مقاله بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو

دانلود مقاله بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو

مقدمه

انسانها معمولاً علاقه مند هستند تا کارهای خود را از ساده ترین،کوتاهترین،کم هزینه ترین و سریعترین راه انجام دهند،این اصل پایه بسیاری از رفتارهای شخصی واجتماعی انسان می باشد و توجه به آن در طول تاریخ زمینه ساز بسیاری از اختراعات،اکتشافات وپیشرفت های بشری بوده است.

بدیهی است یکی از جنبه هایی که تحت تأثیر این تفکر قرار می گیرد کسب درآمد است تمایل به درآمد بیشتر از ساده ترین وسریعترین راه در فکر هرکسی وجود دارد آیا می توان از هر راه وبه هروسیله ای وبه هر قیمتی به آن دست یافت اینجاست که وجود چاره جویی برای کنترل ومهار عقلانی این تمایل ضروری بنظر می رسد جوامع بشری به استناد دستورات دینی، قواعد اخلاقی،عرضی و…قوانین ومقرراتی را برای قانونمند کردن کسب در آمد وضع کرده اند وحکومت آنها را اجرا می کند تا از هرج ومرج وتضیع حقوق سایرین جلوگیری شود،امکانات و فرصت های مساوی در اختیار همکاران قرار می گیرد تا افراد جامعه در مقابل فعالیتهای قانونی از در آمد مشروع برخوردار شوند ودراین فرآیند آسیب وضروری متوجه دیگران نشود اما همواره افرادی وجود دارند که از حد و مرز قانون خارج می شوند آنها دوست دارند با پای گذاشتن به هر راهی به درآمدهای کلان دست یابند برای آنان،قانونی،شرعی یا اخلاقی بودن کار ونوع فعالیت ارزشی ندارد وبه این موضوع که ممکن است به بهای بدست آوردن ثروت چه صدمات مادی ومعنوی به دیگران وارد می شود فکر نمی کنند واهمیتی نمی دهند هدف  آنان رسیدن به ثروت ومکنت از سهل ترین وسریعترین راه ممکن می باشد و دراین راه استفاده از هر وسیله ای توجیه پذیر است،وجود این گرایش همراه با ضعف اعتقادی بعضاً افراد را به سوی سرقت وربودن مال دیگران سوق می دهد ودست به عملی می زنند که زشتی وقبح آن برکسی پوشیده نیست در بررسی آماد سرقتها معمولاً سرقت وسایط نقلیه در صدر قرار دارد واز ویژگی های وسائط نقلیه نیست به سایر اموال که باعث می شود سارقین تمایل بیشتری به سرقت آن نشان دهند می توان به این مطلب اشاره نمود که وسائط نقلیه هنگام سرقت نه تنها باری بر دوش سارقین تحمیل نمی کنند بلکه زمینه فرار سریع و اختفاء آنان را نیز فراهم می نمایند وسارقین مضافاً نیز می توانند دیگر اموال مسروقه را با آن حمل وجابجا کنند قیمت بالای وسائط نقلیه وقرار داشتن آن بعضاً دربیرون از محل سکونت مالکان نیز باعث وسوسه سارقین می گردد وبرابر آمارهای موجود هر سال هزاران خودرو مورد سرقت قرار می گیرد که بعضاً مالکان آنان از قشرهای کم درآمد محسوب می شوند وچه بسا خودرو مسروقه وسیله امرار معاش آنان وخانواده هایشان می باشد که با مشقت فراوان وبا قرض و وام بصورت اقساط خریداری شده است ومالک پس از سرقت نه تنها خودرو و وسیله امرارمعاش خود را ازدست داده است بلکه باید اقساط طولانی آن را نیز پرداخت نماید.

جوامع گوناگون بشری در طول تاریخ قوانین مختلفی را برای مقابله ومجازات سارقین تصویب واجرا نموده اند هرچند اجرای این قوانین در جلوگیری وکاهش سرقت بی تأثیر نبوده است اما نتوانسته کاهش چشمگیری بوجود بیاورد لذا امروزه ضمن حفظ قوانین مجازات مجرمین وحتی تشدید مجازاتها بنظر می رسد باید مسئولین به امر پیشگیری از جرم اهتمام جدی نشان دهند چون پیشگیری مقدم بر درمان است وهزینه کمتری را برجامعه تحمیل می نماید خوشبختانه در جامعه ما به این مهم توجه شایانی شده است واز آنجا که پلیس  عهده دار نظم و امنیت ومقابله با مجرمین،سارقین وهنجارشکنان است درچارت سازمانی خود پلیس پیشگیری را تعریف نموده وبا تشکیل پلیس پیشگیری با چارت سازمانی مخصوص این وظیفه را برعهده گرفته است که با این تحقیق می تواند پلیس پیشگیری را درانجام وظایف خود یاری دهد وبا بررسی میزان اثر بخشی اقدامات مختلف پلیس پیشگیری در امر مبارزه با سرقت خودرو پیشنهادات وراهکارهای لازم را دراین خصوص در اختیار پلیس پیشگیری بگذارد تا انشاءالله شاهد کاهش سرقت خودرو باشیم.

فهرست

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- طرح مسئله ۴

۱-۳- سوالات تحقیق. ۶

الف ) سوال اصلی: ۶

ب ) سوالات فرعی : ۶

۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷

۱-۵-فرضیه ها: ۷

۱-۶- انگیزه تحقیق. ۸

۱-۷- اهداف   ۸

الف ) هدف اصلی تحقیق: ۸

ب ) اهداف فرعی. ۹

۱-۸- نوع و روش تحقیق. ۹

۱-۹- پیشینه تحقیق. ۹

۲- ۱-اثربخشی. ۱۱

۲-۲-مفهوم  و تعرف اثر بخشی. ۱۲

۲-۲-۱-اثر بخشی. ۱۲

۲-۲-۲- تفاوت اثر بخشی  با کارآیی. ۱۲

۲-۳-رابطه بهره وری  با کارآیی  و اثر بخشی. ۱۳

۲-۴-اثر بخشی  از دیدگاه صاحب نظران. ۱۳

۲-۵- مشارکت و اثر بخشی. ۱۵

۲-۶- اثر  بخشی  موثر ۱۶

۲-۷- موارد موثر  بر اثر بخشی. ۱۶

۲-۸-اثر  بخشی از دیدگاه لیکرت.. ۱۸

نمودار  رابطه متغیرها  از دیدگاه لیکرت.. ۲۰

۲-۹- اثر بخشی سازمانی. ۲۰

۲-۱۰- اثر بخشی  سازمان. ۲۱

۲-۱۱- اهمیت  اثر  بخشی  سازمان. ۲۳

۲-۱۲- معیارهای اثر بخشی. ۲۴

۲-۱۳- اثر بخشی  کلی : ۲۵

۲-۱۴- نقش مدیریت عالی سازمان در اثر بخشی سازمانی : ۲۵

۲-۱۵- ویژگی های الگوی عمل متناقص را می توان به صورت بسیار ساده به شرح ذیل بیان نمود: ۲۸

۲-۱۶- تفاوت اثر بخشی مدیر و اثر بخشی سازمانی. ۲۹

۲-۱۷- رویکرد سنتی اثر بخشی سازمانی : ۳۰

نمودار فرآیند درونی سازمان. ۳۱

۲-۱۸- مدل های اثر بخشی سازمانی: ۳۲

الف – مدل رویکرد نیل به هدف: ۳۲

ب – مدل رویکرد سیستمی: ۳۳

ج – مدل رویکرد عوامل استراتژیک.. ۳۵

د – مدل رویکرد ارزش های رقابتی. ۳۶

۲-۱۹- مقایسه رویکرد چهارگانه اثر بخشی. ۳۸

۲-۲۰- تاریخچه پلیس در ایران. ۳۹

۲-۲۱- در این دوره  ماموران  انتظامی  عبارت بودند از : ۴۲

۲-۲۲- تعریف پلیس.. ۴۵

۲-۲۲-۱- تعاریف لغوی پلیس.. ۴۵

۲-۲۲-۲ تعاریف مفهومی پلیس.. ۴۶

۲-۲۳- فرهنگ آریانپور پلیس را این گونه تعریف کرده است: ۴۷

۲-۲۴- تعریف قانونی پلیس (تعریف پلیس بر اساس قانون) ۴۸

۲-۲۵- تعریف کارکردی پلیس.. ۴۹

۲-۲۶- تعدد و تنوع وظایف پلیسی (با تکیه بر وظایف نیروی انتظامی ج . ا . ا ) ۵۱

۲-۲۷- پیشگیری. ۵۳

۲-۲۸- دیدگاهها  و نظریات  درباره  پیشگیری. ۵۴

۲-۲۹- تاریخچه  پیشگیری از جرم  در ایران. ۵۸

۲-۳۰- انواع پیشگیری. ۶۱

۲-۳۰-۱-پیشگیری  کیفر ی. ۶۱

۲-۳۰-۲-پیشگیری  غیر کیفری  به دو شاخه  اجتماعی  و وضعی  تقسیم می شود . ۶۲

۲-۳۱- هدف پیشگیری  وضعی. ۶۵

۲-۳۲-پیشگیری  وضعی  شامل  اقدامات کاهنده  موقعی  می شود که ۶۵

۲-۳۳- مراحل  پیشگیری  از جرائم  در جرم شناسی. ۶۶

۲-۳۳-۱- پیشگیری اولیه  ( ابتدائی  ، نخستین ) ۶۶

۲-۳۳-۲پیشگیری  ثانویه  ( دومین ) ۶۶

۲-۳۳-۳پیشگیری  ثالث  ( سومین ) ۶۷

۲-۳۴- فعالیتها  و اقدامات پیشگیرانه ۶۷

۲-۳۵- جرم شناسی  پیشگیری : ۶۷

۲-۳۶- پیشگیری  از جرائم  در قوانین. ۶۷

۲-۳۷- قانون  اساسی. ۶۸

۲-۳۸- قوانین عادی : ۶۹

۲- ۳۹- پیشگیری  از جرایم  در سازمان  و تشکیلات  نیروی انتظامی. ۷۱

۲-۴۰-معاونت  پیشگیری انتظامی  ناجا ۷۲

۲-۴۱- ماموریت  و وظایف کلی  پلیس  پیشگیری انتظامی. ۷۳

۲-۴۲-پیشگیری  از جرایم  در کلانتری ها و پاسگا ههای انتظامی. ۷۵

۲-۴۳- ماموریت  و وظایف  کلانتری ها  بر اساس  سازمان  جدید. ۷۶

الف)  ماموریت  کلانتری ها  در سازمان جدید. ۷۶

ب ) طریق  اجرای ماموریت  در دایره  پیشگیری. ۷۷

سرقت   ۷۹

۲-۴۴- مقدمه: ۷۹

۲-۴۵-آشنایی با جرم سرقت.. ۸۱

الف ) تعریف سرقت.. ۸۲

ب ) انواع سرقت از حیث قانونی. ۸۳

ج ) انواع سرقت از نظر نوع و تقسیم بندی در ادارات پلیس آگاهی. ۸۴

۳-۱- مقدمه ۸۷

۳-۲-تعاریف نظری وعملیاتی. ۸۷

۳-۳- روش تحقیق(Methodogy) 88

۳-۴- روش وابزار جمع آوری اطلاعات.. ۸۹

مصاحبه ساختار یافته ۸۹

۳-۵- جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه ۹۰

۳-۶- روایی  ۹۰

۳-۷- پایابی(Veliability) 91

۳-۸- جامع آماری. ۹۱

۳-۹- قلمرو مکانی وزمانی تحقیق. ۹۲

۳-۱۰-روشهای آماری. ۹۲

۳-۱۱- آزمون فرید من. ۹۴

۴-۱- مقدمه ۹۶

۴-۲- بخش اول. ۹۷

۴-۲-۱- اطلاعات جامع شناختی. ۹۷

۴-۳- بخش دوم تحلیل داده ها براساس استنباط آماری. ۹۹

۴-۳-۱-بررسی فرضیه اول پژوهش.. ۹۹

۴-۳-۲-  تحلیل فرضیه اول. ۱۱۰

۴-۴- فرضیه دوم ۱۱۱

۴-۴-۱- اعزام گشت های خودرویی در کاهش سرقت خودرو مؤثر است. ۱۱۱

۴-۴-۲-تحلیل فرضیه دوم ۱۱۸

۴-۵- فرضیه سوم ۱۱۹

۴-۵-۲-تحلیل فرضیه سوم ۱۲۶

۴-۶- فرضیه چهارم ۱۲۷

۴-۶-۲-تحلیل فرضیه چهارم ۱۳۹

۵- ۱  مقدمه ۱۵۹

۵-۲  یافته های تحقیق. ۱۵۹

پیشنهادهای مرتبط با نتایج تحقیق. ۱۶۱

منابع : ۱۶۲


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات