مقاله نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » علوم اجتماعی  »  مقاله نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش

دانلود مقاله نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش

تعریف سازمان:

سازمان عبارت از یک رشته منظم و عقلایی است که بین افرادی که وظایف پیچیده و متعددی را انجام می دهند، و کثرت تعداد آنان به قدری است که نمی توانند با هم در تماس نزدیک باشند، به منظور تامین هدف های مشترک خاص برقرار می گردد[۱].

سازمان عبارت است از مراحل تشخیص و گروه بندی فعالیت ها، تعیین و تفویض اختیار و مسئولیت ها و برقراری ارتباط بین افراد به منظور حسن انجام کار، به طوری که هدف یا هدف های مورد نظر در حد مطلوب تحقق یابند[۲].

«تعریف سازمان از نظر بارنارد»: یک سیستم فعالیتها یا نیروهای خودآگاه و هماهنگ شخصی یا یک سیستم فعالیت های وابسته به هم می باشد[۳].

تعریف سازمان رسمی: سازمانی که دارای استمرار بوده و وظیفه یا وظایف معین را در محدوده قوانین و مقررات اجرا می کند. استمرار و تداوم در سازمان با استفاده از نگهداری سوابق اقدامات، تصمیمات و مقررات به صورت کتبی تامین می شود هر سازمان رسمی طبعا شکل و ترکیب معینی دارد که به وسیله آن روابط مشاغل بر پایه سلسله مراتب اداری نشان داده می شودشبکه روابط نامبرده ترکیب سازمان رسمی را تشکیل می دهد که معمولاً به شکل هرم یا مثلثی مجسم می گردد و در معنای محدود از جمع رده های سازمانی به ترتیب سلسله مراتب اداری تشکیل می شود.[۴]

تعریف سازمان غیر رسمی: به گفته سایمون، اسیتبرگ و تامپسون سازمان غیر رسمی عبارت است از الگوهای رفتارهای واقعی – یعنی شیوه ای که اعضای سازمان واقعات رفتار می کنند که با طرح رسمی سازمان مطابقت ندارند….

فهرست مطالب

فصل اول :
تعریف سازمان ۱
انواع سازمان ۱
ترکیب سازمانی ۲
نظریه های سازمانی ۳
نظریه سازمان رسمی ۳
ویژگیهای بوروکراسی ۴
نوع شناسی اقتدار ۵
نظریه تیلور ۶
نظریه هانری فایول ۷
اهداف سازمان ها ۸
اهمیت مطالعه سازمان ۱۰
فصل دوم :
ساخت و نظام آموزش و پرورش ۱۱
تالکوت پارسونز ۱۵
عناصر اولیه نظام پارسونزی ۱۶
نظام ها و محیط ها ۱۹
چه نوع نظام هایی وجود دارد ۲۶
روابط سیبرنتیک میان چهار جزء نظام کل ۳۱
تکامل اجتماعی ۳۵
تحقیق در انواع اجتماعات و جوامع ۴۰
نظریه کنش پارسونز ۴۱
واحد کنشی ۴۲
اشکالات نظریه کنش پارسونز ۴۴
کارهای اخید در زمینه نظریه کنش ۴۶
مسائل کارکردی سازمان ها ۴۷
محدودیت های نظریه سیستمی پارسونز ۵۲
کتابنامه ۵۵


قیمت : 5500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات