مقاله زبان ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

دانلود مقاله زبان ایران

مقدمه

معمول ترین  و ساده ترین  تعریفی که از زبان  ارائه می شود  این است  که زبان  وسیله برقراری  ارتباط  در جوامع بشری است . از هیمن  تعریف ساده می توان  دریافت  که زبان  امری اجتماعی  است .

از آنجا  که جوامع  بشری  پیوسته  در حال تغییر و تحول  اند ، نهادهای اجتماعی هم که  باید متناسب با نیازهای  اجتماع باشند ، هیچ گاه ثابت  و یکسان  نمی مانند و همواره  برای هماهنگی با جامعه  و نیازهای  آن متحول می شوند .

بدین  ترتیب زبان  که مهمترین  وسیله  و ابزار پیام  رسانی و برقراری  ارتباط  و انتقال  مفاهیم  ذهنی در جوامع بشری  است امری ثابت  نبوده  همواره  به تبع جامعه تحول می یابد.

برای بررسی تحولات  جوامع بشری  و پی بردن  به علل و موجبات  این تحولات  و شناختن حوادث ورویدادهای که منجر به پیدایش  عناصری  جدید و پدیده هایی نو می شوند  از تاریخ دور می جوییم .

هم چنانکه  تاریخ  سرگذشت  اقوام و ملتهای مختلف  و حوادث گذشته  برآنها را در زمانهای مختلف شرح  می دهد  به تاریخ یک زبان  نیز تغییرات  و دگرگونیهای ان زبان در گذار زمان  و در طول  دوره  دوام  و رواج آن زبان مشخص می کند . وبه کمک برررسیهای تاریخی هر زبان  است که  می توان  هم تغییرات  و تحولات  آن  زبان را در ادوار تاریخی  مختلف  شناخت  و هم قواعد  و قوانین حاکم و ناظر برآن  تحولات  را بدست آورد . زبان های مختلف  به طرق  گوناگون باقی مانده است  جمع آوری  کرد و سپس این اسناد  و مدارک  را به ترتیب تاریخی ، مرتب و منظم  نمود و آن گاه با توجه به شباهتها و تفاوتهای ساختاری و صوتی زبان بکار رفته  در این اسناد و با مقایسه  صورتهای مختلف  زبان ، آن مدارک را دسته بندی و طبقه بندی نمود.

بدین ترتیب مشخص می شود  که هر زبان  از زمانی  که قدیمی ترین آثار  مکتوب آن موجود است تا زمان حاضر ،دستخوش چه تحولات و تغییراتی شده است .

دراواخر قرن هجدهم میلادی در پی رواج فقه الله و دستور تطبیقی زبان ها یکی از مهم ترین خانواده های زبانی دنیا به نام خانواده زبانی «خسرواردیانی » که زبان های ایرانی نیز از اعضای این خانواده به شمار می روند ،شناخته شد .

در میان زبان های هندو اروپایی زبان فارسی این ویژگی ممتاز را دارد که می توان تاریخ آن را بر اساس منابع و مدارک موجود در تمامی ادوار تاریخی از قرن ششم پیش از میلاد تا زمان حاضر به طور پیوسته ای بررسی کرد .

فهرست مطالب

مقدمه ۴
زبان های فارسی در جهان ۵
دوره میانه ۷
زبانهای ایرانی میانه ۷
سعدی ۱۰
آثار غیر دینی سغدی ۱۱
آثار مکشوفه در سند علیا ۱۲
کتیبه بوگوت ۱۲
کتیبه های افراسیاب ۱۳
کتیبه های پنجکنت ۱۳
آثار کوه منع ۱۴
کتیبه لادک ۱۴
کتیبه قره بلگون ۱۵
کتبیه های قرقیزستان ۱۵
آثار دینی سغدی ۱۵
آثار بودایی ۱۶
آثار مسیحی ۱۶
آثار مانوی . ۱۷
سکایی ۱۸
خوارزمی ۱۹
بلخی ۲۰
زبانهای ایرانی میانه گروه غربی ۲۱
زبان پارتی ۲۱
کتیبه ها ۲۲
سکه ها ۲۳
سفال نوشته ها ۲۳
قباله های اورامان ۲۴
۵٫ اسناد مورا – اوروپوسی ۲۵
زبان فارسی میانه ۲۵
خط پهلوی ۲۶
هزوراش ۲۹
خط مانوی ۳۰
آثار بازمانده از فارسی میانه ۳۱
کتیبه نرسی در شاپور فارسی ۳۳
کتیبه کریتر در نقش رجب ۳۳
زند و پازند ۳۸
منابع و ماخذ ۴۱


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات