۳۶

جامعه آماری  …………………………………………………………………………………………………….  ۳۸

حجم نمونه و روش نمونه گیری  …………………………………………………………………………..  ۳۹

روش جمع آوری اطلاعات  …………………………………………………………………………………  ۳۹

روایی  ……………………………………………………………………………………………………………..  ۴۰

روایی محتوایی  …………………………………………………………………………………………………  ۴۱

روایی بیرونی  ……………………………………………………………………………………………………  ۴۲

پایایی  ……………………………………………………………………………………………………………..  ۴۲

ضریب آلفای کرونباخ  ……………………………………………………………………………………….  ۴۳

ابراز جمع آوری اطلاعات  …………………………………………………………………………………..  ۴۴

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  …………………………………………………………………………….  ۴۵

خلاصه فصل سوم  ……………………………………………………………………………………………….  ۴۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشی  ………………………………………….  ۵۰

مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………….  ۵۱

تجزیه و تحلیل آماری  ………………………………………………………………………………………….  ۵۱

بررسی سؤالات پرسشنامه  ……………………………………………………………………………………..  ۵۲

بررسی فرضیات تحقیق  …………………………………………………………………………………………  ۶۷

خلاصه فصل چهارم  ……………………………………………………………………………………………..  ۶۹

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری  ………………………………………………………………….  ۷۰

خلاصه فصل اول  …………………………………………………………………………………………………  ۷۱

خلاصه فصل دوم  ………………………………………………………………………………………………..  ۷۳

خلاصه فصل سوم  ………………………………………………………………………………………………..  ۷۴

خلاصه فصل چهارم  ……………………………………………………………………………………………..  ۷۶

تفسیر نتایج تحقیق  ………………………………………………………………………………………………… ۷۸

پیشنهادات تحقیق  …………………………………………………………………………………………………  ۸۲

موانع و تنگاناهای تحقیق  ……………………………………………………………………………………….  ۸۳

منابع و مأخذ  ……………………………………………………………………………………………………….  ۸۴


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات