مقاله حاشیه نشینی و مشکلات آن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » علوم اجتماعی  »  مقاله حاشیه نشینی و مشکلات آن

دانلود مقاله حاشیه نشینی و مشکلات آن

گسترش شهرها

شهر نشینی پدیده ای تازه نیست، درواقع بازی با کلمات خواهد بود اگر بگوییم این پدیده قدمتی برابر با قدمت تمدن دارد. اما، با آن که انسانهایی که از راه شکار و جمع آوری غذا زندگی می کردند د رمحلی به نام شهر گرد نیامده بودند.

فرهنگ نو سنگی که اساس و بنای تمدنهای پیش ازدوران صنعتی بود تنها اقلیتی شهر نشین ایجاد کرده بود، ظهور صنعت با فرایند رشد زندگی شهری توام بود و در طی آن بیشتر مردم د رکشورهای صنعتی برای زندگی در شهرها گرد آمدند.

اگر چه در کشورهای فقیر کنونی نسبت جمعیت شهر نشین کمتر است اما این نسبت در حال افزایش است و حقیقت یکی ازبارزترین تغییراتی که در این کشورها در حال شکل گرفتن است مهاجرت مردم در سطح جهان ازنواحی روستایی به شهرها است که روندی سریع وحتی رشدی پرشتاب دارد.

اما د رجهانی که تکنولوژی حاکم ، سرمایه بر است، عموماً رشد وافزایش فرصتهای شغلی در صنعت جدید تنها جوابگوی معدودی از افراد مهاجر به شهرها خواهد بود.

همین مسئله است که باعث می شود رشد شهر نشینی در جهان معاصر در کشورهای فقیر ویژگی مختص به خود را داشته باشد و بسیاری مشکلات که خاص این کشورهاست به وجود آید

فهرست

فصل اول. ۱

کلیات.. ۱

مقدمه: ۲

بیان مسئله: ۴

اهداف تحقیق: ۹

روش تحقیق: ۱۰

مفهوم حاشیه نشینی: ۱۱

تفاوت حاشیه نشینی و زاغه نشینیک… ۱۱

تهدیدات: ۱۳

تاریخچه  و روند حاشیه نشینی در جهان: ۱۵

فصل دوم ۲۴

گسترش شهرها ۲۵

تفاوت حاشیه نشینی در غرب و کشورهای جهان سوم ۲۶

نحوه سکونت حاشیه نشینان. ۲۷

مهاجرت و حاشیه نشینی. ۳۳

علل مهاجرت: ۳۴

فقر و حاشینه نشینی. ۳۴

فرهنگ فقر (اسکارلوئیز) ۳۴

جدائی گزینی فضایی: ۳۷

فصل سوم ۳۹

روند حاشیه نشینی درایران. ۳۹

تحلیلی از حاشیه نشینی درایران. ۴۰

روند حاشیه نشینی درایران. ۴۷

تاریخچه حاشیه نشینی در ایرانک… ۴۸

انواع مساکن نابهنجار: ۵۳

انواع مساکن نابهنجار در ایران: ۵۴

تحلیلی از حاشیه نشینی درتهران. ۵۶

بررسی وضعیت مهاجرت جمعیت تهران درادوار زمانی مختلف.. ۵۶

وضعیت خاص مهاجرت به تهران پس از انقلاب.. ۶۰

سابقه و نحوه برخورد با پدیده حاشیه نشینی درتهران. ۷۲

مبارزه با بزهکاری و اعتیاد در اجتماع: ۷۴

فصل چهارم ۷۵

ایران و حاشیه نشینی. ۷۶

نگاهی به زمینه  تاریخی پیدایش اجتماع نابهنجار در ایران: ۷۶

تاریخچه شکل گیری تهران و تکامل آنک… ۸۰

دوران تحولات شهر نشینی درتهران. ۸۶

گسترش فضایی شهر تهران و پیدایش شهرکهای اقماری: ۹۳

آغاز مرحله جدید وسیاست طرح توسعه تهران: ۱۰۱

گسترش فضایی تهران و شهر کهای اطراف . بعد از انقلاب اسلامی: ۱۰۵

مهاجرت و تاثیر آن در شکل گیری حاشیه نشینی شهرها: ۱۱۳

راه حلهای رفع حاشیه نشینی: ۱۲۰

نتیجه گیری: ۱۲۵

منابع. ۱۲۸


قیمت : 12000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات