مقاله بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  مقاله بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه

یکی از مباحث مهم در دانش مدیریت مالی ترکیب ساختار سرمایه شرکتها می باشد که از آغاز پیدایش این دانش، بحثها و نظریه های زیادی درباره ساختار سرمایه ارائه گردیده است.

گروهی از این نظریه ها به بررسی ارتباط ساختار سرمایه با سایر عوامل تأثیر گذار بر شرکت و گروه دیگر در مورد چگونگی ترکیب اجزا تشکیل دهنده ساختار سرمایه پرداخته‌اند. از گروه اخیر عده ای معتقد به وجود ساختار سرمایه بهینه برای هر شرکت بوده‌اند که از آن جمله وجود ساختار سرمایه مطلوب صنعتی که شرکت در آن به فعالیت می پردازد می باشد.

ما در این فصل ابتدا به تعریف ساختار سرمایه و بیان اهمیت آن پرداخته‌ایم، سپس عناوین‌تحقیقهای انجام‌شده در مورد ساختار سرمایه از ابتدای پیدایش اولین نظریه‌ها در‌مورد ساختار سرمایه تا به امروز را به اختصار شرح داده ایم و در انتها تحقیقهای انجام شده در مورد اثر ساختار سرمایه صنعت بر ارزش شرکت که موضوع این تحقیق است، آورده شده است.

فهرست

فصل اول :. ۱

کلیات… ۱

مقدمه. ۲

۱-۱- تعریف موضوع و بیان مسأله. ۴

۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

۳-۱- اهداف تحقیق.. ۸

۴-۱- فرضیات تحقیق.. ۹

۵-۱- روش تحقیق.. ۱۰

۶-۱- روش و ابزار گردآوری داده ها. ۱۰

۷-۱- قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی). ۱۱

فصل دوم :. ۱۴

ادبیات موضوع.. ۱۴

و پیشینه تحقیق.. ۱۴

مقدمه. ۱۵

۱-۲- تعریف ساختار سرمایه و بیان اهمیت آن.. ۱۵

۲-۲- نظریه های ارائه شده در مورد ساختار سرمایه. ۱۶

نظریه سود خالص…. ۱۶

نظریه سود عملیاتی خالص…. ۱۸

نظریه مودیلیانی و میلر. ۱۹

مفروضات مدل مودیلیانی و میلر. ۲۰

اثبات فرضیه های مدل مودیلیانی و میلر. ۲۲

نظریه مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات… ۲۵

نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات… ۲۶

انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر. ۲۹

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه مالیات بر درآمد شخصی… ۳۱

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های نمایندگی… ۳۵

تئوری توازی ایستا. ۳۶

تئوری ترجیحی… ۳۸

تئوری ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول.. ۳۹

۳-۲- پیشینه تحقیق.. ۴۰

فصل سوم:. ۵۳

روش تحقیق.. ۵۳

مقدمه. ۵۴

۱-۳- نوع تحقیق.. ۵۵

۲-۳- معرفی متغیرهای تحقیق:. ۵۶

۳-۳- فرضیه‌های تحقیق:. ۵۷

۴-۳- قلمرو تحقیق:. ۵۷

۵-۳- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری… ۵۸

۶-۳- فرایند تحقیق.. ۵۸

۷-۳- ابزار تحقیق و اعتبار و روائی آن.. ۵۹

۸-۳- روش جمع آوری داده‌ها. ۵۹

۹-۳- روش تحلیل داده‌ها. ۵۹

۱۰-۳- آزمون توزیع متغیرها. ۶۱

۱-۱۰-۳- آزمون یکسانی باقی مانده‌های مدل.. ۶۱

۲-۱۰-۳- آزمون استقلال (خود همبستگی). ۶۲

۳-۱۰-۳- آزمون همسانی واریانس متغیرها. ۶۲

۴-۱۰-۳- ضریب تعیین (R2). 63

۵-۱۰-۳- آزمون معنا دار بودن ضرایب جزئی رگرسیون (t). 63

۱۱-۳- قاعده رد فرضیه‌های صفر تحقیق و تصمیم گیری… ۶۴

فصل چهارم:. ۶۵

تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات… ۶۵

مقدمه. ۶۶

۱-۴- توصیف اطلاعات و داده‌های متغیرهای تحقیق.. ۶۷

۲-۴- آزمون فرضیه‌ها و پاسخ به پرسشهای پژوهش…. ۷۲

۱-۲-۴- بررسی مفروضه‌های یا پیش نیازهای آزمون آماری:. ۷۲

۲-۲-۴- آزمون فرضیه‌های تحقیق.. ۷۵

خلاصه:. ۹۰

فصل پنجم:. ۹۱

تحلیل یافته‌ها و نتیجه گیری… ۹۱

مقدمه. ۹۲

۱-۵- خلاصه تحقیق.. ۹۳

۲-۵- تحلیل یافته‌ها و نتیجه گیری… ۹۵

۳-۵- پیشنهادهای تحقیق.. ۹۹

فهرست منابع و ماخذ فارسی… ۱۰۳

فهرست منابع و ماخذ انگلیسی… ۱۰۵


قیمت : 11000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات