مقاله الکالوئید

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

دانلود مقاله الکالوئید

مقدمه:

الکالوئید‌ها متابولیت‌های پیچیده‌ای هستند که توسط گیاهان تولید می‌شوند و به حفاظت آنها در برابر آسیب‌ها کمک می‌کنند. الکالوئیدها می‌توانند خواص دارویی و مخدر داشته باشند و با سمی باشند. مرگ سقراط به علت استفاده از شوکران بود که حاوی الکالوئید کونین می‌باشد. کلوپاترا عصاره گیاه هیوسیاموس را برای زیبایی چهره‌اش استفاده می‌کرد. مورفین اولین الکالوئیدی بود که شناسایی شد و همینطور اولین بار بود که ترکیب نیتروژن داری از گیاه استخراج شده بود که قلیایی بود.

تعریفی که نخستین بار در خصوص الکالوئید ارائه شده عبارت بود از: ترکیبی دارای ساختمان ملکولی پیچیده که واجد یک اتم نیتروژن به عنوان بخشی از سیستم هتروسایکلیک باشند که منشاء گیاهی دارد و واجد خواص دارویی نیز باشد اما بعدها مشاهده شد که برخی الکالوئید‌ها مثل کلشی سین یا مزکالین دارای نیتروژن به عنوان بخشی از سیستم هتروسایکلیک نیستند و بدین ترتیب تعریف جدیدی از الکالوئید ارائه شده که عبارتست از: ترکیبات آسیکلیکی که دارای نیتروژن در جایگاه اکسیداسیون منفی هستند و در تعدادی از ارگانیسم‌های زنده وجود دارند.

فهرست مطالب

مقدمه ۱
تعریف امروزی الکالوئید ۱
نقش های الکالوئید در گیاه ۲
محل بیوسنتز الکالوئیدها ۳
عوامل موثر بر میزان الکالوئید ۳
طبقه بندی الکالوئیدها ۴
فاکتورهای موثر بر مقدار الکالوئید ۷
انتقال الکالوئیدها ۸
ویژگی های برخی از الکالوئیدها ۹
بیوسنتز الکالوئیدهای تروپانی ۱۰
بیوسنتز الکالوئیدهای پیرولیزیدین ۱۱
الکالوئیدهای ایزوکوئینولین ۱۳
الکالوئیدهای پورینی ۱۸


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات